НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

                          Р І Ш Е Н Н Я 

                        26.01.2006  N 179

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2006 р.
за N 145/12019

           Про затвердження Ліцензійних умов здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій з надання
послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку
з правом технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надання
в користування каналів електрозв’язку

 

     На підставі Закону України  “Про телекомунікації” Національна
комісія з питань регулювання зв’язку України В И Р І Ш И Л А

     1. Затвердити  Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного
зв’язку   з   правом  технічного  обслуговування  та  експлуатації
телекомунікаційних  мереж  і  надання   в   користування   каналів
електрозв’язку, (далі – Ліцензійні умови), що додаються. 

     2. Управлінню    реєстрації   та   ліцензування,   юридичному
управлінню  в  установленому  порядку  забезпечити  подання  цього
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

     3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на члена
Національної комісії  з   питань   регулювання   зв’язку   України
Олійника В.Ф. 

 Голова                                                 О.В.Гайдук 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Голова Антимонопольного
комітету України                                     О.О.Костусєв 

 Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва                                         А.Дашкевич

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв’язку
України
26.01.2006  N 179 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2006 р.
за N 145/12019

                         ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного обслуговування
та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання
в користування каналів електрозв’язку

      { Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв’язку N 1398 від 12.03.2009
 } 

                      1. Загальні положення 

     1.1. Ці Ліцензійні умови  розроблено  відповідно  до  Законів
України “Про телекомунікації”, “Про радіочастотний ресурс України”
та  інших  нормативно-правових  актів,   що  регулюють  здійснення
діяльності в сфері телекомунікацій  та користування радіочастотним
ресурсом України. 

     1.2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить
вичерпний перелік організаційних,  кваліфікаційних,  технологічних
та  інших  спеціальних  вимог,  обов’язкових  для  виконання   при
здійсненні   діяльності   в  сфері  телекомунікацій,  що  підлягає
ліцензуванню. 

     1.3. Ці  Ліцензійні  умови  поширюються  на  всіх   суб’єктів
господарювання,   які   здійснюють  або  мають  намір  здійснювати
діяльність з  надання  послуг  рухомого  (мобільного)  телефонного
зв’язку  на  базі радіотехнологій,  дозволених для використання на
території  України,  з   правом   технічного   обслуговування   та
експлуатації  телекомунікаційних  мереж  і  надання в користування
каналів  електрозв’язку  (далі   –   надання   послуг   мобільного
телефонного зв’язку). 

     1.4. Суб’єкти господарювання,  які надають послуги мобільного
телефонного  зв’язку,  мають  право  здійснювати  свою  діяльність
тільки  за  наявності  ліцензій  на  здійснення  відповідного виду
діяльності в сфері телекомунікацій, на користування радіочастотним
ресурсом   України   та   відповідних   дозволів  на  експлуатацію
радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ). 

     1.5. Ліцензія    на    здійснення    діяльності    у    сфері
телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного
зв’язку  з  правом  технічного  обслуговування   та   експлуатації
телекомунікаційних   мереж   і   надання  в  користування  каналів
електрозв’язку (далі – Ліцензія)  не  дає  права  на  користування
радіочастотним ресурсом України та експлуатацію РЕЗ. 

     1.6. Суб’єкти   господарювання,   які  мають  намір  надавати
послуги  мобільного  телефонного   зв’язку,   Ліцензію   отримують
одночасно  з  ліцензією  на  користування  радіочастотним ресурсом
України. 

     1.7. Ліцензія видається суб’єкту господарювання за  наявності
радіочастотного ресурсу,  необхідного для здійснення діяльності за
Ліцензією. 

     1.8. Ліцензія надає право  суб’єкту  господарювання  надавати
послуги   мобільного  телефонного  зв’язку,  здійснювати  технічне
обслуговування та експлуатацію мереж мобільного зв’язку та каналів
електрозв’язку на території, визначеній цією Ліцензією. 

     1.9. Провайдер    телекомунікацій   має   право   здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій  з  надання  послуг  мобільного
телефонного    зв’язку   на   підставі   договору   з   оператором
телекомунікацій – резидентом України, який має відповідну Ліцензію
(далі  –  Ліцензіат)  і  за наявності у нього копії цієї Ліцензії,
виданої Національною комісією з питань регулювання зв’язку України
(далі – НКРЗ). 

     1.10. Анулювання    Ліцензії    здійснюється    в    порядку,
встановленому статтею 55 Закону України “Про телекомунікації”. 

     1.11. Розмір  плати  за видачу,  переоформлення,  продовження
строку  дії  та  видачу  дубліката,  копії  Ліцензії   встановлено
постановою Кабінету   Міністрів   України  від  16.06.2004  N  773
“Про   розміри   та   порядок   зарахування   плати   за   видачу,
переоформлення,  видачу  дубліката,  копії ліцензії на провадження
діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії”. 

       2. Кваліфікаційні вимоги до суб’єкта господарювання,
який надає послуги мобільного телефонного зв’язку 

     2.1. Штат суб’єкта господарювання, який безпосередньо виконує
функції  з надання послуг мобільного телефонного зв’язку,  повинен
налічувати не менше 30 відсотків  працівників,  які  мають  базову
вищу  освіту  в  галузі  інформаційно-комунікаційних технологій та
досвід роботи в сфері телекомунікацій не менше одного року. 

