НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

                          Р І Ш Е Н Н Я 

                        08.12.2005  N 155

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2006 р.
за N 71/11945

             Про затвердження Правил взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж загального користування 

     { Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв’язку
N  857  від 26.07.2007
N 1407  від 19.03.2009
 }

     Відповідно до  пунктів  16,  19 статті  18   Закону   України
“Про  телекомунікації”  та  Положення  про  Національну  комісію з
питань   регулювання   зв’язку   України,   затвердженого   Указом
Президента  України  від  21.08.2004  N 943,  Національна  комісія
з питань регулювання зв’язку України  В И Р І Ш И Л А

     1. Затвердити   Правила   взаємоз’єднання  телекомунікаційних
мереж загального користування (далі – Правила), що додаються. 

     2. Погодити    Правила    з    Антимонопольним     комітетом,
Держпідприємництвом   та  подати  на  реєстрацію  до  Міністерства
юстиції України. 

     3. Розмістити текст Правил на офіційному  веб-сайті  НКРЗ  та
опублікувати в офіційному бюлетені НКРЗ. 

 Голова                                                 О.В.Гайдук 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Антимонопольний
комітет України
Голова                                               О.О.Костусєв 

 Державний комітет України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
Голова                                                 А.Дашкевич 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з питань регулювання
зв’язку України
08.12.2005  N 155 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2006 р.
за N 71/11945

                             ПРАВИЛА
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
загального користування

                      1. Загальні положення 

     1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України “Про
телекомунікації”   (далі  –  Закон),   Положення  про  Національну
комісію   з  питань  регулювання  зв’язку  України,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  25.07.2007  N  971,
визначають:
порядок  взаємоз’єднання  телекомунікаційних  мереж  (далі  –
взаємоз’єднання) – порядок установлення фізичного та/або логічного
взаємоз’єднання  між  різними телекомунікаційними мережами з метою
забезпечення  можливості  споживачам  отримувати телекомунікаційні
послуги в телекомунікаційних мережах загального користування. 

     1.2.    Ці    Правила    регулюють    відносини    операторів
телекомунікацій,  які  мають  намір  взаємоз’єднати  свої мережі з
телекомунікаційною мережею загального користування України (далі –
ТМЗК),  і  операторів  телекомунікацій, мережі яких функціонують у
складі  ТМЗК,  незалежно  від  технологій,  які застосовуються для
передавання   інформації. 

     1.3.   Вимоги   до   порядку   взаємоз’єднання   мереж,   які
функціонують  у складі ТМЗК за різними технологіями установлюються
відповідно до законодавства. 

     1.4. Дія цих  Правил  не  поширюється  на  взаємоз’єднання  з
відомчими мережами. 

     1.5. Контроль  за  виконанням  вимог  цих  Правил  здійснюють
Національна комісія з питань регулювання зв’язку України  (далі  –
НКРЗ) та Державна інспекція зв’язку (далі – ДІЗ). 

     1.6. На   письмову   вимогу  НКРЗ  оператори  телекомунікацій
зобов’язані протягом 5 робочих днів надавати копії документів, які
містять  інформацію  про  умови взаємоз’єднання телекомунікаційних
мереж. 

                      2. Визначення термінів 

     2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
вилучення пропозиції про  взаємоз’єднання  телекомунікаційних
мереж  – виключення пропозиції постачальника з каталогу пропозицій
у  зв’язку  з  повним  використанням  ресурсів  телекомунікаційної
мережі  постачальника,  що  передбачалися  для  організації  точки
(точок) взаємоз’єднання;
договір про  взаємоз’єднання  –  це двосторонній правочин між
операторами   телекомунікацій,   предметом   якого   є   технічні,
організаційні      та     економічні     умови     взаємоз’єднання
телекомунікаційних  мереж  операторів,  у   тому   числі   порядок
взаєморозрахунків    та    розрахункові   такси   за   доступ   до
телекомунікаційних мереж;
договір щодо   розвитку   телекомунікаційних   мереж   –   це
двосторонній   правочин   між   постачальником    та    замовником
взаємоз’єднання, предметом якого є створення точок взаємоз’єднання
та  яким  визначаються  сума   і   строк   унесення   коштів,   що
спрямовуються  на фінансування створення точок взаємоз’єднання,  а
також строк,  обов’язки  та  відповідальність  постачальника  щодо
створення точок взаємоз’єднання;
замовник взаємоз’єднання  (далі  –   замовник)   –   оператор
телекомунікацій,  який  звертається до іншого оператора із запитом
щодо можливості укладання договору про взаємоз’єднання;
запит щодо  можливості укладання договору про взаємоз’єднання
телекомунікаційних  мереж  –  письмове  звернення   замовника   до
постачальника   про   отримання   заявленого  та/або  незаявленого
взаємоз’єднання з визначенням бажаних організаційних та  технічних
умов взаємоз’єднання;
заявлене взаємоз’єднання – взаємоз’єднання, яке оприлюднене в
каталозі пропозицій;
зміна призначення  взаємоз’єднання   –   зміна   застосування
телекомунікаційної   мережі   замовником   та/або   постачальником
взаємоз’єднання для надання телекомунікаційних послуг у зв’язку зі
зміною  виду  діяльності у сфері телекомунікацій,  зміною власника
та/або технології побудови телекомунікаційної мережі;
каталог пропозицій  щодо  взаємоз’єднання  телекомунікаційних
мереж (далі – каталог пропозицій) – перелік існуючих вільних точок
взаємоз’єднання  з  визначеними  організаційними,  економічними та
технічними умовами взаємоз’єднання;
логічне взаємоз’єднання   –   з’єднання   технічних   засобів
замовника та постачальника безпосередньо або через  мережі  третіх
операторів за допомогою мережі передачі даних з комутацією пакетів
з використанням IP-протоколу;
мережа передачі  даних  з  комутацією пакетів з використанням
IP-протоколу (далі  –  IP-мережа)  –  комплекс  технічних  засобів
телекомунікацій   та   споруд,   призначених   для  маршрутизації,
комутації,  передавання та/або  приймання  даних,  перетворених  у
пакети,  по радіо,  проводових, оптичних чи інших електромагнітних
системах між кінцевим обладнанням із  застосуванням  міжмережевого
IP-протоколу;
незаявлене взаємоз’єднання –  взаємоз’єднання,  яке  створено
постачальником   після  затвердження  каталогу  пропозицій  шляхом
будівництва,     розвитку,     та/або     модернізації,     та/або
переконфігурації власної мережі;
обґрунтована відмова у взаємоз’єднанні –  письмова  відповідь
постачальника  на  запит  замовника,  у  якій  змістовно викладені
причини відмови згідно з Правилами;
постачальник взаємоз’єднання (далі – постачальник) – оператор
телекомунікацій,  який  надає   пропозицію   про   взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж;
пропозиція про   взаємоз’єднання   –    письмове    звернення
постачальника у встановленому порядку,  яке містить організаційні,
технічні   і   економічні   умови   взаємоз’єднання    у    певній
адміністративно-територіальній одиниці країни (далі – пропозиція);
пропускна здатність точки взаємоз’єднання  –  показник,  який
характеризується  кількістю  каналів  стандартного  потоку  Е1 або
відповідною  швидкістю  передачі   інформації   при   застосуванні
технології  комутації пакетів,  які використовуються для з’єднання
телекомунікаційних мереж замовника та постачальника;
розірвання взаємоз’єднання  –  припинення обміну трафіком або
ліквідація (скасування) логічного та/або фізичного з’єднання мереж
операторів телекомунікацій;
сторони взаємоз’єднання   –    замовник    та    постачальник
взаємоз’єднання;
технічна можливість    для     здійснення     взаємоз’єднання
телекомунікаційних  мереж  – наявність ресурсів телекомунікаційних
мереж  та  технічних  засобів  телекомунікацій  постачальника  для
взаємоз’єднання з мережею замовника;
точка взаємоз’єднання  –  місце  з’єднання   між   технічними
засобами  замовника  та  постачальника,  призначена  для взаємного
обміну трафіком,  пропуску транзитного трафіку від/до мереж  інших
операторів;
фізичне взаємоз’єднання – місце безпосереднього з’єднання між
технічними засобами замовника та постачальника. 

