НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
                       РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

                           Р І Ш Е Н Н Я

                        03.11.2005  N 117

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 грудня 2005 р.
                                      за N 1574/11854

          Про затвердження Положення про порядок і форму
             ведення реєстру радіоелектронних засобів
             та випромінювальних пристроїв, що можуть
               застосовуватися на території України
           в смугах радіочастот загального користування

     Відповідно до   статей   25,   26   Закону    України    “Про
радіочастотний    ресурс    України”  та   з    метою    вирішення
процедурних  питань   при   прийнятті   рішень   щодо   можливості
застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристрої
і   внесення   їх   до   реєстру   радіоелектронних   засобів   та
випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території
України в смугах радіочастот загального користування,  Національна
комісія з питань регулювання зв’язку України В И Р І Ш И Л А:

     1. Затвердити  Положення  про порядок і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,  що можуть
застосовуватися   на   території   України  в  смугах  радіочастот
загального користування, що додається.

     2. Подати  рішення  НКРЗ  “Про  затвердження  Положення   про
порядок  і  форму  ведення  реєстру  радіоелектронних  засобів  та
випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території
України  в смугах радіочастот загального користування” на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     3. Розмістити текст зазначеного нормативно-правового акта  на
офіційному  веб-сайті  Національної  комісії  з питань регулювання
зв’язку України.

Голова                                                 О.В.Гайдук

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Рішення Національної комісії
                                      з питань регулювання зв’язку
                                      України
                                      03.11.2005  N 117

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 грудня 2005 р.
                                      за N 1574/11854

                            ПОЛОЖЕННЯ
               про порядок і форму ведення реєстру
           радіоелектронних засобів та випромінювальних
               пристроїв, що можуть застосовуватися
            на території України в смугах радіочастот
                     загального користування

     1. Загальні положення

     1.1 Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про
радіочастотний ресурс України” (далі – Закон).

     1.2 Положення   про   порядок   і   форму   ведення   реєстру
радіоелектронних  засобів  (далі  –   РЕЗ)   та   випромінювальних
пристроїв  (далі  –  ВП),  що  можуть застосовуватися на території
України у  смугах  радіочастот  загального  користування  (далі  -
Положення) визначає порядок і форму ведення реєстру РЕЗ та ВП,  що
можуть застосовуватися на території України в  смугах  радіочастот
загального користування (далі – Реєстр), порядок прийняття рішення
щодо можливості застосування РЕЗ та  ВП  на  території  України  і
внесення змін до Реєстру.

     2. Порядок та форма ведення Реєстру

     2.1 Уключення   конкретного   типу  РЕЗ  або  ВП  до  Реєстру
відповідно  до статті 25  Закону  є  однією  з  умов  застосування
цього  РЕЗ  або ВП на території  України.  Інформація  до  Реєстру
вноситься   після  завершення   процедури   визначення  можливості
застосування РЕЗ (ВП), яка зазначена статтею 26 Закону на підставі
рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку  України
(далі – НКРЗ) з  урахуванням  основних положень Статуту, Конвенції
й Адміністративного регламенту Міжнародного  союзу  електрозв’язку
та у відповідності до чинного законодавства України.

     2.2 Вимоги цього  Положення  поширюються  на  всіх  суб’єктів
господарювання  та технологічних користувачів,  які виробляють або
ввозять з-за кордону в Україну РЕЗ та/або ВП  для  реалізації  або
експлуатації  на території України в смугах радіочастот загального
користування,    розподіл    яких     відповідним     радіослужбам
регламентується  Національною  таблицею розподілу смуг радіочастот
України за умови  застосування  радіотехнологій  в  смузі  частот,
визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України.

     2.3 Реєстр затверджується рішенням НКРЗ і ведеться за формою,
наведеною у додатку 4.

     2.4 Інформація до Реєстру вноситься на підставі:
     позитивного рішення  НКРЗ  щодо  можливості  застосування  на
території України конкретних типів РЕЗ  та  ВП  –  протягом  трьох
робочих днів після прийняття цього рішення;
     рішення НКРЗ щодо вилучення з Реєстру конкретних типів РЕЗ та
ВП   відповідно  до  Плану  використання  радіочастотного  ресурсу
України – відповідно до зазначеного в ньому терміну.

     2.5 У своїй роботі Український  державний  центр  радіочастот
(далі – УДЦР) керується Реєстром,  який публікується на офіційному
веб-сайті та в бюлетені НКРЗ.

     2.6 НКРЗ  уносить  в  графу  “Примітки”  відповідних  записів
Реєстру  інформацію згідно із змінами,  які вносяться щодо терміну
застосування  радіотехнологій  відповідно  до  Плану  використання
радіочастотного  ресурсу  України.  У  цих  графах  робиться запис
“Заплановано до вилучення із Реєстру (дата)”.

     2.7 Крім  того,  у  графу  “Примітки”  в  разі   необхідності
вноситься  інформація  щодо умов використання конкретного типу РЕЗ
(ВП).

     2.8 Унесення до Реєстру конкретних  типів  РЕЗ  та/або  ВП  є
однією з необхідних умов для проведення їх сертифікації.

     3. Порядок  прийняття рішення щодо можливості застосування на
території України конкретних типів РЕЗ та ВП

     3.1 Прийняття  рішення  щодо   можливості   застосування   на
території  України  конкретних  типів  РЕЗ  та  ВП  здійснюється з
урахуванням таких основних принципів:
     застосування РЕЗ  та  ВП  для  впровадження радіотехнологій у
відповідності  до  Плану  використання   радіочастотного   ресурсу
України;
     забезпечення електромагнітної сумісності;
     пріоритетності застосування       новітніх       вітчизняних,
європейських   та   світових   типів   РЕЗ    для    перспективних
радіотехнологій;
     державного регулювання користуванням радіочастотним ресурсом;
     ефективного використання радіочастотного ресурсу України.

     3.2 Рішення  щодо  можливості  застосування  РЕЗ та/або ВП на
території України і внесення  відповідної  інформації  до  Реєстру
приймає НКРЗ на підставі розгляду заяви щодо визначення можливості
застосування конкретного типу РЕЗ або ВП  і  внесення  до  Реєстру
(далі  – Заява) та висновку про можливість застосування заявленого
типу РЕЗ або ВП на  території  України,  який  надає  УДЦР.  Форма
Заяви,  яку  заявник  подає  до НКРЗ відповідно до статей 25 та 26
Закону, наведена в додатку 1.

     3.3 Порядок та терміни розгляду Заяви та випадки,  коли Заява
залишається без розгляду, визначені статтею 26 Закону.

     3.4 Для  отримання рішення НКРЗ заявник разом із Заявою подає
такі документи:
     – пояснювальну   записку,   наведену  в  додатку  2,  у  двох
примірниках;
     – картку  тактико-технічних  даних  РЕЗ  або  ВП,  наведену в
додатку 3,  у двох  примірниках.  Картка  тактико-технічних  даних
заповнюються окремо на кожний тип РЕЗ або ВП, який заявляється;
     – дані про термін початку виробництва, реалізації зазначеного
типу РЕЗ або ВП.

     3.5 Заява подається до НКРЗ у такі терміни:
     для виробництва  РЕЗ  або ВП – після завершення розроблення і
проведення заводських та державних випробувань дослідних  зразків,
але не пізніше 70 діб до початку виробництва РЕЗ або ВП;
     для ввезення з-за кордону РЕЗ або ВП з метою сертифікації для
подальшого продажу та/або використання цього РЕЗ (ВП) – не пізніше
70 діб до ввезення РЕЗ або ВП на митну територію України;
     для ввезення  з-за кордону РЕЗ або ВП з метою їх застосування
в ході проведення науково-дослідних і  експериментальних  робіт  у
межах  міжнародного  наукового співробітництва – не пізніше 70 діб
до укладання угоди про проведення цих робіт.

     3.6 При підготовці заяви та документів,  що подаються разом з
нею,  заявник  повинен  керуватися Національною таблицею розподілу
смуг  радіочастот  України,  Планом  використання  радіочастотного
ресурсу    України,    вимогами   цього   Положення   та   діючими
нормативно-технічними      документами      щодо      використання
радіочастотного ресурсу України.

     3.7 На  вимогу  НКРЗ  або  УДЦР (у межах компетенції) заявник
надає додаткову інформацію щодо технічних характеристик РЕЗ і  ВП,
яка  необхідна для підготовки відповідного рішення.  У даному разі
термін  прийняття  рішення  продовжується  до  надання  зазначеної
інформації заявником.

     3.8 Відповідальність  за  повноту  і достовірність поданої до
НКРЗ інформації несе заявник.