       3. Організаційні вимоги до суб’єкта господарювання,
який надає послуги мобільного телефонного зв’язку 

     3.1. Суб’єкт   господарювання,  який  має  намір  здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій  з  надання  послуг  мобільного
телефонного   зв’язку,   (далі   –   Заявник),   в   установленому
законодавством порядку звертається до НКРЗ із  заявою  про  видачу
Ліцензії (додаток 1). До заяви додаються такі документи:
1) план  утворення та використання телекомунікаційної мережі.
Вимоги  щодо  змісту  плану  утворення  та   використання   мережі
мобільного телефонного зв’язку наведено в додатку 2;
2) документи,  що підтверджують фінансові можливості Заявника
здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій  з  надання  послуг
мобільного    телефонного    зв’язку.   Перелік   документів,   що
підтверджують фінансову можливість Заявника, наведено в додатку 3;
3) документ,  що підтверджує кадрове забезпечення здійснювати
Заявником діяльність у  сфері  телекомунікацій  з  надання  послуг
мобільного   телефонного   зв’язку.   Форму   довідки   про  склад
працівників  (за  спеціальностями),  що  виконують  або   планують
виконувати   функції,   пов’язані  з  наданням  послуг  мобільного
телефонного зв’язку, наведено в додатку 4.
4) інші  документи,  визначені статтею 45 Закону України “Про
телекомунікації”. 

     3.2. Заява про видачу Ліцензії та документи,  що додаються до
неї,  приймаються  за описом (додаток 5).  Копія опису з відміткою
про прийняття документів та  підписом  відповідальної  особи  НКРЗ
видається Заявнику (уповноваженій ним особі) або надсилається йому
рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 

     3.3. В  установчих  документах  суб’єкта   господарювання   –
юридичної  особи  повинен  бути  зазначений вид діяльності у сфері
телекомунікацій,  який підлягає ліцензуванню відповідно до  Закону
України “Про телекомунікації”. 

     3.4. Ліцензії   видаються   на   бланках,  які  є  захищеними
документами суворої звітності.  Зразок бланка ліцензії наведено  в
додатку 6, зміст Ліцензії – у додатку 7. 

     3.5. Для кожної філії,  іншого відокремленого підрозділу,  що
здійснюватимуть діяльність з надання послуг мобільного телефонного
зв’язку, суб’єкт господарювання повинен отримати в НКРЗ засвідчені
копії Ліцензії.
Копії Ліцензії     отримуються    також    для    провайдерів
телекомунікацій,  які надають відповідні телекомунікаційні послуги
на підставі договору з цим суб’єктом господарювання. 

     3.6.   Ліцензіат,  що  отримав  Ліцензію  на  надання  послуг
рухомого   (мобільного)  телефонного  зв’язку,  повинен  розпочати
надання  послуг  за  Ліцензією  протягом  шести  місяців з дати її
отримання.  У  разі  якщо у Ліцензії вказано декілька регіонів або
Ліцензія  передбачає  надання  послуг  на  всій території України,
Ліцензіат  повинен розпочати надання послуг за Ліцензією у кожному
наступному регіоні з інтервалом не більше ніж два місяці.
Про початок надання послуг за  Ліцензією  Ліцензіат  інформує
НКРЗ  у  місячний  строк.  У разі якщо в Ліцензії вказано декілька
регіонів, Ліцензіат повинен поінформувати НКРЗ про початок надання
послуг  в  кожному з цих регіонів.  Форму повідомлення про початок
діяльності за Ліцензією наведено в додатку 8.
Упродовж року  з  дати видачі Ліцензії Ліцензіат зобов’язаний
забезпечити   покриття    власною    мережею    з    використанням
радіотехнології,  вказаної у Ліцензії,  90% території міст регіону
(першого регіону),  вказаного у Ліцензії.  У  разі  якщо  Ліцензія
передбачає   здійснення   діяльності  у  сфері  телекомунікацій  у
декількох  регіонах,  покриття  власною  мережею  з  використанням
радіотехнології,  вказаної у Ліцензії,  90% території міст кожного
наступного регіону  забезпечується  Ліцензіатом  з  інтервалом  не
більше ніж два місяці.
Упродовж двох  років  з  дати   видачі   Ліцензії   Ліцензіат
зобов’язаний  забезпечити  покриття  80%  території всіх населених
пунктів та основних транспортних шляхів регіону (першого регіону),
вказаного  у Ліцензії.  У разі якщо Ліцензія передбачає здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій у декількох регіонах,  покриття
80%  території  всіх  населених  пунктів  та основних транспортних
шляхів кожного наступного  регіону  забезпечується  Ліцензіатом  з
інтервалом не більше ніж два місяці.

     3.7. У  разі  створення  нової  філії,  іншого відокремленого
підрозділу,   а   також   укладання   договору    з    провайдером
телекомунікацій,    який    здійснюватиме   діяльність   у   сфері
телекомунікацій за отриманою Ліцензіатом  Ліцензією,  він  повинен
подати  до НКРЗ відповідну заяву (додатки 9,  10) про видачу копій
Ліцензії. 

     3.8.  Про  припинення діяльності з надання телекомунікаційних
послуг  за  Ліцензією Ліцензіат зобов’язаний попередити споживачів
не   пізніше   ніж   за   три   місяці   до   припинення   надання
телекомунікаційних послуг.
Про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг
за  Ліцензією Ліцензіат зобов’язаний поінформувати НКРЗ не пізніше
1  місяця  з  дати  припинення  такої  діяльності  із  зазначенням
підстав.

     3.9. У  разі  виникнення підстав для переоформлення Ліцензії,
передбачених статтею  50  Закону  України  “Про  телекомунікації”,
Ліцензіат  у  встановленому  цим  Законом  порядку  звертається до
НКРЗ  з  відповідною  заявою.   Форма  заяви   про  переоформлення
Ліцензії наведена в додатку 11. 

     3.10. У   разі   втрати   або   пошкодження  бланка  Ліцензії
Ліцензіат,  відповідно до вимог  статті  52  Закону  України  “Про
телекомунікації”,  зобов’язаний  звернутися  до НКРЗ із заявою про
видачу  дубліката  Ліцензії.  Форма  заяви  про  видачу  дубліката
Ліцензії наведена в додатку 12. 