     2.2. Інші терміни вживаються у значеннях,  наведених у статті
1 Закону України “Про телекомунікації”. 

             3. Вимоги до операторів телекомунікацій
при взаємоз’єднанні 

     3.1.   Взаємоз’єднання  телекомунікаційних  мереж  операторів
створюється    у    визначених   точках   взаємоз’єднання,   місце
розташування яких, технічні характеристики та порядок експлуатації
визначаються договорами про взаємоз’єднання. 

     3.2. Операторам  телекомунікацій   забороняється   створювати
взаємоз’єднання, якщо:
3.2.1. Це   веде   до   порушення   будь-якою    із    сторін
взаємоз’єднання    ліцензійних    умов    діяльності    у    сфері
телекомунікацій   або   встановленого    порядку    пропуску    та
маршрутизації трафіку.
3.2.2. Одна із сторін взаємоз’єднання не внесена  до  реєстру
НКРЗ згідно з вимогами  частини першої  статті 42  Закону  (далі –
реєстр НКРЗ) та/або здійснює діяльність без ліцензії. 

     3.3. Організаційні вимоги до сторін взаємоз’єднання:
3.3.1. Постачальник     зобов’язаний    надавати    замовнику
можливість створення  взаємоз’єднання  зі  своєю  мережею  у  всіх
технічно   можливих   місцях  (за  винятком,  коли  це  суперечить
законодавству) з  пропускною  здатністю,  достатньою  для  надання
телекомунікаційних  послуг,  та з використанням різних технологій,
уключаючи технології комутації пакетів.
3.3.2. Сторони взаємоз’єднання зобов’язані:
забезпечити уповноваженим  представникам  сторін  доступ   до
технічних засобів телекомунікацій;
запобігати порушенню прав та  створенню  перешкод  діяльності
інших операторів телекомунікацій;
надавати одна одній вичерпну інформацію,  яка  необхідна  для
прийняття  рішень  щодо  укладання  договорів про взаємоз’єднання,
виконання  проектних  робіт,  експлуатації  точок  взаємоз’єднання
тощо;
не розголошувати,  не  передавати  третій   стороні   та   не
використовувати  для  отримання  переваг  у  конкуренції  будь-яку
інформацію одна про одну,  яка отримана  при  взаємоз’єднанні,  за
винятком випадків, передбачених законодавством;
здійснювати пропуск та  маршрутизацію  трафіку  між  власними
мережами,    види   якого   передбачені   умовами   договору   про
взаємоз’єднання;
використовувати номерний   ресурс,   визначений  відповідними
дозволами НКРЗ.
3.3.3. Сторонам взаємоз’єднання забороняється:
примушувати одна одну  передавати  на  свій  баланс  технічні
засоби іншої сторони;
в односторонньому  порядку  розривати  взаємоз’єднання,  крім
випадків,  передбачених умовами договору про взаємоз’єднання,  або
згідно з рішенням НКРЗ, прийнятим відповідно до Закону;
ухилятися від участі у переговорах щодо спірних  питань,  які
виникли   під   час   укладання   або   виконання   договорів  про
взаємоз’єднання. 

     3.4. Сторони взаємоз’єднання  повинні  забезпечити  виконання
таких технічних вимог:
3.4.1. Системи  сигналізації  та  синхронізації   мереж,   що
взаємоз’єднуються, повинні бути сумісними з відповідними системами
ТМЗК незалежно від технології побудови.
3.4.2. Нумерація  на мережах сторін повинна відповідати плану
нумерації ТМЗК.
3.4.3. Сталість  функціонування,  цілісність  та  доступність
мереж сторін мають бути на рівні,  не  нижчому  від  встановленого
нормативно-технічними документами у сфері телекомунікацій.
3.4.4. Технічні  засоби  сторін  повинні  мати  документ  про
підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері
телекомунікацій.
3.4.5. Взаємоз’єднання  має дозволяти сторонам ведення обліку
послуг,  що надаються через точки взаємоз’єднання,  та  проведення
обміну   достовірними,   повними   та  актуальними  даними  обліку
відповідно    до    вимог    договорів    про     взаємоз’єднання,
нормативно-правових  актів  та  нормативно-технічних  документів у
сфері телекомунікацій.
3.4.6. Пропуск   та   маршрутизація   трафіку   через   точку
взаємоз’єднання  мають  відповідати  вимогам   нормативно-правових
актів у сфері телекомунікацій.
3.4.7. Забезпечення  споживачів  безперешкодним  доступом  до
служб екстреного виклику та мовних інформаційних послуг відповідно
до вимог чинного законодавства.
3.4.8. Забезпечення   якості   телекомунікаційних  послуг  на
рівні,  не   нижчому   від   встановленого   нормативно-технічними
документами у сфері телекомунікацій.
3.4.9. Забезпечення захисту персональних та інших даних,  які
передаються,  обробляються  та  зберігаються  технічними  засобами
телекомунікацій,  згідно  з  вимогами  законодавства  України   та
нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.
3.4.10. Не створювати перешкод сталому  функціонуванню  мереж
інших операторів телекомунікацій.
3.4.11. Не   створювати   загроз   навколишньому   природному
середовищу, життю, здоров’ю та безпеці людей.
3.4.12. Проектні   роботи   щодо   взаємоз’єднання    повинні
виконуватися з додержанням вимог діючих стандартів,  рекомендацій,
галузевих норм технічного проектування,  норм і правил будівництва
та інших нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.
Постачальник за наявності зауважень до проектної документації
замовника зобов’язаний упродовж 20 днів з дня реєстрації проектної
документації письмово  надіслати  замовнику  повний  та  вичерпний
перелік  та зміст зауважень,  при цьому виникнення будь-яких нових
зауважень, окрім наданих раніше, при повторному розгляді проектної
документації не допускається.
Замовник повинен надати повторно на погодження  постачальнику
проектну  документацію з урахуванням зауважень,  наданих письмово.
Постачальник  повідомляє  замовника   про   погодження   проектної
документації   письмово   протягом   20   днів  з  дати  отримання
відкоригованої проектної документації.
3.4.13. Оператори    телекомунікацій    повинні   забезпечити
можливість   проведення   органами,   уповноваженими   здійснювати
державний  нагляд за ринком телекомунікацій,  технічних вимірювань
параметрів  телекомунікаційних  мереж,  що  взаємоз’єднуються,  із
використанням мобільних та стаціонарних засобів вимірювань. 