     3.9 Для  координації  розгляду  заяв  та  з  метою  прийняття
оперативних  рішень  щодо можливості застосування конкретних типів
РЕЗ та/або ВП і  внесення  змін  до  Реєстру  можуть  створюватися
міжвідомчі робочі групи.

     4. Пояснення  щодо  заповнення Картки тактико-технічних даних
РЕЗ або ВП

     4.1 Загальні положення
     4.1.1 Картка складається з дев’яти розділів:
     1) загальні дані;
     2) смуги частот (далі – СмЧ);
     3) склад і ТХ;
     4) характеристики радіопередавача;
     5) характеристики радіоприймача;
     6) характеристики антени;
     7) характеристики фідера;
     8) заходи до підвищення завадозахищеності і забезпечення ЕМС;
     9) адміністративні дані.
     4.1.2 Картка заповнюється виключно друкарським способом.
     4.1.3 Бланк   Картки    розкреслений    горизонтальними    та
вертикальними лініями і розбитий на смуги та графи.  У межах смуги
(графи) для кожного значення  виділяється  місце,  у  межах  якого
записуються  відповідні  значення.  Винесення  запису  значення за
відведені межі не допускається.  При  потребі  додаткових  записів
необхідно  використовувати  окремі  аркуші додатків із зазначенням
номера  пункту,  що  доповнюється,   перед   текстом   доповнення.
Додатковий  аркуш  пронумеровується,  номер  аркуша записується до
графи – N аркуша доповнень.
     4.1.4 До  кожного  рядка графи заносяться значення ТХ РЕЗ(ВП)
або інформаційно-довідкові дані  про  РЕЗ(ВП).  Функціонально  або
структурно пов’язані дані заносяться до однієї графи Картки.
     4.1.5 Якщо значення даних залишаються  незмінними  для  групи
послідовно розташованих рядків, заповнюється лише верхній рядок.
     4.1.6 Якщо обсяг пов’язаних даних перевищує  рамки  смуги  чи
графи,  допускається  розміщення  цих  даних  на окремому аркуші у
вигляді  графи,  подібної  тій,  що  на  бланку.  При   цьому   до
відповідної графи Картки заносяться номери додаткових аркушів.
     4.1.7 При   відсутності   значень   окремих   реквізитів    у
відповідних графах Картки обов’язково проставляється риска.
     4.1.8 Значення  даних  до  граф  чи  пунктів,  позначених  на
Картках  символом  й,  вибирають  з  таблиць  значень  реквізитів,
розміщених у відповідних розділах даної Інструкції.  При  цьому  у
Картку  записують  текстове  значення  реквізитів.  Якщо  текстове
значення реквізиту перевищує рамки смуги  чи  графи,  допускається
запис  загальноприйнятої абревіатури.  Коди,  зазначені в таблицях
значень реквізитів,  що використовуються для введення реквізитів у
банк даних, можуть не заповнюватись.
     4.1.9 У заявах для багатофункціонального та складного РЕЗ або
ВП  за узгодженням з НКРЗ України дозволяється заповнення Картки у
збільшеному вигляді (формат А3).

     4.2 Порядок заповнення картки
     4.2.1 Верхня  частина  Картки  розбита  на  чотири  графи.  У
крайній лівій графі Картки (пп. 01 і 02) зазначаються реєстраційні
реквізити даної заяви.
     4.2.2 До пункту 01 заявник записує свій вихідний номер  заяви
і дату відправлення заяви до НКРЗ.
     4.2.3 Пункт  02   заповнюється   в   НКРЗ   після   прийняття
позитивного рішення про визначення можливості застосування РЕЗ або
ВП.

     Приклад:

     ————————
01   |Вих.N 22/5 05.04.2005 | Заповнюється заявником
     |(N заяви/дата)        |
     |———————-|
02   |N 223 від 12.06.2005  | Заповнюється в НКРЗ
     |(N рішення НКРЗ, дата)|
     ————————

     4.2.4 До пункту 1.1 записується в лапках і великими  літерами
шифр  РЕЗ,  а  в пункті 1.2 пишеться малими літерами назва РЕЗ або
ВП.
     У графі “Подається для” вказується  мета,  з  якою  подається
заява до НКРЗ, а саме: – визначення можливості застосування.
     До пункту “На етапі” заносяться такі дані:
     – для виробництва РЕЗ (ВП);
     – для ввезення з-за кордону РЕЗ (ВП);
     – для  ввезення з-за кордону РЕЗ (ВП) іноземного виробництва,
які призначені для використання при проведенні науково-дослідних і
експериментальних    робіт    у   межах   міжнародного   наукового
співробітництва.
     Якщо звернення заявника стосується скасування даних заяви, то
заявник у графі “На доповнення до” проставляє  вихідний  номер  та
дату  відправлення  попереднього  документа,  направленого до НКРЗ
стосовно даного типу РЕЗ.

     Приклади:

                ——————               —————–
1.1 Шифр РЕЗ:   |”DR – 599T”     | Подається для |Визначення     |
                |                |               |можливості     |
                |                |               |застосування   |
                |—————-|               |—————|
1.2 Назва РЕЗ:  |базова, увезена | На етапі:     |Виробництва    |
                |станція         |               |               |
                |—————-|               |—————|
                |                | На доповнення |Вих. N 22/5 від|
                |                | до:           |05.04.2000     |
                ——————               —————–

                 ——————                —————
1.1 Шифр РЕЗ:    |”КХ-ТС2000″     | Подається для  |Визначення   |
                 |                |                |можливості   |
                 |                |                |застосування |
                 |—————-|                |————-|
1.2 Назва РЕЗ:   |радіотелефон    | На етапі:      |Ввезення з-за|
                 |                |                |кордону      |
                 |—————-|                |————-|
                 |                | На доповнення  |-            |
                 |                | до:            |             |
                 ——————                —————

     4.2.5 У пункті 1.3 зазначаються тип і призначення РЕЗ або  ВП
(згідно  з таблиці 1 Словника значень реквізиту “Тип РЕЗ”),  також
можливе використання повної назви даного РЕЗ або  ВП  (приклад  а)
або  повної  назви  категорії  РЕЗ  або ВП із зазначенням у дужках
кодової назви конкретного типу РЕЗ (приклад б).

     Приклади:

                        ——————————————
а) 1.3 Тип РЕЗ (C): –   |РЕЗ радіозв’язку фіксованої супутникової|
                        |служби (FWS)                            |
                        |—————————————-|
б) 1.3 Тип РЕЗ (C): –   |РЕЗ передачі стандартних сигналів       |
                        |частоти (SST)                           |
                        ——————————————

     Примітка. Якщо тип РЕЗ (ВП) підлягає під реквізит “Інші  типи
РЕЗ”,   “Інші   РЕЗ   радіонавігації”  і  т.  ін.,  у  пункті  1.3
зазначається повна  назва  РЕЗ  (ВП),  а  через  кому  записується
груповий код РЕЗ згідно з табл. 1.

     Приклад: РЕЗ радіонавігації, RNZ; апаратура ефірно-кабельного
мовлення, BZ; транкінгова система радіозв’язку, TMSC; та ін.

     4.2.6 У графі “(ступінь  секретності)”  зазначаються  ступінь
секретності документа,  загальне число аркушів та порядковий номер
аркуша в документі.
     4.2.7 У   пункті   1.4   записуються   стисла  характеристика
функціонального призначення РЕЗ та область його застосування.  При
оформленні  заяви  в  процесі  науково-дослідної  роботи (НДР) для
проведення натурного випробовування у п.  1.4 вказують мету такого
дослідження.

     Приклади:
     а) 1.4 “Призначення РЕЗ”:  Космічний ретранслятор  з  простим
перенесенням частоти, штучний супутник землі (ШСЗ) “Горизонт”.
     б) 1.4   “Призначення   РЕЗ”:   Ультракороткохвильова   (УКХ)
радіостанція.
     в) 1.4 “Призначення  РЕЗ”:  Вивчення  властивостей  сигналів,
відбитих від штучно створених неоднорідностей в іоносфері.

     4.2.8 У пункті 1.5 зазначають  основні  дані  про  район,  де
передбачається використання даного типу РЕЗ або ВП.

     Приклади:
     а) 1.5 “Район використання” – м. Київ.
     б) 1.5 “Район використання” – Територія України.

     4.2.9 У пункті 1.6  зазначаються  умовне  позначення  системи
(комплексу),  до  складу  якої (якого) входить РЕЗ,  та інтеграція
системи в Єдину національну систему зв’язку (ЄНСЗ).

     Приклади:
     а) 1.6  “Система  (комплекс),  до  якої  (якого) входять РЕЗ,
інтеграція системи в ЄНСЗ” -АСУВ “Арсенал”.
     б) 1.6  “Система  (комплекс),  до  якої  (якого) входять РЕЗ,
інтеграція системи в ЄНСЗ” – КТЗ “Октава”.