     3.11. У  разі,  якщо  Ліцензіат  має намір продовжити надання
послуг мобільного телефонного зв’язку після зазначеного у Ліцензії
терміну,  він  повинен  у  встановленому статтею 49 Закону України
“Про телекомунікації”  порядку звернутися  з відповідною заявою до
НКРЗ.  Форма заяви  про продовження  строку дії  Ліцензії наведена
в додатку 13. 

     3.12. Ліцензіат  не  може  передавати  свої  права  згідно  з
Ліцензією будь-якому іншому суб’єкту господарювання. 

     3.13. Тарифи   на   послуги,   що   надаються  за  Ліцензією,
встановлюються в порядку,  визначеному статтею 66  Закону  України
“Про телекомунікації”. 

     3.14. Розрахунки  за  послуги  мобільного телефонного зв’язку
здійснюються на умовах  договору  про  надання  телекомунікаційних
послуг  між оператором,  провайдером телекомунікацій та споживачем
або без договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо в
разі одержання споживачем замовленої за передоплатою послуги. 

     3.15.   Ліцензіат   зобов’язаний  надавати  телекомунікаційні
послуги,  передбачені  Ліцензією,  з  використанням власної мережі
цілодобово,   за   винятком   перерв   для  проведення  необхідних
профілактичних  і ремонтних робіт, які повинні плануватись на час,
коли  незручності  для  споживача  мінімальні.  При  цьому  графік
виконання  робіт  має бути погоджений з операторами мереж, з якими
взаємодіє  Ліцензіат,  не  пізніше  ніж  за  п’ять робочих днів до
проведення таких робіт.

     3.16. Ліцензіат  зобов’язаний  надавати споживачам необхідну,
доступну,  достовірну,  своєчасну  та  вичерпну  інформацію   щодо
телекомунікаційних  послуг,  які  надають він або його провайдери,
інформацію про себе як  виконавця  послуг  та  своїх  провайдерів,
наявність  відповідних ліцензій та іншу інформацію,  необхідну для
укладання договору про надання телекомунікаційних  послуг.  Надана
Ліцензіатом    інформація    повинна   забезпечувати   споживачеві
можливість свідомого вибору послуг та контролю за їх виконанням. 

     3.17. Ліцензіат  зобов’язаний надавати споживачам безоплатний
доступ до телекомунікаційних  мереж  загального  користування  для
виклику  пожежної охорони,  міліції,  швидкої допомоги,  аварійної
служби газу,  служби допомоги за телефонами 101,  102, 103, 104 та
112 відповідно.
Ліцензіат для забезпечення доступу  споживачів  до  аварійних
служб,      служб     екстреного     виклику     та     телефонних
довідково-інформаційних служб повинен:
взаємодіяти з      іншими      операторами,      провайдерами
телекомунікацій;
співпрацювати на  договірних  засадах  зі службами телефонних
довідників;
співпрацювати на  договірних  засадах  з  іншими  операторами
телекомунікацій для забезпечення доступу споживачів до  телефонних
довідково-інформаційних служб.