     3.5. Сторони  взаємоз’єднання  повинні  виконувати   наступні
економічні вимоги:
3.5.1. Сторонам взаємоз’єднання забороняється обмежувати одна
одну у праві вільного вибору виробника або постачальника технічних
засобів,  телекомунікацій  точок  взаємоз’єднання,  крім випадків,
коли  це  обумовлено виконанням вимог нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.
3.5.2. Витрати   на   взаємоз’єднання  мають  бути  достатньо
деталізовані,  поділені на компоненти і розраховуватися окремо  за
кожною компонентою, яка є необхідною для цього взаємоз’єднання.
3.5.3.  Замовник не повинен сплачувати за послуги та технічні
засоби  телекомунікацій,  які  йому  не  потрібні для забезпечення
взаємоз’єднання.
3.5.4. У разі  зміни  призначення  існуючого  взаємоз’єднання
укладається    договір    про    взаємоз’єднання    з   замовником
взаємоз’єднання.  Організаційні,  технічні  та  комерційні   умови
взаємоз’єднання   вважаються   такими,   що   були   виконані  при
попередньому взаємоз’єднанні.
Якщо зміна призначення існуючого попереднього взаємоз’єднання
веде до зміни організаційних та/або технічних умов взаємоз’єднання
шляхом   розширення   існуючого   взаємоз’єднання,   то   замовник
взаємоз’єднання   повинен    платити    тільки    за    розширення
взаємоз’єднання.
3.5.5.  Плата  замовником  постачальнику  взаємоз’єднання  за
взаємоз’єднання  їхніх  мереж здійснюється одноразово.
3.5.6. Будівництво,  реконструкція та модернізація мереж,  що
функціонують  в  режимі  взаємоз’єднання,  здійснюється  за власні
кошти кожної сторони взаємоз’єднання.
За  умови,  якщо виконання заходів будівництва, реконструкції
та модернізації мережі однією стороною може призвести до створення
перешкод пропуску та/або маршрутизації трафіку між мережами сторін
та/або зниження якості телекомунікаційних послуг на рівні, нижчому
від встановленого відповідно до законодавства,  та/або  розірвання
взаємоз’єднання,    сторона    взаємоз’єднання,    яка    здійснює
будівництво,  реконструкцію та/або модернізацію власної мережі, за
6  місяців  до початку виконання робіт зобов’язана надати письмове
повідомлення іншій стороні взаємоз’єднання.
3.5.7. Сторони взаємоз’єднання повинні здійснювати розрахунки
за  спільне  використання  ресурсів  мереж  з  урахуванням  участі
кожного  з  них  у  технологічному процесі функціонування у складі
ТМЗК.
3.5.8.  Вартість робіт із взаємоз’єднання мереж постачальника
та замовника в межах певної адміністративно-територіальної одиниці
(населеного   пункту)   повинна   бути   розрахована   на   основі
собівартості взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж.
3.5.9. Вартість  робіт  із взаємоз’єднання,  яка пропонується
замовникам   у  договорі  про  взаємоз’єднання  телекомунікаційних
мереж,  не  може  перевищувати  вартості,  яка  зазначена  НКРЗ  у
каталозі пропозицій на взаємоз’єднання.
3.5.10. Вартість      створення     точок     взаємоз’єднання
постачальником,  яка  зазначається  у  договорах   щодо   розвитку
телекомунікаційних мереж, не може перевищувати вартість, зазначену
в каталозі пропозицій  для  точок  взаємоз’єднання  в  даній  зоні
нумерації.
3.5.11. Створення  точок  взаємоз’єднання  оператором,   який
надає   до   НКРЗ   пропозиції   до   каталогу   пропозицій   щодо
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж,  здійснюється  згідно  з
планом    капітального    будівництва    або    планом    розвитку
телекомунікаційної мережі з урахуванням попиту на взаємоз’єднання.
3.5.12. Усі  оператори,  які  надають  до  НКРЗ пропозиції до
каталогу пропозицій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж,
окремим   додатком   надають   перелік   та  характеристики  точок
взаємоз’єднання,  які  плануються  для  створення  згідно з планом
будівництва (розвитку) мереж цього оператора. 

     3.6.   Взаємоз’єднання  телекомунікаційних  мереж  вважається
встановленим після виконання операторами організаційних, технічних
та  економічних  вимог  договору  про  взаємоз’єднання, проведення
комплексних випробувань щодо готовності мереж до функціонування та
затвердження сторонами взаємоз’єднання відповідного акта виконаних
робіт зі встановлення взаємоз’єднання. 

     3.7.   Взаємоз’єднання   телекомунікаційних   мереж   повинно
дозволяти   сторонам  взаємоз’єднання  здійснювати  безперешкодний
пропуск  трафіку  “з  кінця  в  кінець”  телекомунікаційної мережі
загального користування з метою забезпечення можливості споживачам
безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією. 

        4. Порядок подання пропозицій про взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж 

     4.1.  Каталог  пропозицій формується на основі пропозицій про
взаємоз’єднання,  які  надаються постачальником взаємоз’єднання, і
публікується у бюлетені НКРЗ та розміщується на веб-сайті НКРЗ. 

     4.2. Періодичність    видання    каталогу    пропозицій   про
взаємоз’єднання визначається НКРЗ, але не менше ніж раз на рік. 

     4.3. Постачальник  заявленого  взаємоз’єднання   зобов’язаний
надавати  взаємоз’єднання усім замовникам на умовах,  оприлюднених
ним   у   каталозі   пропозицій,   і   не   повинен  відмовляти  у
взаємоз’єднанні, крім випадків, передбачених Правилами. 

     4.4.  Пропозиція про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
загального  користування  (додаток  1)  подається до НКРЗ особисто
уповноваженим    представником   оператора   телекомунікацій   або
рекомендованим листом з копією в електронному вигляді. 

     4.5. Відповідальність  за  зміст   поданої   пропозиції   про
взаємоз’єднання несе оператор телекомунікацій. 

     4.6. Після  отримання  пропозиції  про  взаємоз’єднання  НКРЗ
протягом  10  робочих  днів  здійснює  перевірку  змісту  і  форми
пропозиції на відповідність вимогам законодавства. 

     4.7. За  результатами  перевірки  НКРЗ має право прийняти або
відмовити в прийнятті пропозиції про  взаємоз’єднання  і  протягом
10 робочих  днів письмово повідомити оператора телекомунікацій про
це.  Підставами  для   відмови   є:   невідповідність   пропозицій
установленій формі та надання пропозиції не у повному обсязі. 

     4.8. У  разі відмови НКРЗ у прийнятті пропозиції постачальник
протягом 15 календарних днів з урахуванням отриманих зауважень має
право подати пропозицію до каталогу пропозицій повторно. 

     4.9. Після  розгляду та прийняття пропозиції вона включається
до  каталогу  пропозицій,  який  затверджується   рішенням   НКРЗ.
Розміщення  пропозицій  про  взаємоз’єднання  на  веб-сайті НКРЗ є
достатньою підставою постачальнику  для  укладання  договорів  про
взаємоз’єднання власної мережі з мережею замовника. 

     4.10. Постачальник  повинен  не  пізніше  ніж через 5 робочих
днів письмово звернутися до НКРЗ  щодо  вилучення  пропозиції  про
взаємоз’єднання    з   каталогу   пропозицій   у   разі   повного,
підтвердженого  відповідними  повідомленнями,  вичерпання  вільних
ресурсів    телекомунікаційних    мереж   та   технічних   засобів
телекомунікацій його мережі. 

     4.11. Інформація про  вилучення  пропозиції  щодо  заявленого
взаємоз’єднання  протягом  15 календарних днів з моменту отримання
повідомлення від постачальника розміщується на веб-сайті  НКРЗ  та
публікується у черговому бюлетені НКРЗ. 

     4.12. Після розгляду та прийняття пропозиції вона включається
до   каталогу   пропозицій,  який  затверджується  рішенням  НКРЗ.
Розміщення  пропозицій  про  взаємоз’єднання  на  веб-сайті НКРЗ є
підставою  постачальнику  взаємоз’єднання  для укладання договорів
про   взаємоз’єднання   власної   мережі   з   мережею   замовника
взаємоз’єднання. 

      5. Обов’язкові вимоги до договорів про взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж 

     5.1. Укладання договорів про взаємоз’єднання може відбуватися
як  з  ініціативи  постачальника, так і замовника взаємоз’єднання,
якщо  він  звернувся  до оператора за заявленим та/або незаявленим
взаємоз’єднанням. 

     5.2. Для  укладання  договору  про  взаємоз’єднання  замовник
направляє  постачальнику  письмовий  запит  про  надання  згоди на
взаємоз’єднання (далі – запит на взаємоз’єднання), в якому вказує:
5.2.1.  Номер  пропозиції в каталозі пропозицій для отримання
заявленого  взаємоз’єднання  або  бажане  місце розташування точки
взаємоз’єднання для отримання незаявленого взаємоз’єднання.
5.2.2. Перелік телекомунікаційних послуг, які замовник планує
надавати за допомогою взаємоз’єднання.
5.2.3.  Перелік  та  опис технічних засобів, телекомунікацій,
які замовник планує включити до складу точки взаємоз’єднання.
5.2.4. Опис     бажаних     технічних     параметрів    точки
взаємоз’єднання.
5.2.5. Пропускна здатність точки взаємоз’єднання.