     Таблиця 1. Словник значень реквізиту “Тип РЕЗ”

——————————————————————
|              ЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТІВ                |КОД ТИПУ РЕЗ  |
——————————————————————
                НАЗЕМНІ РЕЗ І СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
——————————————————————
|РЕЗ радіозв’язку фіксованої служби               |      FX      |
|————————————————-+————–|
|- прямої видимості                               |      _       |
|————————————————-+————–|
|- тропосферної                                   |      _       |
|————————————————-+————–|
|- іоносферної                                    |      _       |
|————————————————-+————–|
|- метеоритної                                    |      _       |
|————————————————-+————–|
|РЕЗ радіорелейних систем                         |     FXR      |
|————————————————-+————–|
|Інші РЕЗ фіксованої служби                       |     FXZ      |
|————————————————-+————–|
|РЕЗ радіотелевізійного мовлення                  |      B       |
|————————————————-+————–|
|- радіомовні станції, звук                       |      ВС      |
|————————————————-+————–|
|- радіомовні станції, телебачення                |      ВТ      |
|————————————————-+————–|
|Інші                                             |      BZ      |
|————————————————-+————–|
|РЕЗ радіозв’язку рухомої служби                  |      М       |
|————————————————-+————–|
|-рухома станція                                  |      МО      |
|————————————————-+————–|
|РЕЗ повітряної рухомої служби                    |     AMSC     |
|————————————————-+————–|
|- фіксована станція повітряної служби            |      АХ      |
|————————————————-+————–|
|- стаціонарна станція повітряної рухомої служби  |      FA      |
|————————————————-+————–|
|- тієї самої служби (R)                          |      FD      |
|————————————————-+————–|
|- тієї самої служби (OR)                         |      FG      |
|————————————————-+————–|
|- станція повітряного судна                      |      МА      |
|————————————————-+————–|
|РЕЗ морської рухомої служби                      |     MMSC     |
|————————————————-+————–|
|- берегова станція морської рухомої служби       |      FC      |
|————————————————-+————–|
|- портова станція                                |      FP      |
|————————————————-+————–|
|- суднова станція                                |      MS      |
|————————————————-+————–|
|РЕЗ сухопутної рухомої служби                    |     TMSC     |
|————————————————-+————–|
|- базова станція сухопутної рухомої служби       |      FB      |
|————————————————-+————–|
|- сухопутна рухома станція                       |      ML      |
|————————————————-+————–|
|- станція річкового судна                        |     MSL      |
|————————————————-+————–|
|Інші РЕЗ рухомих служб                           |     MSCZ     |
|————————————————-+————–|
|РЕЗ систем пошукового радіовиклику               |     RPG      |
|————————————————-+————–|
|РЕЗ передачі сигналів біди та безпеки            |      FS      |
|————————————————-+————–|
|Радіоаматорські засоби (крім супутникових)       |      AT      |
|————————————————-+————–|
|Аматорська станція                               |      АТ      |
|————————————————-+————–|
|Супутникові радіоаматорські засоби               |      ТА      |
|————————————————-+————–|
|РЕЗ передачі стандартних сигналів частоти і часу,|     SST      |
|крім супутникових                                |              |
|————————————————-+————–|
|Супутникові РЕЗ передачі стандартних сигналів    |     SSE      |
|частоти і часу                                   |              |
——————————————————————
                 СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
——————————————————————
|РЕЗ космічних (крім супутникових) служб        |      WSE       |
|радіозв’язку                                   |                |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ супутникових служб радіозв’язку            |       WS       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ радіомовлення супутникової служби          |       BE       |
|———————————————–+—————-|
|Космічна станція радіомовної супутникової      |       EB       |
|служби (звукове мовлення)                      |                |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ фіксованої супутникової служби             |      FWS       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна станція фіксованої, супутникової    |       EC       |
|служби                                         |                |
|———————————————–+—————-|
|- земна станція фіксованої супутникової служби |       TC       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ міжсупутникової служби                     |      EWS       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ служби космічної експлуатації              |       TT       |
|—————————————————————-|
|Супутникові системи рухомих служб радіозв’язку                  |
|—————————————————————-|
|РЕЗ рухомої супутникової служби                |      MOE       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна станція                             |      EMO       |
|———————————————–+—————-|
|- земна станція                                |      TMO       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ сухопутної рухомої супутникової служби     |      UOE       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна станція                             |       EU       |
|———————————————–+—————-|
|- земна станція                                |       TU       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ морської рухомої супутникової служби       |      GOE       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна станція                             |       EG       |
|———————————————–+—————-|
|- земна станція                                |       TG       |
|———————————————–+—————-|
|Повітряна рухома супутникова служба            |      JOE       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна станція                             |       EJ       |
|———————————————–+—————-|
|- земна станція                                |       TJ       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ супутникової служби радіовизначення        |       LL       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна станція супутникової служби         |       EL       |
|радіовизначення                                |                |
|———————————————–+—————-|
|- рухома земна станція супутникової служби     |       TL       |
|радіовизначення                                |                |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ радіолокації                               |      RLS       |
|———————————————–+—————-|
|- радіолокаційний транспордер для пошуку і     |      SART      |
|порятунку                                      |                |
|———————————————–+—————-|
|- радіолокатор профілів вітру                  |      WPR       |
|———————————————–+—————-|
|Інші типи РЛС                                  |      RLSZ      |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ радіонавігації                             |       RN       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ повітряної навігації                       |      ARN       |
|———————————————–+—————-|
|- сухопутна станція повітряної навігації       |       AL       |
|———————————————–+—————-|
|- рухома станція повітряної навігації          |       AM       |
|———————————————–+—————-|
|- приземлення й зліт                           |      MLS       |
|———————————————–+—————-|
|- радіомаяки повітряної радіонавігації         |                |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ морської радіонавігації                    |      GRN       |
|———————————————–+—————-|
|- радіопеленгаторна станція                    |       RG       |
|———————————————–+—————-|
|- радіомаяки й буї морської радіонавігації     |                |
|———————————————–+—————-|
|- радіомаяк – показник місця аварії (РМВА)     |      TET       |
|———————————————–+—————-|
|Супутниковий РМВА рухомої супутникової служби  |       TE       |
|———————————————–+—————-|
|Інші РЕЗ радіонавігаційних систем              |      RNZ       |
|———————————————–+—————-|
|- обертовий радіомаяк                          |       RT       |
|———————————————–+—————-|
|- направлений радіомаяк                        |       RD       |
|———————————————–+—————-|
|- ненаправлений радіомаяк                      |       RC       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ та системи супутникової навігації          |      RNE       |
|———————————————–+—————-|
|- земна станція радіонавігаційної супутникової |       TN       |
|служби                                         |                |
|———————————————–+—————-|
|Космічна станція радіонавігаційної супутникової|       EN       |
|служби                                         |                |
|———————————————–+—————-|
|- сухопутної:                                  |      URN       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна станція                             |      ETU       |
|———————————————–+—————-|
|- рухома земна                                 |      TTU       |
|———————————————–+—————-|
|- морської:                                    |      QRN       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна станція                             |       EQ       |
|———————————————–+—————-|
|- корабельна земна станція                     |       TQ       |
|———————————————–+—————-|
|- повітряної:                                  |      ORN       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна станція                             |       EO       |
|———————————————–+—————-|
|- земна станція повітряного корабля            |       ТО       |
|———————————————–+—————-|
|Інші РЕЗ та системи супутникової               |      RNS       |
|радіонавігації:                                |                |
|———————————————–+—————-|
|- запитувачі (відповідачі)                     |      SIT       |
|———————————————–+—————-|
|- корабельні запитувачі-відповідачі            |      MSIT      |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ служби дослідження Земної кулі             |       HZ       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ забезпечення геодезичних досліджень        |      HZZ       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ служби космічних досліджень                |       HK       |
|———————————————–+—————-|
|Космічна станція космічних досліджень          |       EH       |
|———————————————–+—————-|
|Земна станція космічних досліджень             |       TH       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ радіоуправління:                           |       RD       |
|———————————————–+—————-|
|- для спеціальних призначень                   |      RDS       |
|———————————————–+—————-|
|- космічного телеуправління                    |       ED       |
|———————————————–+—————-|
|- наземного телеуправління                     |       TD       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ радіотелеметрії:                           |       RT       |
|———————————————–+—————-|
|- космічна телеметрія                          |       ER       |
|———————————————–+—————-|
|- наземна телеметрія                           |       TR       |
|———————————————–+—————-|
|- визначення параметрів руху:                  |      RTD       |
|———————————————–+—————-|
|- висоти                                       |                |
|———————————————–+—————-|
|- швидкості                                    |                |
|———————————————–+—————-|
|- пеленга                                      |                |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ передачі спеціальної інформації            |       ZI       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ розвідки                                   |       ZR       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ радіоелектронного заглушення               |       ZK       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ радіоастрономії                            |       RA       |
|———————————————–+—————-|
|- радіоспостереження                           |      RAZ       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ метеорології                               |       SM       |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ супутникової метеорологічної служби:       |      MET       |
|———————————————–+—————-|
|- космічні                                     |       EM       |
|———————————————–+—————-|
|- земні                                        |       TM       |
|———————————————–+—————-|
|Інші типи РЕЗ                                  |       ZZ       |
|———————————————–+—————-|
|- радіомікрофон                                |                |
|———————————————–+—————-|
|РЕЗ оголошення та сигналізації                 |      ZOP       |
|———————————————–+—————-|
|Дослідницькі станції                           |       EX       |
——————————————————————