              4. Технологічні вимоги до Ліцензіатів 

     4.1. Ліцензіати  при  здійсненні  діяльності з надання послуг
мобільного телефонного зв’язку зобов’язані виконувати такі умови:
4.1.1. Додержуватися   вимог   законодавства,   державних  та
галузевих     стандартів,     нормативно-правових     актів     та
нормативно-технічних  документів,  чинних у сферах телекомунікацій
та користування радіочастотним ресурсом України.
4.1.2. Додержуватися     ліцензійних     умов    користування
радіочастотним ресурсом України,  затверджених рішенням  НКРЗ  від
19.08.2005  N 53,  зареєстрованих  у  Мін’юсті  України 20.10.2005
за N 1237/11517.
4.1.3. Створювати    та   експлуатувати   мережі   мобільного
телефонного  зв’язку  згідно  з  нормативно-правовими  актами   та
нормативно-технічними     документами,     чинними     в    сферах
телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.
4.1.4. Створювати  мережі мобільного телефонного зв’язку лише
за умови отримання в установленому  законодавством  порядку  кодів
мережі    стільникового    мобільного    зв’язку    та   на   базі
радіотехнологій, дозволених до використання в Україні.
4.1.5. Дотримуватися    умов    ліцензій    на   користування
радіочастотним ресурсом України.
4.1.6. Здійснювати  експлуатацію РЕЗ тільки після отримання в
установленному законодавством порядку відповідних дозволів  на  їх
експлуатацію.
4.1.7. Дотримуватися   встановлених    законодавством    умов
застосування технічних засобів телекомунікацій та РЕЗ на території
України.
4.1.8. Забезпечувати    взаємоз’єднання   мережі   мобільного
телефонного зв’язку, що належить Ліцензіату, з телекомунікаційними
мережами  інших  операторів  за  умови  забезпечення встановленого
законодавством рівня якості.
Ліцензіат   не   може  в  односторонньому  порядку  розривати
взаємоз’єднання  з  телекомунікаційною  мережею  іншого оператора.
Якщо  Ліцензіат  не досяг згоди з іншим оператором телекомунікацій
щодо  взаємо-з’єднання  їх телекомунікаційних мереж, він має право
передати спір на вирішення до НКРЗ.
4.1.9. Дотримуватися  вимог державних і галузевих стандартів,
інших    нормативних    документів    щодо    технічних    засобів
телекомунікацій та РЕЗ.
4.1.10. Виконувати  вимоги  метрологічного   забезпечення   в
сферах телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом.
4.1.11. Створювати телекомунікаційну мережу за Ліцензією лише
за умови наявності проектної документації,  розробленої відповідно
до законодавства.
4.1.12. При  будівництві  та  обладнанні  мережі за Ліцензією
враховувати вимоги  щодо  сталості  телекомунікаційних  мереж,  що
належать Ліцензіату.
4.1.13. Першочергово  на  договірних   засадах   надавати   в
користування  ресурси своїх мереж підрозділам Міністерства оборони
України,  Служби безпеки України,  Міністерства  внутрішніх  справ
України,  спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  в  справах   захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  спеціально
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань
охорони державного кордону.
4.1.14. Забезпечувати відповідно до  законодавства  виконання
умов оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами
загального користування в період надзвичайного стану.
4.1.15. Надавати  послуги  мобільного  телефонного зв’язку за
встановленими показниками якості.
4.1.16. Надавати  в  користування  канали  електрозв’язку  за
умови забезпечення відповідності їх  параметрів  діючим  технічним
нормам.
4.1.17. Погоджувати в  установленому  законодавством  порядку
запровадження  на  телекомунікаційних  мережах  нових стандартів і
технологій.
4.1.18. Забезпечувати     абонентам     мережі     можливість
двостороннього зв’язку з абонентами телекомунікаційних мереж інших
операторів.
4.1.19. Забезпечувати і нести відповідальність за схоронність
відомостей  щодо  споживача,  отриманих  при  укладенні  договору,
наданих телекомунікаційних послуг,  у тому числі отримання послуг,
їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
4.1.20. Виконувати   обов’язки   операторів   і   провайдерів
телекомунікацій,   визначених   статтею  39  Закону  України  “Про
телекомунікації”.
4.1.21. Виконувати   обов’язки  користувачів  радіочастотного
ресурсу  України,  визначених  статтею  6  Закону   України   “Про
радіочастотний ресурс України”.
4.1.22. Виконувати обов’язки операторів щодо  взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж.
4.1.23.    Виконувати    встановлені   законодавством   умови
використання  отриманого  номерного ресурсу України. Забезпечувати
вторинний  розподіл  споживачам  скорочених  номерів,  призначених
службам  з  єдиним  номером на всій території України (151Х, 160Х,
165Х, 166Х), на підставі дозволу, що надається НКРЗ.
4.1.24. Письмово  повідомляти  НКРЗ  про  всі  зміни   даних,
зазначених  у  документах,  що  додавалися  до  заяви  про  видачу
ліцензії,  протягом 30 робочих днів після  виникнення  таких  змін
разом з документами або їх засвідченими копіями, які підтверджують
зазначені зміни.
4.1.25. Надавати  на запит посадових осіб Державної інспекції
зв’язку (далі –  ДІЗ)  інформацію  щодо  технічних  характеристик,
застосування, розміщення технічних засобів телекомунікацій.
4.1.26. Забезпечувати у встановленому законодавством  порядку
доступ  посадових  осіб  ДІЗ  на територію та в приміщення з метою
перевірки  використання  розташованих  у  них  технічних   засобів
телекомунікацій,  а також пред’являти за їхньою вимогою відповідні
Ліцензії,  дозволи, сертифікати й документи, які стосуються питань
діяльності за Ліцензією.
4.1.27. Своєчасно виконувати  розпорядження  (приписи)  НКРЗ,
ДІЗ,  Українського державного центру радіочастот стосовно усунення
порушень умов відповідної Ліцензії,  норм законодавства  в  сферах
телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.
4.1.28. Надавати   можливість   доступу    в    установленому
законодавством  порядку  на  територію  і в приміщення операторів,
провайдерів телекомунікацій для здійснення державного  нагляду  за
дотриманням  законодавства  в сфері телекомунікацій та ліцензійних
умов.
4.1.29. Своєчасно   надавати   в  установлені  законодавством
строки й за визначеними адресами звіти та інформацію відповідно до
закону.
4.1.30.  З  метою  захисту  від  несанкціонованого доступу до
мережі стільникового радіозв’язку стандарту GSM або UMTS Ліцензіат
зобов’язаний  забезпечити  застосування  в  радіоканалі алгоритмів
шифрування А5/1 або А5/3.
4.1.31. З   метою   захисту   українських   мереж   цифрового
стільникового  радіозв’язку  різних стандартів від недозволених до
застосування в Україні радіотелефонів мобільного зв’язку  (далі  –
термінал)  Ліцензіат  повинен здійснювати підключення до мережі та
надавати послуги  лише  за  такими  терміналами,  міжнародні  коди
ідентифікації  (далі  – код ІМЕІ) яких є в узагальненій базі даних
кодів ІМЕІ,  яку  веде  Український  державний  центр  радіочастот
(далі – УДЦР).
Ліцензіати (оператори мобільного  зв’язку)  мають  доступ  до
узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів як користувачі.
Ліцензіат зобов’язаний  надавати  до  УДЦР  коди  ІМЕІ   всіх
терміналів  (незалежно  від стандарту),  які підключаються до його
мережі і за якими надаються телекомунікаційні послуги.
У разі  відсутності  після  30.07.2009  коду  ІМЕІ  термінала
абонента,  за  яким   надаються   телекомунікаційні   послуги,   в
узагальненій базі даних кодів ІМЕІ терміналів Ліцензіат відправляє
повідомлення  на  телефонний  номер  цього  абонента  про  можливе
припинення  надання телекомунікаційних послуг на даний термінал із
зазначенням причин.  У повідомленні обов’язково вказується  адреса
та  контактний  номер телефону сервісного центру Ліцензіата,  куди
має  звернутись   абонент   для   уникнення   припинення   надання
телекомунікаційних послуг на його термінал.
Максимальний загальний   строк   надання   телекомунікаційних
послуг  на термінал,  код ІМЕІ якого відсутній в узагальненій базі
даних кодів ІМЕІ,  не повинен перевищувати трьох  місяців  з  дати
першої  реєстрації  коду  ІМЕІ цього термінала у мережі будь-якого
оператора мобільного зв’язку України.