     5.3. До  запиту  на   взаємоз’єднання   додаються   підписані
керівником замовника та завірені печаткою наступні документи:
5.3.1.  Копія  повідомлення  про включення замовника в реєстр
НКРЗ.
5.3.2. Копії  ліцензій  на  види  діяльності,  що  підлягають
ліцензуванню і здійснюються з використанням взаємоз’єднання.
5.3.3. Копії дозволів на використання номерного ресурсу, який
передбачається задіяти при взаємоз’єднанні.
5.3.4.  Відомості  про  перелік та місце розташування наявних
та/або  запланованих  точок  взаємоз’єднання з телекомунікаційними
мережами  інших  операторів,  які  необхідні  для укладання даного
договору про взаємоз’єднання. 

     5.4. У відповідь на запит  про  взаємоз’єднання  постачальник
взаємоз’єднання в строк, що не перевищує 20 календарних днів з дня
одержання    запиту,    надає   замовнику   письмову   згоду   про
взаємоз’єднання  або  обґрунтовану  відмову  у  взаємоз’єднанні та
повідомляє   замовника   про   дату,   час   та  місце  проведення
переговорів,  якщо  замовник  взаємоз’єднання  захоче скористатися
правом на переговори. 

     5.5. Організаційні,  економічні та технічні умови  заявленого
взаємоз’єднання у пропозиції про взаємоз’єднання мають збігатися з
опублікованими у каталозі пропозиціями. 

     5.6. Якщо постачальником взаємоз’єднання  одночасно  отримано
декілька запитів на одну точку взаємоз’єднання, які не можуть бути
задоволені одночасно,  постачальник зобов’язаний  організувати  їх
розгляд  і  задовольнити  у  порядку черги,  яка формується ним за
номером  та  датою реєстрації запитів. Постачальник зобов’язаний у
5-денний  строк  письмово  повідомити  замовника  щодо  реєстрації
запиту   про  взаємоз’єднання  у  черзі  отриманих  постачальником
запитів  на  взаємоз’єднання.  Повідомлення про реєстрацію в черзі
про  взаємоз’єднання  (додаток  2)  складається  постачальником. У
повідомленні    зазначаються    всі   зареєстровані   запити   про
взаємоз’єднання в адміністративно-територіальній одиниці, стосовно
якого воно складене.
У разі   опублікування   пропозиції    про    взаємоз’єднання
(створення  розширення  пропускної здатності точки взаємоз’єднання
оператором,  який  не   є   монопольним   /домінуючим/)   замовник
взаємоз’єднання  в  термін,  що  не  перевищує  5  днів  з моменту
публікації,  направляє  постачальнику лист з підтвердженням раніше
наданого  запиту  про  взаємоз’єднання.  У  такому випадку в листі
зазначаються  тільки  зміни,  що  сталися  після подачі запиту про
взаємоз’єднання,  за  необхідності  додаються копії документів, що
підтверджують зазначені зміни. 

     5.7. В  ході розгляду запиту про взаємоз’єднання постачальник
протягом 5 календарних днів після реєстрації запиту може  письмово
звернутися до замовника за додатковою інформацією. 

     5.8. Додаткова   інформація  щодо  взаємоз’єднання  має  бути
відправлена  замовником  на  адресу   постачальника   протягом   5
календарних    днів   з   дня   надходження   відповідного   листа
постачальника. 

     5.9.  Якщо  протягом  терміну, вказаного у пункті 5.8 Правил,
замовник   не   надіслав   постачальнику   необхідної   додаткової
інформації  та/або  листа  з пропозицією про початок переговорів з
постачальником,  останній  має  право  вважати  поданий  запит про
взаємоз’єднання  недійсним, і протягом 5 календарних днів письмово
повідомити про це замовника. 

     5.10. Відмова у взаємоз’єднанні вважається  обґрунтованою  за
таких обставин:
5.10.1. При   наявності   у    постачальника    документально
підтвердженої  інформації про порушення замовником взаємоз’єднання
вимог розділу 3 Правил.
5.10.2. При  відсутності у постачальника технічної можливості
для здійснення взаємоз’єднання,  якщо таке взаємоз’єднання не було
раніше   заявлене   постачальником   і  постачальник  не  в  змозі
запропонувати замовнику взаємоз’єднання в іншому  можливому  місці
на тих самих умовах.
5.10.3.  У  разі збитковості (що підтверджується відповідними
розрахунками)  незаявленого взаємоз’єднання для постачальника, яка
не може бути компенсована в процесі експлуатації взаємоз’єднання. 

     5.11.  Якщо  замовник  не погоджується з мотивацією відмови у
взаємоз’єднанні,  він  протягом 5 календарних днів з дня одержання
відмови може почати переговори з постачальником з метою переконати
його повернутися до розгляду запиту. 

     5.12. Якщо    за     результатами     переговорів     сторони
взаємоз’єднання  не  дійшли  згоди,  то  зацікавлена  сторона може
передати спір до НКРЗ у порядку, передбаченому розділом 6 Правил. 

     5.13. Пропозиція    про    взаємоз’єднання    має     містити
організаційні,    економічні,    технічні   умови   договору   про
взаємоз’єднання  та  вихідні дані для розробки технічного завдання
на  виконання  проектних  робіт  з  взаємоз’єднання, що наведені у
підпунктах 5.16, 5.17 Правил. 

     5.14. Отримавши позитивне  рішення  про  взаємоз’єднання  від
постачальника,  замовник повинен протягом 5 календарних днів з дня
одержання пропозиції розпочати переговори  з  постачальником  щодо
укладання договору про взаємоз’єднання. 

     5.15.  Якщо  протягом  строку,  вказаного  у  пункті 5.14 цих
Правил, замовник не розпочав переговори з постачальником, останній
має право вважати поданий запит недійсним і протягом 5 календарних
днів письмово повідомити замовника про відкликання згоди. 

     5.16. Договір  про  взаємоз’єднання  має  враховувати  вимоги
розділу  3  Правил  і  містити  такі організаційні,  економічні та
технічні умови:
5.16.1. Визначення  сторін,  що  укладають договір та предмет
договору.
5.16.2.  Умови  надання та перелік телекомунікаційних послуг,
зокрема розрахункові такси та порядок взаєморозрахунків.
5.16.3. Місця розташування точок взаємоз’єднання і мереж, які
взаємоз’єднуються,  їх загальну структуру, технічні характеристики
та пропускна здатність точки взаємоз’єднання.
5.16.4. Календарний план взаємоз’єднання.
5.16.5. Зобов’язання  сторін  щодо  розробки  та   узгодження
технічного  завдання  на  взаємоз’єднання  та  виконання проектних
робіт з взаємоз’єднання.
5.16.6. Порядок   приймання   робіт   з   взаємоз’єднання  та
комплексних випробувань,  готовності  мереж  до  функціонування  в
режимі взаємоз’єднання.
5.16.7. Зобов’язання сторін щодо  розподілу  відповідальності
за  експлуатацію  та  обслуговування  з’єднувальних ліній, портів,
технічних засобів, інженерних об’єктів та виробничих споруд, які в
сукупності утворюють взаємоз’єднання.
5.16.8. Зобов’язання  сторін  щодо  захисту  персональних  та
інших даних.
5.16.9.   Зобов’язання  сторін  щодо  організації  резервних,
альтернативних    маршрутів,    резервування   технічних   засобів
телекомунікацій у разі виникнення пошкоджень або аварій.
5.16.10.  Умови  і порядок обміну між сторонами даними обліку
наданих  послуг  та  участі  сторін  у розрахунках з користувачами
послуг та третіми сторонами.
5.16.11. Умови і порядок участі сторін у розгляді претензій.
5.16.12. Зобов’язання,  умови та порядок взаємного погодження
і  реалізації  сторонами планів з модернізації та розвитку власних
мереж і точки взаємоз’єднання.
5.16.13. Умови розірвання взаємоз’єднання.
5.16.14. Конфіденційність і обмін інформацією.
5.16.15. Відповідальність сторін.
5.16.16. Форс-мажорні обставини.
5.16.17. Передачу прав і зобов’язань третім сторонам.
5.16.18. Порядок унесення змін та доповнень до договору.
5.16.19. Термін дії та продовження дії договору.  Термін  дії
договорів  про взаємоз’єднання з операторами телекомунікацій,  які
займають    монопольне    (домінуюче)    становище    на     ринку
телекомунікацій, має бути не менше 1 року.
5.16.20. Порядок  вирішення  спорів,  який  враховує   вимоги
розділу  6  Правил,  зокрема  зобов’язання  сторін щодо проведення
експертизи, включаючи умови компенсації витрат на її проведення. 