     4.3 Смуги частот
     4.3.1 У розділі “Смуги  частот  (СмЧ)”  наводяться  дані  про
заявлені     смуги     радіочастот,     узагальнені    для    всіх
радіопередавальних (ПРД) та радіоприймальних (ПРМ) РЕЗ, що входять
до складу систем, комплексів тощо.
     4.3.2 Частоти,  які заявляються для роботи  радіопередавачів,
складають смуги частот ПРД, а частоти, які замовляються для роботи
радіоприймачів, складають смуги частот ПРМ.
     4.3.3 Смуги (номінали) радіочастот ПРД та ПРМ визначаються їх
нижньою та верхньою  граничними  частотами.  Нижню  частоту  смуги
знаходять  як  різницю значень нижньої робочої частоти та величини
половини значення необхідної ширини  смуги  випромінювання  –  Вн,
розрахованої для заповнення граф пункту 4.4,  верхня частота смуги
визначається як  сума  верхньої  робочої   частоти   та   половини
значення – Вн.
     4.3.4 Якщо до  складу  РЕЗ  входить  один  радіопередавач  та
радіоприймач,   усі   смуги  частот,  які  заявляються,  визначені
граничними  робочими  частотами  (нижнім  і  верхнім  значеннями),
записують до граф пунктів 2.2 та 2.3.
     4.3.5 При наявності кількох радіопередавачів (радіоприймачів)
одержані  (підраховані)  смуги  нижніх та верхніх граничних частот
упорядковують за принципом зростання,  нумеруючи смуги частот  ПРД
непарними,  а  смуги частот ПРМ парними числами,  і заносять їх до
граф пунктів 2.2 та 2.3.

     Приклад:
     Заявлені (розраховані) смуги
——————————————————————
|       |При Вн=200 кГц|Мін. робоча |Макс. робоча |  2.1 номер   |
|       |              |  частота   |   частота   | смуги частот |
|——-+————–+————+————-+————–|
|ПРД 1  |100-150 МГц   |99,9 МГц    |150,1 МГц    |     1 3      |
|       |180-230 МГц   |179,9 МГц   |230,1 МГц    |              |
|——-+————–+————+————-+————–|
|ПРМ 2  |160-170 МГц   |159,9 МГц   |170,1 МГц    |      2       |
——————————————————————

     Приклад:
     2. СМУГИ ЧАСТОТ (СмЧ)                  ПРД
——————————————————————
|2.1 Номер СмЧ          |    1     |    3    |    5    |    2    |
|———————–+———-+———+———+———|
|2.2 Мін. частота СмЧ   |100МГц    |180МГц   |250МГц   |160МГц   |
|———————–+———-+———+———+———|
|2.3 Макс. частота СмЧ  |150МГц    |230МГц   |300МГц   |170МГц   |
——————————————————————

                                           ПРМ
——————————————————————
|2.1 Номер СмЧ          |    1     |    3    |    5    |    2    |
|———————–+———-+———+———+———|
|2.2 Мін. частота СмЧ   |100МГц    |180МГц   |250МГц   |160МГц   |
|———————–+———-+———+———+———|
|2.3 Макс. частота СмЧ  |150МГц    |230МГц   |300МГц   |170МГц   |
——————————————————————

     4.3.6 Для  РЕЗ  з  рознесенням  режимів прийому та передачі в
часі (TDD), смуги частот передачі та прийому збігаються.

     4.4 Характеристики радіопередавача
     4.4.1 До  розділу  3  заносяться  дані про склад,  структуру,
функціональні зв’язки та ТХ РЕЗ у різних режимах його  роботи.  До
пунктів  3.1  –  3.3  відповідно до структурної схеми проставляють
номери, присвоєні  радіопередавачам   (п.   3.1),   радіоприймачам
(п. 3.2) та антенам (п. 3.3), які входять до складу РЕЗ.
     4.4.2 Якщо РЕЗ складається із двох  чи  більше  ПРД  та  ПРМ,
оформлення   цієї   частини   Картки   починається  із  зображення
на окремому аркуші паперу функціональної схеми ПРД, ПРМ та антени,
що входять до складу РЕЗ.
     4.4.3 Порядок    нумерації:    ПРД-    непарними     числами,
ПРМ- парними,  антени- буквою А з послідовними числами 1,  2, 3, 4
…,  зазначені номери переносять до пунктів Картки ТД,  присвоєні
радіопередавачам п. 3.1, радіоприймачам п. 3.2 та антенам п. 3.3.
     4.4.4 На функціональній  схемі  відображаються  внутрішні  та
зовнішні  функціональні  зв’язки  РЕЗ,  позначаються  номери  смуг
частот та умовні позначення зовнішніх кореспондентів. У пункті 3.4
зазначають номер аркуша додатків, на якому зображена функціональна
схема РЕЗ (системи), що заявляється.
     4.4.5 До  пункту  3.5  заносяться  номери режимів роботи РЕЗ,
головний   режим   роботи   РЕЗ   нумерується   першим    номером,
послідовність нумерації інших режимів довільна.
     4.4.6 Пункт 3.6 заповнюється стислою  характеристикою  режиму
та  типу  передачі.  Режим  роботи формується шляхом розчленування
процесів роботи РЕЗ з вирішення функціональних завдань з незмінним
алгоритмом функціонування РЕЗ.
     4.4.7 Заповнюючи  п.  3.5  розділу  3  “Склад  і   ТХ   РЕЗ”,
перераховують  режими  роботи  РЕЗ,  після  присвоєння  їм номерів
уносять ці дані до:
     – графи п. 3.5 розділу 4 “Характеристика радіопередавача”;
     – графи п. 3.5 розділу 5 “Характеристика радіоприймача”;
     – графи п. 3.5 розділу 6 “Характеристики антени”.
     4.4.8 У графі п.  3.7 зазначають номер смуги частот,  у  яких
працює РЕЗ у даному режимі.
     4.4.9 У  графах  пп.  3.8-3.11  відображаються  функціональні
зв’язки ПРД, ПРМ та антен між собою стосовно різних режимів роботи
РЕЗ – внутрішні зв’язки,  а також функціональні зв’язки  з  іншими
РЕЗ – зовнішні зв’язки.
     4.4.10 У графах пункту 3.7 записується номер смуги частот  із
п. 2.1 для вибраного режиму роботи.
     4.4.11 У графах пункту 3.8 указується номер ПРМ або ПРД, з п.
3.1  або  3.2,  який  працює  у  вибраному режимі зазначеної смуги
частот.
     4.4.12 У графах пункту 3.9 указується номер антени з п.  3.3,
яка належить до ПРМ або ПРД, зазначеного в п. 3.8.
     4.4.13 До  графи  пункту  3.10  записується номер антени з п.
3.3, яка належить ПРД або ПРМ, функціонально пов’язаного з ПРД або
ПРМ, зазначеного у відповідній графі п. 3.8.
     4.4.14 Номери всіх ПРМ,  ПРД,  їх антен та  відповідних  смуг
частот (СмЧ) указуються на функціональній схемі, що додається.
     4.4.15 До Картки  на  бортову  апаратуру  штучного  супутника
землі   (ШСЗ)   додаються   копія   з   карти  з  позначенням  зон
обслуговування  ШСЗ  з  позначенням   контурів   та   коефіцієнтів
підсилення антен у режимах приймання та передавання,  найменування
відповідних променів ШСЗ.