     4.2. НКРЗ може включати до окремих Ліцензій  особливі  умови,
які   не   суперечать   законодавству.   Особливі   умови  містять
обов’язкові для виконання конкретним Ліцензіатом  додаткові  умови
щодо здійснення діяльності за Ліцензією,  не визначені пунктом 4.1
Положення. 

 Член Національної комісії
з питань регулювання
зв’язку України                                       В.Ф.Олійник

                                      Додаток 1
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                              ЗАЯВА
про видачу ліцензії на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій 

                         —————————————-
|Реєстраційний N                       |
—————————————-
(заповнюється оператором бази даних НКРЗ)

     Відомості про Заявника 

——————————————————————
|Назва суб’єкта господарювання:                                  |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:                                 |
|—————————————————————-|
|Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта          |
|господарювання:                                                 |
|—————————————————————-|
|Місцезнаходження:                                               |
|—————————————————————-|
|Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання:            |
|—————————————————————-|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________________,         |
|МФО __________________ Банк _______________________________,    |
|м. ___________                                                  |
|—————————————————————-|
|Відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я та по батькові):    |
|Тел.:             Факс:             Електронна пошта:           |
|—————————————————————-|
|Поштова адреса:                                                 |
—————————————————————— 

     Прошу надати  ліцензію  на  здійснення  діяльності  у   сфері
телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного
зв’язку  з  правом  технічного  обслуговування   та   експлуатації
телекомунікаційних   мереж   і   надання  в  користування  каналів
електрозв’язку. 

     Технічні відомості   про   телекомунікаційну   мережу,    яку
планується створити: 

——————————————————————
|Тип           |Номер та дата   |Радіотехнологія     |Зона дії   |
|обладнання*   |видачі          |                    |           |
|              |сертифіката*    |                    |           |
|————–+—————-+——————–+———–|
|              |                |                    |           |
|————–+—————-+——————–+———–|
|              |                |                    |           |
—————————————————————— 

     Територія, на якій здійснюватиметься діяльність: ____________
__________________________________________________________________ 

     Дата початку   здійснення   діяльності   за   ліцензією,   що
планується: _____________________________ 

     Термін дії ліцензії, що заявляється: ________________________ 

     Філії, інші  відокремлені  підрозділи  заявника,  які  будуть
здійснювати діяльність за ліцензією: _____________________________
__________________________________________________________________ 

     Провайдери телекомунікацій,      які      будуть     надавати
телекомунікаційні послуги за ліцензією*: _________________________
__________________________________________________________________ 

     З ліцензійними  умовами  на  здійснення  діяльності  у  сфері
телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного
зв’язку   з   правом  технічного  обслуговування  та  експлуатації
телекомунікаційних  мереж  і  надання   в   користування   каналів
електрозв’язку,  затвердженими рішенням НКРЗ від 26.01.2006 N 179,
зареєстрованими в Мін’юсті  України  17.02.2006  за  N  145/12019,
ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати. 

     У разі   зміни   будь-яких  даних,  указаних  у  заяві  та  в
документах,  що додаються до неї,  зобов’язуюся  згідно  з  чинним
законодавством повідомити НКРЗ. 

 Заявник                                 ______________ 200__ року
(підпис) (ініціали та прізвище) 

         М.П. 

 (посада особи,            (підпис)         (ініціали та прізвище)
яка прийняла заяву) 

 Дата й  номер  реєстрації заявочних документів у НКРЗ ___________
200__ року N ____ 

—————
* Зазначаються за наявності. 

                                      Додаток 2
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                              ВИМОГИ
до змісту плану утворення та використання
телекомунікаційної мережі

     1. Детально     викласти     основні     етапи      створення
телекомунікаційних   мереж,   їх   технічного   обслуговування  та
експлуатації,  надання послуг  рухомого  (мобільного)  телефонного
зв’язку. 

     2. Зазначити   наявність   виду   діяльності,   що   підлягає
ліцензуванню, в установчих документах суб’єкта господарювання. 

     3. Зазначити ємність телекомунікаційної мережі, що планується
створити, або ємність наявної телекомунікаційної мережі; кількість
користувачів, яким можуть бути надані послуги. 

     4. Указати пункти встановлення обладнання – регіони. 

     5. Додати схему  організації  мережі  мобільного  телефонного
зв’язку та вказати типи обладнання (за наявності відомостей),  яке
планується   використовувати   на    телекомунікаційних    мережах
загального користування. 

     6. Короткострокові  та  довгострокові  плани  розвитку  мереж
мобільного телефонного зв’язку та каналів електрозв’язку:
– етапи та їх особливості;
– заплановані  затрати   на   обладнання,   створення   мереж
мобільного   телефонного   зв’язку   та   каналів  електрозв’язку,
організаційні та інші витрати. 

     7. Інші   відомості   щодо    утворення    та    використання
телекомунікаційних мереж на розсуд Заявника.
Усі вищезазначені документи та плани підписуються  керівником
суб’єкта господарювання та скріплюються печаткою.

                                      Додаток 3
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                            ДОКУМЕНТИ,
що підтверджують фінансові можливості Заявника
здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій
з надання послуг мобільного телефонного зв’язку

     1. Засвідчена в  установленому  порядку  копія  аудиторського
висновку   про   результати   фінансово-господарської   діяльності
суб’єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік. 

     2. Засвідчені в установленому  порядку  копії  бухгалтерських
звітів   (балансу  і  звіту  про  фінансові  результати)  суб’єкта
господарювання за один останній звітний рік. 

     3. Засвідчена в установленому порядку  копія  гарантії  банку
або  іншої  кредитної  установи  з  визначеними  сумою фінансового
забезпечення та строком її дії (за наявності). 