     5.17. Технічне завдання,  яке розробляється у ході  виконання
договору  про  взаємоз’єднання,  має  враховувати вимоги розділу 3
Правил і містити:
5.17.1. Вимоги до рівнів  взаємоз’єднання, порядку пропуску і
способу     обліку    трафіку,    пропускної    здатності    точки
взаємоз’єднання.
5.17.2. Вимоги до конкретного  способу,  за  допомогою  якого
встановлюються взаємоз’єднання між мережами.
5.17.3. Вимоги до структури і характеристик інтерфейсів точок
взаємоз’єднання (типи інтерфейсів, типи протоколів тощо).
5.17.4. Вимоги  до  ліній  зв’язку та технічних засобів точки
взаємоз’єднання,  їх  тестування,  експлуатаційних  стандартів   і
експлуатаційно-технічного обслуговування.
5.17.5. Вимоги   до   забезпечення   сумісності   мереж,   що
взаємоз’єднуються, взаємодії мережевих протоколів, сигналізації та
синхронізації.
5.17.6. Вимоги до якості послуг взаємоз’єднання, забезпечення
цілісності мереж,  що взаємоз’єднуються,  стійкого  функціонування
точки взаємоз’єднання у різних режимах технічного навантаження,  у
тому  числі  в  умовах  надзвичайних  ситуацій,  надзвичайного  та
воєнного   стану.
5.17.7. Вимоги  до  методів  виміру  параметрів  і показників
якості функціонування точки взаємоз’єднання.
5.17.8. Вимоги  до процедур виявлення і усунення ушкоджень та
середньої тривалості часу їх виявлення і усунення.
5.17.9. Вимоги  до  переліку,  порядку  етапності  і термінів
виконання робіт з взаємоз’єднання. 

     5.18. Якщо в ході  підготовки  договору  про  взаємоз’єднання
встановлені факти порушень однією з сторін вимог розділу 3 Правил,
то в договорі про взаємоз’єднання мають  бути  передбачені  заходи
щодо  усунення  вказаних порушень та відповідальність сторін у цих
випадках. 

     5.19.   Умови   надання   телекомунікаційних   послуг   після
встановлення   взаємоз’єднання,  зокрема  розрахункові  такси,  та
порядок взаєморозрахунків визначаються сторонами взаємоз’єднання у
договорі про взаємоз’єднання. 

     5.20.  Сторони укладають договір про взаємоз’єднання протягом
2  місяців  з  дня  початку переговорів щодо взаємоз’єднання, якщо
інший термін не встановлено за взаємною згодою сторін.

     5.21. Будь-які    зміни,   що   вносяться   у   договір   про
взаємоз’єднання за результатами  узгодження  технічного  завдання,
затвердження    проектної    документації,    реалізації   проекту
взаємоз’єднання,      модернізації     та/або     переконфігурації
телекомунікаційних  мереж, зміни призначення взаємоз’єднання тощо,
оформлюються  у  вигляді додаткових угод до договору. 

     5.22.  Постачальник  при укладанні договору або внесенні змін
до  нього зобов’язаний протягом 30 календарних днів надіслати НКРЗ
Повідомлення    про   укладання   договору   про   взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж загального користування (додаток 3).
Сторони взаємоз’єднання  у  разі  розірвання  взаємоз’єднання
зобов’язані   протягом  30  календарних  днів  надіслати  до  НКРЗ
Повідомлення  про  ліквідацію  взаємоз’єднання  телекомунікаційних
мереж загального користування (додаток 4). 

     5.23.  НКРЗ  не менше ніж раз у квартал розміщує на веб-сайті
НКРЗ  та/або  публікує  у  Бюлетені  інформацію  про  укладання та
припинення дії договорів про взаємоз’єднання. 

     5.24. У    випадку    виникнення    спору    між    сторонами
взаємоз’єднання    щодо    укладання,   виконання   договору   про
взаємоз’єднання  або  змін  до  нього,  якщо  при  цьому   сторони
вичерпали   всі   можливості  переговорів,  будь-яка  з  них  може
звернутися до НКРЗ для досудового вирішення спору. 

     5.25. Листування  сторін  щодо  взаємоз’єднання  здійснюється
рекомендованими листами з повідомленням про вручення. 

     5.26. Оператори   телекомунікацій,  що  уклали  договори  про
взаємоз’єднання до набуття чинності цих Правил, повинні   протягом
2 місяців повідомити НКРЗ про чинні договори  про  взаємоз’єднання
(додаток 2). 

     5.27. У  разі  отримання  замовником обґрунтованої відмови  у
взаємоз’єднанні  він  може  ініціювати  укладання  договору   щодо
розвитку телекомунікаційних мереж.
У цьому  разі  при  взаємоз’єднанні  мереж   цих   операторів
телекомунікацій   після  виконання  умов  договору  щодо  розвитку
телекомунікаційних   мереж   організаційні   та   технічні   умови
взаємоз’єднання      телекомунікаційних      мереж      операторів
телекомунікацій та порядок  взаємоз’єднання  мереж  виконуються  з
дотриманням  вимог  цих  Правил.  Економічні умови взаємоз’єднання
вважаються виконаними.

      6. Порядок розгляду звернень операторів щодо спору при
взаємоз’єднанні 

     6.1. Спори  при  взаємоз’єднанні,  які виникають на будь-яких
етапах  підготовки  та  виконання  договору  про  взаємоз’єднання,
вирішуються сторонами взаємоз’єднання шляхом переговорів. 

     6.2. Сторони взаємоз’єднання зобов’язані розпочати переговори
за письмовою ініціативою однією із сторін, де зазначається предмет
спору, дата, час та місце проведення запланованих переговорів. 

     6.3. На  переговорах  щодо спорів про взаємоз’єднання сторони
представляють посадові особи,  які уповноважені на  ведення  таких
переговорів   та   прийняття   рішень   за  наслідками  досягнутих
домовленостей. 

     6.4. Результати    переговорів    документуються     спільним
протокольним рішенням сторін взаємоз’єднання. 

     6.5. Якщо за результатами переговорів остаточно з’ясовано, що
сторони взаємоз’єднання не  можуть  дійти  згоди,  то  розбіжності
сторін  мають  оформлюватися  Протоколом розбіжностей (додаток 5),
після чого  будь-яка  із  сторін  (далі  –  заявник)  може  подати
письмове  звернення на адресу НКРЗ щодо досудового вирішення спору
(далі – звернення щодо спору). 

     6.6.  У  разі  неодержання відповіді у встановлений строк або
ухиляння  однієї  із  сторін від підписання протоколу розбіжностей
інша сторона має право направити спір на вирішення до НКРЗ. 

     6.7. НКРЗ,  отримавши  повідомлення  про  відмову  однієї  із
сторін взаємоз’єднання підписати протокол розбіжностей, самостійно
призначає місце і час проведення переговорів сторін у  присутності
представників НКРЗ або ДІЗ. 

     6.8. У  разі  відсутності однієї із сторін взаємоз’єднання на
переговорах, що призначені НКРЗ, протокол переговорів готується та
підписується    іншою    стороною   самостійно   і   засвідчується
представниками НКРЗ або ДІЗ, що були присутні на переговорах. 

     6.9.  У  разі  якщо  між  сторонами взаємоз’єднання виникають
спірні   питання  щодо  економічних  умов  договору  про  розвиток
телекомунікаційних  мереж,  оператори  телекомунікацій мають право
звернутися до НКРЗ для врегулювання зазначеного спору. 