     Приклад:

     2. СМУГИ ЧАСТОТ (СмЧ) ПРД ПРМ

—————————————–   ———————-
|2.1 Номер СмЧ     |1       |3       |- |   |2       |4       |- |
|——————+——–+——–+–|   |——–+——–+–|
|2.2 Мін. частота  |30,06МГц|39,76МГц|- |   |39,76МГц|30,06МГц|- |
|СмЧ               |        |        |  |   |        |        |  |
|——————+——–+——–+–|   |——–+——–+–|
|2.3 Макс. частота |30,31МГц|40,01МГц|- |   |40,01МГц|30,31МГц|- |
|СмЧ               |        |        |  |   |        |        |  |
—————————————–   ———————-
                 ——          ——-            ————-
3. СКЛАД І ТТХ   |1, 3| 3.2 ПРМ  |2, 4 |    3.3 АНТ |А1, А2     |
3.1 ПРД          |    |          |     |            |           |
                 ——          ——-            ————-

——————————————————————
|Номер |     Стисла     |Но-  |    Склад елементарних РЕЗ, що    |
|режи- | характеристика |мер  |      функціонують у режимі       |
| му   |  режиму, тип   |СмЧ  |———————————-|
|      |    передачі    |     |   N    | N АНТ | N АНТ |  Назва  |
|      |                |     |елемент.|елемен.| фук.  | функці- |
|      |                |     |  РЕЗ   |  РЕЗ  |пов’яз.| онально |
|      |                |     |        |       |  РЕЗ  |пов’язан.|
|      |                |     |        |       |       |   РЕЗ   |
|——+—————-+—–+——–+——-+——-+———|
| 3.5  |      3.6       | 3.7 |  3.8   |  3.9  | 3.10  |  3.11   |
|——+—————-+—–+——–+——-+——-+———|
|  1   | радіотелефонія |  1  |   1    |  А1   |  А2   |    4    |
|——+—————-+—–+——–+——-+——-+———|
|  2   |       –        |  3  |   3    |  А2   |  А1   |    2    |
——————————————————————

     Приклад: технічні характеристики РЕЗ

——————————————————————
|   Номер   |            технічні характеристики РЕЗ             |
|  режиму   |—————————————————-|
|           |Найменування              |Величина    |Розмірність |
|           |характеристики            |            |            |
|———–+————————–+————+————|
|    3.5    |           3.12           |            |            |
|———–+————————–+————+————|
|1          |Дальність дії             |20-50       |м           |
|———–+————————–+————+————|
|2          |Кількість каналів         |10          |канал       |
——————————————————————

     4.4.16 До  графи  п.  3.12 записуються найменування загальних
технічних характеристик РЕЗ,  які  визначають  його  функціональні
можливості   в   описуваному  режимі  роботи,  а  також  технічних
характеристик  РЕЗ,  які  зазначені  в   технічних   умовах.   Для
радіопередавальних    засобів   супутникових   систем   зазначають
максимальне  в  чисельнику  і  мінімальне  в  знаменнику  значення
еквівалентної   ізотропно-випромінювальної  потужності  (ЕІВП)  на
несучу частоту.

     Приклад: технічні характеристики РЕЗ

——————————————————————
|N режиму   |Найменування характеристики|Величина   |Розмірність |
|———–+—————————+———–+————|
|    3.5    |           3.12            |           |            |
|———–+—————————+———–+————|
|     2     |ЕІВП на несучій(макс/мін)  |  60,8/54  |   дБ Вт    |
|———–+—————————+———–+————|
|           |Швидкість передачі         |    128    |  кбіт/сек  |
|———–+—————————+———–+————|
|           |Необхідна смуга на несучій |    150    |    кГц     |
|———–+—————————+———–+————|
|           |Кількість каналів          |    10     |   канал    |
——————————————————————

     4.4.17 До аркуша  додатків,  які  стосуються  земних  станцій
супутникового   зв’язку   незалежно  від  типу  служби,  додатково
записуються  потужність  і   максимальна   спектральна   щільність
потужності  на  несучій  ШСЗ  у  режимі  ретрансляції сигналів цих
земних станцій,  а також найменування  відповідних  приймальних  і
передавальних  променів ШСЗ і коефіцієнти підсилення антен ШСЗ цих
променів.

     Приклад: лист додатків до пункту 3.12

——————————————————————
|      Найменування характеристики      |  Величина  |Розмірність|
|—————————————+————+———–|
|Назва приймального променя             |OGE/19      |-/дБ       |
|ШСЗ/коефіцієнт підсилення променя      |            |           |
|—————————————+————+———–|
|Назва передавального променя           |OGE/19      |-/дБ       |
|ШСЗ/коефіцієнт підсилення променя      |            |           |
|—————————————+————+———–|
|Потужність ретранслятора ШСЗ на несучу |3,12        |дБ Вт      |
|—————————————+————+———–|
|Максимальний спектр щільності          |-60,96      |дБ Вт/Гц   |
|потужності ретранслятора ШСЗ на несучу |            |           |
——————————————————————

     4.5 Характеристики радіопередавача
     4.5.1 У Картці після слів  “Характеристика радіопередавача N”
записується  номер  радіопередавача,  який  вказаний у  пункті 3.1
розділу “Склад і ТХ”.
     4.5.2 У  пункті  4.1  зазначаються  номінал найменшої робочої
частоти і далі в порядку зростання  –  наступні  номінали  робочих
частот  або  після  запису  найменшої  номінальної робочої частоти
записують формулу для розрахунку робочих частот, у якій зазначають
величину і  розмірність  кроку  сітки  –  N  та  кількість робочих
частот – М,  що складають увесь їх спектр.  Для багатоствольних до
заяви   додаються   сітка   центральних   частот  радіоканалів  чи
радіостволів та її відповідність Рекомендаціям МСЕ.  Після  запису
формули  зазначають,  як  змінюються значення величин N та М (див.
приклад В).

     Приклади:
     а) Робочі частоти: 121,5 МГц, 156,8 МГц, 234 МГц.
     б) Робочі частоти:  137,025 МГц + (N x 0,025 МГц); де N = 0 -
1480.
     в) Робочі частоти: 3658 МГц + (М x 50 кГц) + (N х 0,025 кГц),
де М = 0 – 9, N =  0 – 1360.

     4.5.3 У  пункті  4.2  зазначають  вид зміни частоти,  а саме:
дискретна,  плавна,  без зміни;  та метод зміни: ручна, адаптивна,
програмна.  У  разі  наявності спеціальних засобів автоматизованої
або  автоматичної  зміни  частоти  в  системі  в  аркуші  додатків
зазначають головні характеристики системи зміни частоти.
     4.5.4 До пункту 4.3 вносяться величина  і  розмірність  кроку
сітки частот.  Наприклад, для пунктів прикладів б) і в) крок сітки
складає 0,025 МГц (25 кГц).
     4.5.5 До   граф   пп.   4.4   –   4.14  записуються  технічні
характеристики радіопередавача в тих режимах роботи,  у  яких  він
використовується.
     4.5.6 До графи п. 4.4 записують повне умовне позначення класу
випромінювання   у   відповідності   до  позначень,  визначених  у
підрозділі 4.11 цього Положення.
     4.5.7 До  графи п.  4.5 записують стислу характеристику класу
випромінювання.  Крім того, на окремих аркушах надаються необхідні
пояснення про структуру сигналу,  уточнюється характер інформацїї,
що передається, та спосіб формування випромінюваного сигналу.
     4.5.8 У  графі  п.  4.6  зазначається  номер  СмЧ  ПРД,  який
записаний у пункті 2.1.
     4.5.9 До  граф п.  4.7 та п.  4.8 записуються величини ширини
смуги випромінювання (ШСВ) на рівнях -3 дБ і -30 дБ щодо нульового
рівня, що визначається нормативно-технічною документацією (НТД), а
до графи п.  4.9 ШСВ на рівні X дБ (рівень X= -60 дБ,  -90 дБ) або
іншому рівні, указаному НТД на РЕЗ.
     4.5.10 Графи пп.  4.7 – 4.9 заповнюються у  відповідності  до
діючої   нормативно-технічної   документації  на  даний  тип  РЕЗ.
Наприклад,  для  рівня  X  -90  дБ  ширина  смуги   випромінювання
записується  у  разі,  якщо  це  передбачено технічними умовами на
даний тип РЕЗ.
     4.5.11 До  графи  п.  4.10  записується  абревіатура (C) виду
потужності  передавача,  який  визначається  у  відповідності   до
позначень абревіатури або коду з табл. 2.