     4. Засвідчена в установленому  порядку  копія  інвестиційного
договору (за наявності). 

     5. Довідки  банків  про  обороти  за  останні  12  місяців (у
національній і іноземній валютах). 

     Примітка. За  Заявником  залишається  право   додавати   інші
документи,  що підтверджують його фінансові можливості здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій  з  надання  послуг  мобільного
телефонного зв’язку.

                                      Додаток 4
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                          ФОРМА ДОВІДКИ
про склад працівників (за спеціальностями),
що виконують або плануються для виконання функцій,
пов’язаних з наданням послуг
мобільного телефонного зв’язку

——————————————————————
| N |Найменування посад|    Кількість працівників       |Примітки|
|з/п|за спеціальностями|——————————–|        |
|   |                  |всього на |   у тому числі      |        |
|   |                  |  посаді  |    відповідної      |        |
|   |                  |          |   кваліфікації*     |        |
|   |                  |          |———————|        |
|   |                  |          |кількість| відсоток  |        |
|   |                  |          |         |    від    |        |
|   |                  |          |         | кількості |        |
|   |                  |          |         | на посаді |        |
|—+——————+———-+———+———–+——–|
|   |                  |          |         |           |        |
|—+——————+———-+———+———–+——–|
|   |                  |          |         |           |        |
|—+——————+———-+———+———–+——–|
|   |                  |          |         |           |        |
|—+——————+———-+———+———–+——–|
|   |Усього:           |          |         |           |        |
—————————————————————— 

 ____________________     ______________     _____________________
(керівник суб’єкта          (підпис)         (ініціали, прізвище)
господарювання)
М. П.
_______________ 200_ року 

—————
*Працівники, які   мають   базову   вищу   освіту   в  галузі
інформаційно-комунікаційних технологій та досвід  роботи  в  сфері
телекомунікацій не менше одного року. 

                                      Додаток 5
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                         ОПИС N _________
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

     на провадження ______________________________________________
(вид діяльності)
від _________________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання) 

     Дата і номер реєстрації заяви: __________ 200__ року N ______ 

——————————————————————
|N   |Найменування    |Відмітка про        |Кількість   |Примітки|
|з/п |документа       |наявність документів|аркушів у   |        |
|    |                |(наявні, відсутні)  |документі   |        |
|—-+—————-+——————–+————+——–|
|    |                |                    |            |        |
|—-+—————-+——————–+————+——–|
|    |                |                    |            |        |
|—-+—————-+——————–+————+——–|
|    |                |                    |            |        |
—————————————————————— 

     Прийняв __________________________________________ документів
(цифрами і літерами) 

 ________________ 200 __ року
_____________________   ______________    _______________________
(посада особи,             (підпис)        (ініціали та прізвище)
яка прийняла заяву) 

 Копію опису отримав
________________ 200 __ року
________________________    _________      ______________________
(посада представника         (підпис)      (ініціали та прізвище)
суб’єкта господарювання) 

——————————————————————
|Відмітка про дату     |Підпис відповідальної|Ініціали та        |
|прийняття документів, |особи НКРЗ           |прізвище           |
|що підтверджують      |____________________ |відповідальної     |
|унесення заявником    |______ 200___ року   |особи НКРЗ         |
|плати за видачу       |                     |___________________|
|ліцензії              |                     |                   |
——————————————————————

                                      Додаток 6
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                          ЗРАЗОК БЛАНКА
ліцензії на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій 

                                « Зразок бланка ліцензії (.doc, 126 Kb) »

 

                                      Додаток 7
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                          ЗМІСТ ЛІЦЕНЗІЇ
на надання послуг у сфері телекомунікацій

     Вид діяльності у сфері     Вид діяльності у сфері
телекомунікацій:           телекомунікацій згідно зі статтею
42 Закону України “Про
телекомунікації” 

     Суб’єкт господарювання:    Повна назва юридичної особи згідно
з установчими документами, без
скорочень, або прізвище, ім’я
та по батькові фізичної особи –
суб’єкта господарювання 

     Ідентифікаційний код       Згідно з наданими документами
за ЄДРПОУ юридичної особи
або ідентифікаційний номер
з ДРФО фізичної особи: 

     Місцезнаходження           Згідно з наданими документами,
юридичної особи або місце  у повному форматі
проживання фізичної особи: 

     Дата прийняття та номер    Число, місяць, рік, номер
рішення про видачу
ліцензії: 

     Строк дії ліцензії:        Згідно з прийнятим рішенням 

     Реєстраційний номер
ліцензії: 

     Ліцензійні умови    здійснення     діяльності     у     сфері
телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного
зв’язку  з  правом  технічного  обслуговування   та   експлуатації
телекомунікаційних   мереж   і   надання  в  користування  каналів
електрозв’язку затверджені рішенням НКРЗ  від  26.01.2006  N  179,
зареєстровані в Мін’юсті України 17.02.2006 за N 145/12019. 