     6.10.  Звернення  щодо спору про взаємоз’єднання оформлюється
на   офіційному   бланку   заявника,  підписується  керівником  та
завіряється печаткою підприємства. У зверненні заявник зазначає та
подає такі матеріали:
6.10.1. Найменування та місцезнаходження сторін спору.
6.10.2. Причини виникнення спору.
6.10.3. Зміст вимог заявника щодо вирішення спору.
6.10.4. Перелік матеріалів, які додаються до звернення.
6.10.5. Протокол розбіжностей.
6.10.6. Завірені печаткою підприємства копії документів  щодо
взаємоз’єднання (запитів, пропозицій, проектів чи чинних договорів
про взаємоз’єднання та надання телекомунікаційних послуг або  змін
до них, листів та протокольних рішень переговорів тощо).
6.10.7. Завірені   печаткою    підприємства    копії    інших
документів,  на  які  зроблені  посилання у протоколі розбіжностей
(листів, внутрішніх наказів та розпоряджень сторін взаємоз’єднання
тощо).
6.10.8. Завірені   печаткою    підприємства    копії    інших
документів,    які    з    точки   зору   заявника   підтверджують
обґрунтованість його вимог. 

     6.11. Звернення щодо спорів, зміст яких не відповідає вимогам
пункту 6.10 Правил, або у разі відсутності протоколу розбіжностей,
до  розгляду  не  приймаються  і протягом 5 календарних днів після
реєстрації  в  НКРЗ  повертаються  заявнику  з  поясненням  причин
повернення. 

     6.12. Одночасно  з  поданням  до  НКРЗ заявник зобов’язаний в
повному обсязі направити копію  звернення  щодо  спору  на  адресу
іншої сторони спору. 

     6.13. Інша  сторона  спору протягом 5 календарних днів з дати
отримання   копії   звернення   щодо   спору  про  взаємоз’єднання
зобов’язана надати НКРЗ письмові пояснення по суті звернення. 

     6.14. Неподання   іншою   стороною  спору  пояснень  по  суті
звернення не є перешкодою для розгляду спору про взаємоз’єднання в
НКРЗ. 

     6.15. Розгляд   спору  про  взаємоз’єднання  відбувається  на
засіданні  НКРЗ  після отримання пояснень від іншої сторони спору,
але не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації звернення щодо
спору. 

     6.16. Про дату проведення засідання з розгляду звернення щодо
спору  про взаємоз’єднання НКРЗ повідомляє сторони спору листом не
пізніше, ніж за 5 календарних днів до засідання. 

     6.17. Явка сторін на засідання НКРЗ з розгляду звернення щодо
спору є обов’язковою,  але відсутність однієї або обох сторін не є
підставою для перенесення засідання НКРЗ. 

     6.18.   Розгляд  звернення  щодо  спору  про  взаємоз’єднання
здійснюється   на  засіданні  НКРЗ  за  процедурою,  що  визначена
Регламентом НКРЗ. 

     6.19. Крім сторін спору НКРЗ може запрошувати на засідання  з
розгляду  звернення  щодо  спору  фахівців  та  експертів  у сфері
телекомунікацій або представників інших галузей. 

     6.20. На  засіданні  НКРЗ  може  бути  прийнято  рішення  про
перенесення  остаточного  розгляду звернення щодо спору на термін,
не  більший  ніж  30  календарних  днів з дня реєстрації звернення
щодо спору, з метою:
6.20.1. Досягнення  сторонами  спору  взаємної   згоди   щодо
спірного питання.
6.20.2. Отримання від сторін спору додаткових  матеріалів  по
суті спірних питань.
6.20.3. Проведення   перевірки   діяльності   сторін    спору
підрозділами ДІЗ.
6.20.4. Проведення експертизи проектних рішень щодо  предмету
спору.
6.20.5. Вирішення  будь-яких  інших  питань,  що   стосуються
розгляду спору. 

     6.21. У  разі  примирення  сторін  спору вони подають до НКРЗ
заяву про  зняття  з  розгляду  звернення  щодо  спору,  підписану
уповноваженими  представниками обох сторін,  в якій викладена суть
спільного рішення щодо розв’язання спору. 

     6.22. У разі призначення НКРЗ експертизи вона  займається  на
замовлення однієї чи обох сторін спору проектною організацією, яка
уповноважена на це НКРЗ, у термін, не більший 15 календарних днів. 

     6.23. За  відсутності  договору  про  взаємоз’єднання  оплата
експертизи здійснюється за рахунок сторони, яка ініціює проведення
експертизи. 

     6.24. Всі рішення НКРЗ,  що стосуються розгляду звернень щодо
спорів,  у  письмовій  формі  доводяться  до  відома  сторін  і  є
обов’язковими  до  виконання  обома сторонами спору у терміни,  що
вказані  в  цих рішеннях, і можуть бути скасовані лише за рішенням
суду. 

     6.25. З метою інформування про практику вирішення спорів щодо
взаємоз’єднання та рішення НКРЗ з розгляду  звернення  щодо  спору
може  бути  опубліковано  у  бюлетені  або на офіційному веб-сайті
НКРЗ. 

     6.26. У разі прийняття НКРЗ рішення,  яке не задовольняє одну
із сторін, зацікавлена сторона має право звернутися до суду. 

     6.27.   Досудове   врегулювання   спору  про  взаємоз’єднання
телекомунікаційних  мереж  здійснюється  НКРЗ  у  разі відсутності
судового рішення по справі про спір між тими самими сторонами, про
той  самий  предмет  і  з  тих  самих  підстав  та/або  ухвали про
відкриття провадження у зазначеній справі. 

               7. Зобов’язання щодо взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій,
які займають монопольне (домінуюче)
становище на ринку телекомунікацій 

     7.1. Монопольне    (домінуюче)     становище     на     ринку
телекомунікацій  визначається  Антимонопольним  комітетом України,
виходячи з вимог законодавства про захист економічної конкуренції. 

     7.2.1.   Створення   точок   взаємоз’єднання   постачальником
здійснюється  згідно  з планом капітального будівництва або планом
розвитку   телекомунікаційної   мережі  з  урахуванням  попиту  на
взаємоз’єднання.
7.2.2. Створення  точок  взаємоз’єднання,  які не передбачені
планом   капітального   будівництва   (розвитку)    постачальника,
здійснюється  згідно  з  договором про розвиток телекомунікаційних
мереж.
7.2.3. Постачальник  не  може відмовити замовнику в укладанні
договору про розвиток телекомунікаційних мереж та створенні  точок
взаємоз’єднання,  крім  випадків,  коли  вартість  створення точок
взаємоз’єднання перевищує суму,  вказану в каталозі пропозицій для
даної  зони  нумерації.  Для  визначення  вартості створення точок
взаємоз’єднання в такому випадку проводиться незалежна  експертиза
варіантів створення точок взаємоз’єднання згідно з рішенням НКРЗ.
7.2.4. Постачальник  щороку  надає   до   НКРЗ   перелік   та
характеристики точок взаємоз’єднання, які плануються для створення
згідно з планом будівництва (розвитку) власної мережі. 

     7.3. Монопольні  (домінуючі)  оператори  телекомунікацій   не
мають  права  відмовляти  у  заявленому  взаємоз’єднанні  до  його
вичерпання будь-якому замовнику  взаємоз’єднання,  крім  випадків,
передбачених підпунктом 5.10.1 Правил. 

     7.4.  Монопольний   (домінуючий)   оператор   телекомунікацій
зобов’язаний  в   межах   окремих   адміністративно-територіальних
одиниць   установлювати   взаємоз’єднання   з   усіма  замовниками
взаємоз’єднань на організаційних, технічних та комерційних умовах,
однакових з умовами, на яких здійснено взаємоз’єднання з дочірніми
та іншими підприємствами, з якими постачальник пов’язаний спільною
господарською діяльністю, тощо. 