     Таблиця 2. Вид потужності передавача

——————————————————————
|  Вид потужності передавача  |   Абревіатура (C) |     Код      |
|—————————–+——————-+————–|
|Середня потужність           |        СР         |      1       |
|—————————–+——————-+————–|
|Імпульсна потужність         |        ІМП        |      2       |
|—————————–+——————-+————–|
|Потужність несучої           |        НСЧ        |      3       |
|—————————–+——————-+————–|
|Пікова потужність обвідної   |        ПІК        |      4       |
——————————————————————

     4.5.12 До графи п. 4.11 записується мінімальне, а до графи п.
4.12 максимальне значення потужності випромінювання у Вт.
     4.5.13 Якщо потужність випромінювання РЕЗ не регулюється і не
змінюється,  то її значення записується до графи п.  4.12,  а в п.
4.11 проставляється дефіс.
     4.5.14 Якщо потужність регулюється дискретно або  плавно,  до
графи  п.  4.11  записується  значення  мінімальної  потужності із
зірочкою,  а необхідні  додаткові  пояснення  надаються  в  аркуші
доповнень, який фіксується у графі N аркуша доповнень.
     4.5.15 При імпульсному випромінюванні заповнюється колонка п.
4.14, де зазначаються параметри імпульсу та його шпаруватість.
     4.5.16 До графи п.  4.13  записуються  дані  про  максимальну
спектральну щільність потужності випромінювання,  якщо ця величина
є в технічних умовах на РЕЗ.  Заповнення графи п. 4.13 обов’язкове
для РЕЗ супутникового (космічного) зв’язку.
     4.5.17 До  графи  п.  4.14  записують  параметри   модуляції,
потрібні   для   визначення   смуги   частот   згідно   з   діючою
нормативно-технічної     документацією,     для      підтвердження
характеристик   спектральної  щільності  потужності  та  частотних
характеристик випромінювання.

     Приклад:

——————————————————————
| Номер |   Клас   |   Стисла    |Номер |      Ширина смуги      |
|режиму | випромі- |характери-   | СмЧ  | випромінювання кГц на  |
|       | нювання  |стика класу  |      |        рівні дБ        |
|       |          |випромінюва- |      |                        |
|       |          |    ння      |      |                        |
|——-+———-+————-+——+————————|
|       |          |             |      |-3дБ    |-30дБ   |-60дБ |
|——-+———-+————-+——+——–+——–+——|
|  3.5  |   4.4    |     4.5     | 4.6  |  4.7   |  4.8   | 4.9  |
|——-+———-+————-+——+——–+——–+——|
|   1   | 14К0F3E  |  телефонія  | 1, 3 |   –    |   16   |  32  |
|——-+———-+————-+——+——–+——–+——|
|   2   |  8К5F1D  |  передача   | 1, 3 |   –    |  8,5   | 15,9 |
|       |          |    даних    |      |        |        |      |
——————————————————————

——————————————————————
|           |  Потужність    |Макси-|    Параметри модуляції     |
|           |випромінювання  |мальна|                            |
|———–+—————-|спект-|—————————-|
|-30дБ|-60дБ|Вид  |мін.|макс.|ральна|Найменування|Вели-| Розмір- |
|     |     |(C)  |Вт. | Вт. |щіль- | параметра  |чина |  ність  |
|     |     |     |    |     |ність |            |     |         |
|     |     |     |    |     |п-ті  |            |     |         |
|—–+—–+—–+—-+—–+——+————+—–+———|
|4.8  |4.9  |4.10 |4.11|4.12 |4.13  |4.14        |     |         |
|—–+—–+—–+—-+—–+——+————+—–+———|
|16   |32   |СР   |    |40   |      | Девіація   |5    |кГц      |
|     |     |     |    |     |      |  частоти   |     |         |
|—–+—–+—–+—-+—–+——+————+—–+———|
|     |     |     |    |     |      |   Нижня    |300  |Гц       |
|     |     |     |    |     |      |  звукова   |     |         |
|     |     |     |    |     |      |  частота   |     |         |
|—–+—–+—–+—-+—–+——+————+—–+———|
|     |     |     |    |     |      |  Верхня    |3000 |Гц       |
|     |     |     |    |     |      |  звукова   |     |         |
|     |     |     |    |     |      |  частота   |     |         |
|—–+—–+—–+—-+—–+——+————+—–+———|
|8.5  |15,9 |СР   |    |40   |      | Девіація   |5    |кГц      |
|     |     |     |    |     |      |  частоти   |     |         |
|—–+—–+—–+—-+—–+——+————+—–+———|
|     |     |     |    |     |      | Швидкість  |920  |біт/с    |
|     |     |     |    |     |      | передачі   |     |         |
|—–+—–+—–+—-+—–+——+————+—–+———|
|     |     |     |    |     |      |  Індекс    |4.55 |         |
|     |     |     |    |     |      | модуляції  |     |         |
——————————————————————

     4.5.18 До  пункту 4.15 записується тип вихідного приладу ПРД,
тип якого визначається згідно з табл. 3.

     Таблиця 3. Тип вихідного приладу (C)

——————————————————————
|                 Тип вихідного приладу (C)                |Код  |
|———————————————————-+—–|
|Магнетрон                                                 |  1  |
|———————————————————-+—–|
|Клістрон                                                  |  2  |
|———————————————————-+—–|
|Лампа зворотної хвилі                                     |  3  |
|———————————————————-+—–|
|Лампа біжучої хвилі                                       |  4  |
|———————————————————-+—–|
|Електровакуумний прилад                                   |  5  |
|———————————————————-+—–|
|Напівпровідниковий прилад                                 |  6  |
|———————————————————-+—–|
|Амплітрон                                                 |  7  |
|———————————————————-+—–|
|Магнетрон, переналаштування напругою                      |  8  |
|———————————————————-+—–|
|Мінітрон                                                  |  9  |
|———————————————————-+—–|
|Інші типи вихідних приладів, не зазначені вище            | 10  |
|———————————————————-+—–|
|Підсилювальні модулі та комплексні прилади                | 11  |
|———————————————————-+—–|
|Перетворювально-підсилювальні модулі та комплексні прилади| 12  |
|———————————————————-+—–|
|Генераторно-перетворювально- підсилювальні модулі         | 13  |
|———————————————————-+—–|
|Інші типи приладів                                        | 14  |
——————————————————————

     4.5.19 До пункту  4.16  записується  відносна  нестабільність
частоти радіопередавача.

     Приклад:

     4.15 Тип вихідного приладу (C): Клістрон

     4.16 Відносна нестабільність частоти 2×10-7

     4.5.20 Дані,    що    відносяться   до   небажаних   побічних
випромінювань,  заносяться до пунктів 4.17,  4.18 та до п. 4.19. У
зазначених  пунктах  записуються  значення  в  дБ відносних рівнів
побічних випромінювань на гармоніках до 3fp включно і вище 3fp  та
відносний  рівень  інших  видів побічних випромінювань.  До пункту
4.20 записується рівень шумових випромінювань.

     Приклад:

     Відносний рівень побічних випромінювань:
     4.17 На гармоніках (до 3fp) -60 дБ
     4.18 На гармоніках (вище 3fp) -60 дБ
     4.19 Інші види побічних випромінювань -70 дБ
     4.20 Рівень шумових випромінювань -80 дБ

     4.5.21 При заповненні розділу 4 Картки необхідно  враховувати
вимоги статті 3 Регламенту радіозв’язку та додатка 3 до нього.

     4.6 Характеристики радіоприймача
     4.6.1 У заголовку розділу 5 Картки після слів “Характеристика
радіоприймача   N_”    записується   номер   радіоприймача,   який
зазначений у пункті 3.2.
     4.6.2 До    графи   пункту   5.1   записується   назва   типу
радіоприймача (C) згідно з табл. 4.

     Таблиця 4. Тип радіоприймача (C)

——————————————————————
|                  Тип радіоприймача (C)                 |  Код  |
|——————————————————–+——-|
|Прямого підсилення                                      |1      |
|——————————————————–+——-|
|Детекторний                                             |2      |
|——————————————————–+——-|
|Регенеративний                                          |3      |
|——————————————————–+——-|
|Суперрегенеративний                                     |4      |
|——————————————————–+——-|
|Супергетеродинний (за винятком матричного типу)         |5      |
|——————————————————–+——-|
|Супергетеродинний матричного типу                       |6      |
|——————————————————–+——-|
|Інші види ПРМ                                           |7      |
——————————————————————

     4.6.3 Якщо в п.  5.1 робиться запис “Інші типи  ПРМ”,  то  на
окремому    аркуші   додатків   наводиться   функціональна   схема
радіоприймача  та  пишеться  пояснювальна  записка  щодо  принципу
побудови  та  функціонування  пристрою.  Номери  аркушів доповнень
записуються у правому верхньому куті.
     4.6.4 Пункти 5.2 та 5.3 заповнюються у такому самому порядку,
як і відповідні пункти розділу 4 (див.  пояснення до пунктів  4.1,
4.2).
     4.6.5 У графі п. 3.5 записуються дані, що значаться у розділі
3 під тим самим номером пункту.
     4.6.6 У графі п.  5.4 записуються  умовні  позначення  класів
випромінювання, які   можуть   прийматися   радіоприймачем   (див.
п. 4.4).
     4.6.7 До графи п.  5.5 записуються номери СмЧ, перераховані в
п. 2.1.
     4.6.8 У  графах  п.  5.6  та  п.  5.7  визначається  порогова
чутливість радіоприймача (стовпчик п.  5.6) та реальна  чутливість
радіоприймача (стовпчик п. 5.7).
     4.6.9 Для РЕЗ, що використовують широкосмугові сигнали, графа
п. 5.6 не заповнюється.
     4.6.10 У графі п.  5.8 зазначаються захисні відношення, тобто
відношення  потужності  сигналу  до  потужності  завади  на  вході
приймача в  основній  смузі  при  забезпеченні  нормальної  якості
функціонування  РЕЗ для типових завад.  У графі п.  5.9 указується
тип  завади,  до  якої  належить   захисне   відношення:   шумова;
гармонічна; структурна.