     Особливі умови ліцензії:   За наявності, згідно з прийнятим
рішенням 

 Голова
Національної комісії
з питань регулювання
зв’язку України            __________       _____________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

                                      М.П.
Дата видачі ліцензії:         число, місяць, рік

                                      Додаток 8
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж і
надання в користування
каналів електрозв’язку

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок діяльності за ліцензією на здійснення
діяльності у сфері телекомунікації

     1. Суб’єкт господарювання: __________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно
зі статутом, посада, прізвище, ім’я,
__________________________________________________________________
по  батькові  керівника  або  прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи,
__________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження (місце проживання): ________________________
Поштова адреса: _____________________________________________
(адреса для листування у повному форматі)
Телефон: _________ Факс: _________ Електронна пошта: ________
(код, номер)    (код, номер)
Організаційно-правова    форма    (для    юридичної   особи):
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний код  за  ЄДРПОУ  (ідентифікаційний  номер  з
ДРФО): ___________________________________________________________
Банківські реквізити:   рахунок   N   ______________________,
МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________ 

     2. Ліцензія: дата видачі ________________ N _______________ 

     3. Вид діяльності у сфері  телекомунікацій  згідно  ліцензії:
__________________________________________________________________
(види  діяльності  –  у відповідності зі статтею 42 Закону України
_________________________________________________________________
“Про  телекомунікації”.  При  використанні радіочастотного ресурсу
___________________________________________________________________
зазначити    радіотехнологію    згідно   з   Планом   використання
радіочастотного ресурсу України) 

     4. Термін початку діяльності за ліцензією: __________________
(місяць, рік) 

     5. Наявність власної телекомунікаційної мережі ______________
__________________________________________________________________
(існує, планується, не планується)

     6. Провайдери,  які надають послуги за ліцензією на  підставі
відповідних                                             договорів:
__________________________________________________________________
повне найменування провайдера – юридичної особи згідно зі
статутом, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
або прізвище, ім’я, по батькові провайдера – фізичної особи,
ідентифікаційний номер з ДРФО, номер, дата угоди між
__________________________________________________________________
оператором та провайдером 

     7. Обсяг послуг у регіонах з початку діяльності*: ___________
(тис. грн) 

     8. Кількість абонентів (за наявності): ______________________ 

     9. Середня чисельність штатних  працівників,  які  задіяні  в
технологічному процесі: __________________________________________ 

 Керівник суб’єкта господарювання _________ ______________________
(підпис)  (ініціали та прізвище) 

 __________________ 200__ року            М.П. 

—————
* у разі здійснення діяльності у декількох регіонах надаються
дані щодо кожного регіону.

                                      Додаток 9
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                              ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
для філії (іншого відокремленого підрозділу)

                         —————————————-
|Реєстраційний N                       |
—————————————-
(заповнюється оператором бази даних НКРЗ)

     Відомості про Заявника
——————————————————————
|Назва суб’єкта господарювання:                                  |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:                                 |
|—————————————————————-|
|Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта          |
|господарювання:                                                 |
|—————————————————————-|
|Місцезнаходження:                                               |
|—————————————————————-|
|Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання:            |
|—————————————————————-|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________________,         |
|МФО __________________ Банк _______________________________,    |
|м. ___________                                                  |
|—————————————————————-|
|Відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я та по батькові):    |
|Тел.:             Факс:             Електронна пошта:           |
|—————————————————————-|
|Поштова адреса:                                                 |
—————————————————————— 

     Прошу видати копію ліцензії ____________________ у зв’язку зі
(номер, дата видачі)
створенням нової філії (іншого відокремленого підрозділу). 

——————————————————————
|Назва філії (іншого відокремленого підрозділу):                 |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:                                 |
|—————————————————————-|
|Місцезнаходження:                                               |
|—————————————————————-|
|Організаційно-правова форма:                                    |
|—————————————————————-|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________________,         |
|МФО __________________ Банк _______________________________,    |
|м. ___________                                                  |
|—————————————————————-|
|Поштова адреса:                                                 |
—————————————————————— 

     Територія, на якій здійснюватиметься діяльність: ____________
__________________________________________________________________ 

     Додаток. Документи,  що  підтверджують  створення нової філії
(іншого відокремленого підрозділу). 

 Заявник  ______   ____________________  _____________ 200__ року
(підпис) (ініціали та прізвище) 

       М.П.
__________________        ______        ____________________
(посада особи, яка       (підпис)      (ініціали та прізвище)
прийняла заяву) 

     Дата й  номер  реєстрації  заявочних документів у НКРЗ ______
200__ року N ____

                                      Додаток 10
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                              ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій
для провайдера телекомунікацій

                         —————————————–
|Реєстраційний N                        |
—————————————–
(заповнюється оператором бази даних НКРЗ)

     Відомості про Заявника
——————————————————————
|Назва суб’єкта господарювання:                                  |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:                                 |
|—————————————————————-|
|Ідентифікаційний номер з ДРФО:                                  |
|—————————————————————-|
|Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта          |
|господарювання:                                                 |
|—————————————————————-|
|Місцезнаходження (місце проживання):                            |
|—————————————————————-|
|Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання:            |
|—————————————————————-|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________________,         |
|МФО __________________ Банк _______________________________,    |
|м. ___________                                                  |
|—————————————————————-|
|Відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я та по батькові):    |
|Тел.:             Факс:             Електронна пошта:           |
—————————————————————— 

     Прошу видати    копію   ліцензії   ____________________   для
(номер, дата видачі)
провайдера телекомунікацій. 

——————————————————————
|Назва провайдера телекомунікацій):                              |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:                                 |
|—————————————————————-|
|Ідентифікаційний номер з ДРФО:                                  |
|—————————————————————-|
|Місцезнаходження (місце проживання):                            |
|—————————————————————-|
|Організаційно-правова форма:                                    |
|—————————————————————-|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________________,         |
|МФО __________________ Банк _______________________________,    |
|м. ___________                                                  |
|—————————————————————-|
|Поштова адреса:                                                 |
—————————————————————— 

     Територія, на якій здійснюватиметься діяльність: ____________
__________________________________________________________________ 

     Додаток. Завірена  в установленому порядку копія договору між
ліцензіатом та провайдером телекомунікацій. 