     7.5.    Технічні,    організаційні    та   економічні   умови
взаємоз’єднання    з    монопольними   (домінуючими)   операторами
телекомунікацій   регулюються   НКРЗ  шляхом  затвердження  змісту
пропозицій  монопольних  (домінуючих)  операторів  телекомунікацій
щодо  всіх  можливих взаємоз’єднань незалежно від технології як на
фізичному, так і на логічному рівні. 

     7.6. На письмову вимогу НКРЗ монопольні (домінуючі) оператори
телекомунікацій  зобов’язані  протягом  5  робочих  днів  надавати
детальні  відомості  про  організаційні,  комерційні  та  технічні
аспекти своєї діяльності щодо взаємоз’єднання,  включаючи завірені
копії  договорів  про  взаємоз’єднання,  у  тому  числі щодо своїх
філій,  дочірніх підприємств,  підприємств,  з  якими  монопольний
(домінуючий)    оператор   телекомунікацій   пов’язаний   спільною
господарською діяльністю тощо. 

     7.7.   Монопольні   (домінуючі)   оператори   телекомунікацій
направляють на затвердження НКРЗ пропозиції про взаємоз’єднання на
кожний  наступний  рік до 1 березня наступного року, з урахуванням
усіх не вилучених НКРЗ пропозицій з каталогу минулого року. 

     7.8. Відмінності  умов  взаємоз’єднань,   що   випливають   з
географічного  розташування  точок взаємоз’єднання,  технологічних
особливостей мереж та видів телекомунікаційних послуг враховуються
монопольними  (домінуючими)  операторами телекомунікацій у окремих
пропозиціях       про       взаємоз’єднання       для       різних
адміністративно-територіальних   одиниць  країни,  видів  мереж  і
послуг. 

     7.9.  НКРЗ  розглядає  і  затверджує  пропозиції монопольного
(домінуючого)    оператора   про   взаємоз’єднання   протягом   30
календарних  днів  після  їх  реєстрації  в НКРЗ. Затверджені НКРЗ
пропозиції включаються до каталогу пропозицій, який публікується у
бюлетені НКРЗ та розміщується на веб-сайті НКРЗ. 

     7.10. В    ході    затвердження    пропозиції    монопольного
(домінуючого)   оператора   про  взаємоз’єднання  НКРЗ  має  право
вимагати  від  нього  детального  обґрунтування  змісту  будь-яких
положень  пропозиції,  а  в  разі  необхідності,  вносити зміни та
доповнення. 

     7.11. Якщо монопольний (домінуючий) оператор  телекомунікацій
вишукав  можливість  установлення   взаємоз’єднання   за   рахунок
незаявленого   взаємоз’єднання,   то   він   повинен   подати   на
затвердження   пропозиції   про   взаємоз’єднання   в    НКРЗ    з
обґрунтуванням причин   виникнення  незаявленого  взаємоз’єднання.
Укладання договору  про  взаємоз’єднання  у  даному  випадку  може
відбуватися після затвердження пропозиції НКРЗ.
У разі   укладання   монопольним   (домінуючим)    оператором
телекомунікацій  договору  щодо  розвитку телекомунікаційних мереж
пропозиція про взаємоз’єднання,  з визначенням  організаційних  та
технічних  умов,  подається  на  затвердження  НКРЗ з копією цього
договору. 

     7.12. Монопольні (домінуючі) оператори телекомунікацій можуть
звертатися  до  НКРЗ  про  вилучення  заявлених  взаємоз’єднань  з
каталогу пропозицій лише у зв’язку із їх вичерпанням. 

     7.13. Внесення змін до змісту пропозиції про взаємоз’єднання,
які опубліковані у каталозі пропозицій,  крім вилучення  заявлених
взаємоз’єднань  у  зв’язку  з  їх вичерпанням,  може здійснюватися
монопольними (домінуючими) операторами телекомунікацій не частіше,
ніж раз на місяць, у порядку, визначеному цим розділом Правил. 

     7.14. Оператор,     що     набув    становища    монопольного
(домінуючого),  повинен протягом двох місяців направити в НКРЗ для
затвердження і публікації у каталозі пропозицій проекти пропозиції
про всі можливі взаємоз’єднання. 

     7.15. У  разі  втрати   оператором   становища   монопольного
(домінуючого)    він    може   скасувати   всі   раніше   заявлені
взаємоз’єднання у порядку, визначеному п. 5.5 Правил. 

 Заступник Директора
Департаменту телекомунікацій НКРЗ                  О.В.Нестеренко 

 

                                      Додаток 1
до п. 4.7 Правил
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

                            ПРОПОЗИЦІЯ
про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
загального користування

         1. Інформація про постачальника взаємоз’єднання
__________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та
__________________________________________________________________
по батькові фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності,
__________________________________________________________________
місцезнаходження або місце проживання фізичної особи – суб’єкта
__________________________________________________________________
підприємницької діяльності та код юридичної особи за ЄДРПОУ
__________________________________________________________________
або ідентифікаційний номер фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності) 

                     2. Організаційні умови 

2.1 Місце розташування точки
взаємоз’єднання                _______________________________ 

2.2 Термін дії договору про
взаємоз’єднання                _______________________________ 

2.3 Термін виконання робіт з
реалізації взаємоз’єднання     _______________________________ 

2.4 Додаткові відомості до запиту
на взаємоз’єднання             _______________________________
______________________________________________________________ 

2.5 Виробничі площі для розміщення
обладнання замовника (кв. м) _________________________________ 

2.6 Вимоги до пропуску трафіку
інших операторів
телекомунікацій              _________________________________ 

2.7 Доступ до служб екстрених
викликів                     _________________________________ 

2.8 Доступ до
довідково-інформаційних
служб                        _________________________________ 

                        3. Технічні умови 

3.1 Види телекомунікаційних
послуг, що можуть надаватися
після встановлення
взаємоз’єднання *            _________________________________
_________________________________ 

3.2 Рівень взаємоз’єднання       _________________________________
(з мережами місцевого, рухомого
(мобільного), міжміського,
міжнародного зв’язку) 

3.3 Пропускна здатність точки
взаємоз’єднання             _________________________________ 

3.4 Вимоги до типів ліній
зв’язку та інтерфейси у
точці взаємоз’єднання        _________________________________ 

3.5 Типи сигналізації            _________________________________ 

                      4. Економічні умови ** 

4.1 Гранична вартість робіт із
взаємоз’єднання (тис. грн.)  _________________________________ 

4.2 Тарифи на розміщення
обладнання на площах
постачальника                _________________________________ 

4.3 Умови розрахунків            _________________________________ 

4.4 Вартість робіт із створення
точки взаємоз’єднання
(заповнюється у разі
необхідності створення точки
взаємоз’єднання) 

_______________
* Умови  надання  телекомунікаційних  послуг  регламентуються
договором про послуги
**   Є   обов’язковими  для  заповнення  тільки  монопольними
(домінуючими) операторами 

 Керівник:
_________________________________________________________________
(посада)
_________________________________________________________________
(підпис)                     (ініціали, прізвище) 

                                      М.П. 

 “__” _______________ 200 __ р. 

 

                                      Додаток 2
до п. 5.6 Правил
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію в черзі про взаємоз’єднання 

          у ___________________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

——————————————————————
|N з/п |    Найменування   |  Реєстраційний   |  Номер у черзі   |
|      |     юридичної     |  номер та дата   |    запитів про   |
|      |  (фізичної) особи |    запиту про    |  взаємоз’єднання |
|      |                   |  взаємоз’єднання |                  |
|——+——————-+——————+——————|
|      |                   |                  |                  |
|——+——————-+——————+——————|
|      |                   |                  |                  |
|——+——————-+——————+——————|
|      |                   |                  |                  |
—————————————————————— 

     Дата складання повідомлення 

     Посада, підпис, прізвище та ініціали вповноваженої особи. 

     Примітки: 

     1. У  повідомленні  зазначаються всі зареєстровані запити про
взаємоз’єднання в адміністративно-територіальній одиниці, стосовно
якого воно складене. 