     Приклад:

——————————————————————
|Номер |    Класи     |Но-  |Чутливість, дБВт| Захисні |  Типи   |
|режи- |випромінювань,|мер  |—————-|співвідн.| завади  |
| му   |     які      |СмЧ  |порогова|реальна|   до    |         |
|      | приймаються  |     |        |       | завад., |         |
|      |              |     |        |       |   дБ    |         |
|——+————–+—–+——–+——-+———+———|
| 3.5  |     5.4      | 5.5 |  5.6   |  -5.7 |  5.8    |   5.9   |
|——+————–+—–+——–+——-+———+———|
|  1   |   12М5G7D    |  2  |  -130  |  -120 |   30    |структур-|
|      |              |     |        |       |         |   на    |
|——+————–+—–+——–+——-+———+———|
|  2   |   16К0F3E    |  4  |        |  -20  |   40    | шумова  |
——————————————————————

     4.6.11 У  графах  пунктів   5.10,   5.11   зазначають   смугу
пропускання  підсилювача  високої  частоти  (ПВЧ)  на рівнях -3дБ;
-30дБ,  а в графі п.  5.12 – на рівні X дБ (як  правило,  значення
смуги  пропускання на рівні -60 дБ).  У підзаголовку до цієї графи
“Смуга пропускання ПВЧ  ___Гц  на  рівні”  указується  розмірність
смуги пропускання (к,  М, Г). Для радіоприймачів, що не мають ПВЧ,
у графах пп.  5.10-5.12 зазначають  відповідні  смуги  пропускання
радіоприймача.
     4.6.12 З правого  боку  таблиці,  у  стовпчику  п.  5.13,  де
заносяться  відомості  про  підсилювач  проміжної  частоти  (ППЧ),
зазначають номери гетеродинів та  види  їх  настройки  (верхня  чи
нижня).
     4.6.13 У графі пункту  5.14  зазначають  відповідне  значення
проміжної частоти.
     4.6.14 У графах пунктів 5.15,  5.16 зазначають  ширину  смуги
пропускання  ППЧ на рівнях -3 дБ та -30 дБ,  а в графі пункту 5.17
на рівні Х дБ (як правило значення смуги пропускання ППЧ на  рівні
-60  дБ) відповідно для ПЧ1 та ПЧ2.  У підзаголовку до цих колонок
“Смуга пропускання ППЧ Гц на рівні” указується  розмірність  смуги
пропускання (к, М, Г).

     Приклад:

——————————————————————–
|Смуга пропускання    | N, вид   | Проміжна |Смуга пропускання ППЧ |
|ПВЧ М Гц на рівні    |настройки | частота  |     МГц на рівні     |
|———————|гетеродина|———-+———————-|
|-3дБ |-30дБ   |-60дБ |          |   МГц    |-3дБ  |-30дБ  |-60дБ  |
|—–+——–+——+———-+———-+——+——-+——-|
| 5.10|  5.11  | 5.12 |  5.13    |   5.14   | 5.15 | 5.16  |5.17   |
|—–+——–+——+———-+———-+——+——-+——-|
|  49 |  120   | —  |1-верхня  |   530    | 5,5  | 13,2  |28,8   |
|—–+——–+——+———-+———-+——+——-+——-|
| 120 |  280   | 600  |1-нижня   |   1495   |  10  |  15   | 35    |
|—–+——–+——+———-+———-+——+——-+——-|
|     |        |      |2-верхня  |    70    |  10  |  18   |       |
——————————————————————–

     4.6.15 У пункті  5.18  зазначається  відносна  нестабільність
частоти гетеродина.

     Приклад: 5.18  Відносна  нестабільність  частоти  гетеродина:
     -6
1 x 10   .

     4.6.16 У частині характеристик із селективності радіоприймача
в пунктах 5.19 та 5.20 зазначають селективність ПРМ за сусіднім та
дзеркальним   каналами   приймання   відповідно.   У  пункті  5.21
зазначають селективність ПРМ в інших побічних каналах приймання. У
пункті  5.22  зазначають  селективність радіоприймача щодо завад з
блокування та перехресних видів завад, указавши в знаменнику букву
“б”  чи  “п”  відповідно,  а  в  пункті  5.23  –  селективність за
інтермодуляційною завадою.
     4.6.17 Еквівалентну шумову температуру приймача записують  до
пункту  5.24,  а  до  пункту 5.25 – припустиме значення збільшення
еквівалентної шумової температури для РЕЗ,  що належать до  складу
супутникових систем.

     Приклад:
     Селективність ПРМ по:
     5.19 Сусідньому каналу – 40 дБ
     5.20 Дзеркальному каналу – 50 дБ
     5.21 Іншим ПКП – 60 дБ
     5.22 Блокув. і перехр. спотв. – 65,40/”б” дБ
     5.23 Інтермодуляційна – 75 дБ
                                                 0
     5.24 Еквівалентна шумова температура – 150 К
     5.25 Допустиме збільш. екв. шум. темпер. – 7%

     4.7 Характеристики антени
     4.7.1 До пункту 6.1 записується номер, який вказаний у пункті
3.3 розділу “Склад і ТХ”.
     4.7.2 У пункті  6.2  зазначається  функціональне  призначення
антенного    пристрою,    а    саме:   приймальна,   передавальна,
приймально-передавальна.
     4.7.3 До  пункту  6.3  записується  необхідний  за технічними
умовами тип антени, який вибрано у відповідності до табл. 5.

     Таблиця 5. Тип антени

——————————————————————
|                    Тип антени                    |     Код     |
|————————————————–+————-|
|Вібратор                                          |     100     |
|————————————————–+————-|
|Щілинна антена                                    |     200     |
|————————————————–+————-|
|Рупорна антена                                    |     300     |
|————————————————–+————-|
|Лінзова антена                                    |     400     |
|————————————————–+————-|
|Спіральна антена                                  |     500     |
|————————————————–+————-|
|Дзеркальна антена                                 |     600     |
|————————————————–+————-|
|Рамочна антена                                    |     700     |
|————————————————–+————-|
|Решітчата антена                                  |     800     |
|————————————————–+————-|
|Інші типи антен                                   |     900     |
|————————————————–+————-|
|Хвильовий канал                                   |     901     |
|————————————————–+————-|
|Антена біжучої хвилі                              |     902     |
|————————————————–+————-|
|Логоперіодична антена                             |     903     |
|————————————————–+————-|
|Антена спеціальної конструкції                    |     910     |
——————————————————————

     Наприклад: рупорна напівхвильова щілинна;  “Хвильовий канал”;
напівхвильовий несиметричний вібратор; чвертьхвильовий симетричний
(несиметричний) вібратор і т. ін.

     4.7.4 У пункті 6.4 зазначаються  геометричні  розміри  антени
згідно з тактико-технічними даними радіопередавача,  радіоприймача
та  в  залежності  з  робочими  смугами  частот.  Розміри   антени
зазначаються в метрах.
     4.7.5 У графах пункту 3.5  записуються  номери  смуг  частот,
зазначених у графах пункту 3.5 розділу 3.
     4.7.6 У   пункті   6.5   указується   номер   променя,   якщо
використовується    направлена   антена.   Якщо   використовується
ненаправлена антенна,  ставиться позначка ND або записується назва
(номер) променя: основний, боковий, задній.
     4.7.7 У пункті 6.6 записується основний  напрямок  променя  у
просторі: основний, боковий, задній і т. ін.
     4.7.8 У пункті 6.7 записується частота,  на якій працює  РЕЗ,
тобто робочі частоти (номінали) радіопередавача.
     4.7.9 У пункті 6.8  необхідно  вказати  максимальне  значення
коефіцієнта підсилення антени в дБ щодо ізотропного випромінювача.
     4.7.10 У  пунктах  6.9-6.10  записуються  дані   про   ширину
головного пелюстка діаграми спрямованості антени: у горизонтальній
площині до п. 6.9 та у вертикальній площині до п. 6.10 у градусах,
на рівні мінус 3 дБ.
     4.7.11 До  пункту  6.11  записуються  сектори  кутів  бокових
пелюстків  діаграми спрямованості відносно осі головного пелюстка,
визначених у градусах,  а до пункту 6.12  –  значення  коефіцієнта
підсилення антени в цьому секторі.
     4.7.12 До  пункту  6.13  записуються  дані  кутової  точності
орієнтації   антени.   Додаткова   інформація   стосовно  точності
орієнтації  (наведення)  антени  додається  в  аркушах  доповнень.
Номери  аркушів  доповнень  указуються  в  графі  Картки “N аркуша
доповнень”.
     4.7.13 У    разі,    якщо   в   описуваному   режимі   антена
використовується як  приймально-передавальна,  характеристики  ДНА
записуються у двох рядках. При цьому у верхньому рядку записуються
характеристики ДНА на передачу, а в нижньому – на приймання.