 Заявник  ______    ___________________  ______________ 200__ року
(підпис)  (ініціали та прізвище) 

      М.П.
_________________        ______        ____________________
(посада особи, яка       (підпис)      (ініціали та прізвище)
прийняла заяву) 

 Дата й  номер  реєстрації заявочних документів у НКРЗ ___________
200__ року N ____

                                      Додаток 11
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                              ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій

                         —————————————–
|Реєстраційний N                        |
—————————————–
(заповнюється оператором бази даних НКРЗ)

     Відомості про Заявника
——————————————————————
|Назва суб’єкта господарювання:                                  |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:                                 |
|—————————————————————-|
|Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта          |
|господарювання:                                                 |
|—————————————————————-|
|Місцезнаходження:                                               |
|—————————————————————-|
|Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання:            |
|—————————————————————-|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________________,         |
|МФО __________________ Банк _______________________________,    |
|м. ___________                                                  |
|—————————————————————-|
|Відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я та по батькові):    |
|Тел.:             Факс:             Електронна пошта:           |
|—————————————————————-|
|Поштова адреса:                                                 |
—————————————————————— 

     Філії, інші відокремлені підрозділи заявника,  які здійснюють
діяльність за ліцензією: _________________________________________
__________________________________________________________________
Провайдери телекомунікацій,  які  надають   телекомунікаційні
послуги за ліцензією: ____________________________________________
__________________________________________________________________ 

     Прошу переоформити ліцензію _________________________________
(номер, дата видачі, термін дії)
у зв’язку з ______________________________________________________
(зазначити підстави відповідно до статті 50
Закону України “Про телекомунікації”) 

     Додатки:
1. Ліцензія, що підлягає переоформленню та її офіційні копії.
2. Документи  (нотаріально  засвідчені копії документів),  що
підтверджують підстави для переоформлення ліцензії. 

 Заявник  ______   ____________________  ______________ 200__ року
(підпис) (ініціали та прізвище) 

      М.П.
________________         ______        ____________________
(посада особи, яка       (підпис)      (ініціали та прізвище)
прийняла заяву) 

 Дата й номер реєстрації заявочних документів у  НКРЗ  ___________
200__ року N ____

                                      Додаток 12
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж
і надання в користування
каналів електрозв’язку

                              ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій

                         —————————————–
|Реєстраційний N                        |
—————————————–
(заповнюється оператором бази даних НКРЗ)

     Відомості про Заявника
——————————————————————
|Назва суб’єкта господарювання:                                  |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:                                 |
|—————————————————————-|
|Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта          |
|господарювання:                                                 |
|—————————————————————-|
|Місцезнаходження:                                               |
|—————————————————————-|
|Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання:            |
|—————————————————————-|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________________,         |
|МФО __________________ Банк _______________________________,    |
|м. ___________                                                  |
|—————————————————————-|
|Відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я та по батькові):    |
|Тел.:             Факс:             Електронна пошта:           |
|—————————————————————-|
|Поштова адреса:                                                 |
—————————————————————— 

     Філії, інші відокремлені підрозділи заявника,  які здійснюють
діяльність за ліцензією: _________________________________________
__________________________________________________________________
Провайдери телекомунікацій,  які  надають   телекомунікаційні
послуги за ліцензією: ____________________________________________
__________________________________________________________________ 

     Прошу видати дублікат ліцензії ______________________________
(номер, дата видачі, термін дії)
у зв’язку з ______________________________________________________
(зазначити підстави відповідно до статті 52
Закону України “Про телекомунікації”) 

     Додаток. Пошкоджений бланк ліцензії  або  копії  ліцензії  (у
разі наявності). 

 Заявник  ______    __________________   ______________ 200__ року
(підпис) (ініціали та прізвище) 

       М.П.
________________         ______         __________________
(посада особи, яка       (підпис)      (ініціали та прізвище)
прийняла заяву) 

 Дата й  номер  реєстрації заявочних документів у НКРЗ ___________
200__ року N ____

                                      Додаток 13
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг рухомого
(мобільного) телефонного
зв’язку з правом технічного
обслуговування
та експлуатації
телекомунікаційних мереж і
надання в користування
каналів електрозв’язку

                              ЗАЯВА
про продовження строку дії ліцензії на здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій

                         —————————————–
|Реєстраційний N                        |
—————————————–
(заповнюється оператором бази даних НКРЗ)

     Відомості про Заявника
——————————————————————
|Назва суб’єкта господарювання:                                  |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:                                 |
|—————————————————————-|
|Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта          |
|господарювання:                                                 |
|—————————————————————-|
|Місцезнаходження:                                               |
|—————————————————————-|
|Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання:            |
|—————————————————————-|
|Банківські реквізити: рахунок N ______________________,         |
|МФО __________________ Банк _______________________________,    |
|м. ___________                                                  |
|—————————————————————-|
|Відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я та по батькові):    |
|Тел.:             Факс:             Електронна пошта:           |
|—————————————————————-|
|Поштова адреса:                                                 |
—————————————————————— 

     Територія здійснення діяльності за ліцензією:________________
__________________________________________________________________
Територія, на якій фактично здійснюється діяльність: ________
__________________________________________________________________
Філії, інші відокремлені підрозділи заявника,  які здійснюють
діяльність за ліцензією: _________________________________________
__________________________________________________________________
Провайдери телекомунікацій,   які  надають  телекомунікаційні
послуги за ліцензією: ____________________________________________
__________________________________________________________________
Прошу продовжити строк дії ліцензії _________________________
(номер, дата видачі, термін дії)
Територія, на якій планується здійснювати діяльність: _______
__________________________________________________________________ 

     Додаток. Плани   утворення   (розвитку)    телекомунікаційної
мережі. 

 Заявник  ______   ____________________  ______________ 200__ року
(підпис) (ініціали та прізвище) 

       М.П.
________________         ______        ____________________
(посада особи, яка       (підпис)      (ініціали та прізвище)
прийняла заяву) 

 Дата й  номер  реєстрації заявочних документів у НКРЗ ___________
200__ року N ____

Start typing and press Enter to search