     2. У   разі   опублікування  пропозиції  про  взаємоз’єднання
(створення розширення пропускної здатності  точки  взаємоз’єднання
оператором,   який   не   є   монопольним  /домінуючим/)  замовник
взаємоз’єднання в термін,  що  не  перевершує  5  днів  з  моменту
публікації, направляє постачальнику лист з підтвердженням чинності
раніше наданого запиту про взаємоз’єднання.  У  такому  випадку  в
листі  зазначаються  тільки зміни,  що сталися після подачі запиту
про взаємоз’єднання,  за необхідності додаються копії  документів,
що підтверджують зазначені зміни.

 

                                      Додаток 3
до п. 5.22 Правил
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладання договору про взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж загального користування

 Сторони взаємоз’єднання
Постачальник ____________________________________________________
(повна назва підприємства, місцезнаходження,
номер та дата видачі ліцензії, вид діяльності
згідно з ліцензією та регіон) 

 Замовник ________________________________________________________
(повна назва підприємства, місцезнаходження, номер
та дата видачі ліцензії, вид діяльності
згідно з ліцензією та регіон) 

 ________________________________ від “___” ____________ 200_ року
(вказати: уклали/змінили договір) 

                 Характеристики взаємоз’єднання* 

——————————————————————–
|     Характеристики взаємоз’єднання        |Постачальник|Замовник |
|——————————————-+————+———|
|Рівні взаємоз’єднання (мережі місцевого,   |            |         |
|рухомого мобільного, міжміського,          |            |         |
|міжнародного зв’язку)                      |            |         |
|——————————————-+————+———|
|Розподіл витрат між сторонами (%)          |            |         |
|——————————————-+————+———|
|Ємність мережі  (тис. N, номерний          |            |         |
|діапазон мереж операторів,                 |            |         |
|що взаємоз’єднуються)**                    |            |         |
|——————————————-+————+———|
|Місце розташування точки                   |            |         |
|взаємоз’єднання (населений пункт,          |            |         |
|вулиця, будинок, номер приміщення,         |            |         |
|тип та статус обладнання)                  |            |         |
|——————————————-+————+———|
|Пропускна здатність точки                  |            |         |
|взаємоз’єднання (nxE1/ Мбіт/сек)           |            |         |
|——————————————-+————+———|
|Тип сигналізації: (при TDM                 |            |         |
|технології – СКС -7, DSS -1 або            |            |         |
|інші, при використанні                     |            |         |
|IР-технології – Н 323, SIP або інші).      |            |         |
|——————————————-+————+———|
|Дата початку комерційної                   |            |         |
|експлуатації (місяць та рік)               |            |         |
|——————————————-+————+———|
|Вартість взаємоз’єднання***                |            |         |
|——————————————-+————+———|
|Номер задіяної пропозиції                  |            |         |
|(вказувати номер пропозиції                |            |         |
|з Каталогу або інші підстави).             |            |         |
|——————————————-+————+———|
|Інші відомості (інформація,                |            |         |
|що, на погляд оператора,                   |            |         |
|доповнює обов’язкову).****                 |            |         |
|——————————————————————|
|—————                                                   |
|     * У  разі  зміни  договору  вказуються  зміни,  які внесені в|
|характеристики  взаємоз’єднання,  збільшення   позначається   “+”,|
|зменшення – “-“.                                                  |
|     ** Тільки для мереж місцевого зв’язку.                       |
|     *** Є  обов’язковими  для заповнення тільки операторами,  які|
|займають монопольне (домінуюче) становище  на  відповідних  ринках|
|телекомунікацій.                                                  |
|     **** Вказати   суть   додаткової   угоди   у    разі,    якщо|
|характеристики   взаємоз’єднання   залишилися   незмінними.  Схема|
|взаємоз’єднання мереж додається.                                  |
——————————————————————– 

 Постачальник                         Замовник 

 ___________                          _______________
(посада)                              (посада) 

 _________  ____________________      _________  ____________________
(підпис)   (ініціали, прізвище)      (підпис)   (ініціали, прізвище) 

 М.П.                                 М.П. 

 “___” ____________ 200_ року         “___” ____________ 200_ року 

 

                                      Додаток 4
до п. 5.22 Правил
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
про ліквідацію взаємоз’єднання телекомунікаційних
мереж загального користування

     Сторони взаємоз’єднання: 

     постачальник ________________________________________________
(повна назва підприємства, місцезнаходження,
номер та дата видачі ліцензії) 

     замовник ____________________________________________________
(повна назва підприємства, місцезнаходження,
номер та дата видачі ліцензії ) 

розірвали договір про взаємоз’єднання від “___”_____200_ р. N ____ 

             Відомості про ліквідацію взаємоз’єднання
——————————————————————
|Місце розташування точки |                                      |
|взаємоз’єднання          |                                      |
|————————-+————————————–|
|Дата припинення дії      |                                      |
|договору                 |                                      |
|————————-+————————————–|
|Дата виводу точки        |                                      |
|взаємоз’єднання з        |                                      |
|експлуатації             |                                      |
—————————————————————— 

         Причини розірвання договору про взаємоз’єднання
——————————————————————
|Закінчення строку        |                                      |
|договору                 |                                      |
|————————-+————————————–|
|Припинення діяльності    |                                      |
|(кого)                   |                                      |
|————————-+————————————–|
|Порушення умов договору  |                                      |
|(ким)                    |                                      |
|————————-+————————————–|
|Інші причини (вказати з  |                                      |
|боку кого)               |                                      |
—————————————————————— 

         Постачальник                       Замовник 

 _____________________________    _____________________________
(посада)                         (посада) 

 ________ ____________________    ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)    (підпис) (ініціали, прізвище) 

 М.П.                             М.П. 

 “___”_________ 200__ р.          “___”_________ 200__ р. 

 Примітка: надсилається до НКРЗ. 

 

                                      Додаток 5
до п. 6.5 Правил
взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

                      ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ

 Від “___”______200__ року       м. ________               N______ 

 Операторів        1. Постачальника
телекомунікацій:     взаємоз’єднання ____________________________
(назва, місцезнаходження
постачальника) 

                   2. Замовника
взаємоз’єднання ____________________________
(назва, місцезнаходження
замовника) 

За присутністю представника НКРЗ* (у разі  переговорів  за  участю
представника НКРЗ) _______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

Щодо урегулювання спірних питань при _____________________________
(стадія взаємоз’єднання:
відмова у взаємоз’єднанні,
укладання договору про
взаємоз’єднання, виконання
договору про взаємоз’єднання,
зміна договору про
взаємоз’єднання,
розірвання договору про
взаємоз’єднання, укладання
додаткової угоди) 

 Присутні: _______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

        ПИТАННЯ, ЩО НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВРЕГУЛЬОВАНІ СТОРОНАМИ
ВЗАЄМОЗ’ЄДНАННЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕГОВОРІВ 

———————————————————————-
|      Позиція       |     Умови, на яких      | Зауваження |Висновки|
|                    |                         |представника|        |
|                    |                         |    НКРЗ    |        |
|——————–+————————-+————+——–|
|постачаль-|замовника|постачальник|  замовник  |            |        |
|   ника   |         |    може    |    може    |            |        |
|          |         |погодитися з|погодитися з|            |        |
|          |         | замовником |постачаль-  |            |        |
|          |         |            |    ником   |            |        |
|———-+———+————+————+————+——–|
|          |         |            |            |            |        |
———————————————————————- 

_______________
* у   разі   відсутності   однієї  із  сторін,  інша  сторона
повідомляє про це НКРЗ (за відсутністю на переговорах представника
НКРЗ). 

         Постачальник                       Замовник 

 _____________________________    _____________________________
(посада)                         (посада) 

 ________ ____________________    ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)    (підпис) (ініціали, прізвище) 

 М.П.                             М.П. 

 “___”_________ 200__ р.          “___”_________ 200__ р. 

 Підпис представника НКРЗ                 ________________________ 

     Примітка: при     посиланні    на    внутрішні    нормативні,
нормативно-технічні,  розпорядчі  та  інші   документи   необхідно
додавати копії вказаних документів.

Start typing and press Enter to search