     4.8 Характеристика фідера
     4.8.1 До  пункту  7.1  записується  тип  фідерної лінії,  яка
застосовується згідно з ТХ  на  РЕЗ  та  згідно  з  рекомендаціями
МСЕ-Р, перелік   існуючих  типів  фідерних  ліній  перераховано  в
табл. 6.

     Таблиця 6. Тип фідера

——————————————————————
|                       Тип фідера                       |  Код  |
|——————————————————–+——-|
|Хвилепроводова лінія                                    |   1   |
|——————————————————–+——-|
|Коаксіальна лінія                                       |   2   |
|——————————————————–+——-|
|Двопроводова симетрична                                 |   3   |
|——————————————————–+——-|
|Чотирьохпроводова симетрична                            |   4   |
|——————————————————–+——-|
|Двопроводова полозкова симетрична лінія                 |   5   |
|——————————————————–+——-|
|Полозкова несиметрична лінія                            |   6   |
——————————————————————

     4.8.2 До пунктів 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 заносяться технічні дані,
які визначені технічними характеристиками РЕЗ.
     4.8.3 До пункту 7.6 записується тип  поляризації  у  напрямку
максимального   випромінювання:   для   кругової   та   еліптичної
поляризації – напрямок обертання (лівий,  правий),  для лінійної -
площина  поляризації  (вертикальна,  горизонтальна,  похила).  Код
поляризації визначається згідно з табл. 7.

     Таблиця 7. Тип поляризації

——————————————————————
|                  Тип поляризації                   |    Код    |
|—————————————————-+———–|
|Горизонтальна                                       |1          |
|—————————————————-+———–|
|Вертикальна                                         |2          |
|—————————————————-+———–|
|Похила                                              |3          |
|—————————————————-+———–|
|Кругова                                             |4          |
|—————————————————-+———–|
|Еліптична                                           |5          |
——————————————————————

     Приклад: Додаткові характеристики до пункту 7.6
              Кут нахилу еліпса поляризації, град.              45
              Коефіцієнт еліптичності                          0,5
              Напрямок обертання вектора поляризації        правий

     4.8.4 Для  додаткових  записів використовуються окремі аркуші
із зазначенням у них номера пункту, що доповнюється.

     4.9 Заходи до  підвищення  завадозахищеності  і  забезпечення
електромагнітної сумісності
     4.9.1 При вирішенні питань  застосування  РЕЗ  у  відповідній
смузі    частот,    при    вирішенні    питань   забезпечення   їх
електромагнітної сумісності необхідно враховувати такі вимоги:
     4.9.2 У  системах  з  амплітудною  модуляцією  в  максимально
допустимих межах необхідно застосовувати випромінювання  на  одній
боковій смузі, які мають характеристики, близькі до рекомендованих
у відповідних розділах МСЕ-Р.
     4.9.3 Передавальні   станції   повинні   забезпечувати  умови
мінімального рівня побічних випромінювань та допустимих  відхилень
частоти від номіналу.
     4.9.4 Ширина смуги випромінювання має бути якомога вужчою.
     4.9.5 Космічні станції повинні бути обладнані пристроями, які
забезпечують термінове припинення передачі за  допомогою  сигналів
телеуправління, якщо таке припинення передбачене.
     4.9.6 При   заповненні   пункту   8    потрібно    керуватись
відповідними положеннями Регламенту радіозв’язку та рекомендаціями
МСЕ-Р, а також відомчими нормативними документами.
     4.9.7 Для  додаткових  записів використовуються окремі аркуші
із зазначенням у них номера пункту, що доповнюється.

     4.10 Адміністративні дані
     4.10.1 До   розділу   9   Картки   записується  повна   назва
організації   чи   підприємства   заявника  незалежно   від  форми
власності, а саме:
     у пункті 9.1 – заявника;
     у пункті 9.2 – розробника;
     у пункті 9.3 – виробника.
     4.10.2 Відповідно  до  назв  пунктів,  позначених у верхньому
рядку,  записується повна адреса із зазначенням поштового  індексу
місцезнаходження організації чи підприємства.
     4.10.3 У третьому рядку  таблиці  записуються  в  зазначеному
порядку  посада  керівника,  його  прізвище  та  ініціали,  Картка
підписується  керівником  з  обов’язковим  затвердженням   підпису
печаткою підприємства заявника.
     4.10.4 Якщо дані  до  цієї  таблиці  не  вміщуються  в  рамки
таблиці  їх  переносять до аркуша доповнень з фіксацією номера цих
доповнень у графі – N аркушів доповнень.

     4.11 Визначення класу радіовипромінювання
     4.11.1 Клас   випромінювання  включає  основну  та  додаткову
інформацію  про  випромінювання   і   позначається   встановленими
умовними  знаками.  Повне  позначення класу випромінювання включає
інформацію про необхідну ширину смуги випромінювання та  символьну
частину про його характеристику.

     Приклад  позначення:  1М55G9D  (відповідні  пункти в таблицях
виділені жирним шрифтом).

     4.11.2 Значення  необхідної   ширини   смуги   випромінювання
вимірюється  у  герцах  і  позначається  чотирма  цифрами і однією
буквою (буква відділяє  цілу  та  дробову  частини  в  десятковому
значенні).
     4.11.3 Перший знак позначення ширини смуги випромінювання  не
повинен   бути   нулем   або  буквами  К,  М,  G,  які  визначають
розмірність.
     4.11.4 Величини    позначаються    буквами:    герци   –   Н;
кілогерци – К; мегагерци – М; гігагерци – G.

     Приклад:
     0,002 Гц – Н002;  0,1 Гц – Н100;  25,3 Гц – 25Н3; 185,4 кГц -
185К;  10 МГц – 10М0;  20,5 ГГц – 20G5,  не дозволяється позначати
виразом 0Н12 або К517, повинно бути Н120 та 517Н відповідно.

     Таблиця 8. Позначення ширини смуги випромінювання

——————————————————————
|     Значення ширини смуги       |Умовне позначення ширини смуги|
|  випромінювання для градацій    |  випромінювання для градацій |
|———————————+——————————|
|нижнє          |верхнє           |нижньої          |верхньої    |
|—————+—————–+—————–+————|
|0,001 Гц       |0,009 Гц         |Н001             |Н009        |
|—————+—————–+—————–+————|
|0,01 Гц        |0,099 Гц         |Н01              |Н099        |
|—————+—————–+—————–+————|
|0,1 Гц         |0,999 Гц         |Н100             |Н999        |
|—————+—————–+—————–+————|
|1 Гц           |9,99 Гц          |1Н00             |9Н99        |
|—————+—————–+—————–+————|
|10 Гц          |99,9 Гц          |10Н0             |99Н9        |
|—————+—————–+—————–+————|
|100 Гц         |999 Гц           |100Н             |999Н        |
|—————+—————–+—————–+————|
|1 кГц          |9,99 кГц         |1К00             |9К99        |
|—————+—————–+—————–+————|
|10 кГц         |99,9 Гц          |10К0             |99К9        |
|—————+—————–+—————–+————|
|100 кГц        |999 кГц          |100К             |999К        |
|—————+—————–+—————–+————|
|1 МГц          |9,99 МГц         |1М00             |9М99        |
|—————+—————–+—————–+————|
|10 МГц         |99,9 МГц         |10М0             |99М9        |
|—————+—————–+—————–+————|
|100 МГц        |999 МГц          |100М             |999М        |
|—————+—————–+—————–+————|
|1 ГГц          |9,99 ГГц         |1G00             |9G99        |
|—————+—————–+—————–+————|
|10 ГГц         |99,9 ГГц         |10G0             |99G9        |
|—————+—————–+—————–+————|
|100 гГц        |999 ГГц          |100G             |999G        |
——————————————————————

     4.11.5 Характеристики класу випромінювання:
     4.11.5.1 Перший  символ  позначення  – тип модуляції головної
несучої.

     Таблиця 9. Позначення типу модуляції головної несучої

——————————————————————
|Випромінювання немодульованої несучої                    |  N   |
|———————————————————+——|
|Випромінювання, при яких головна несуча модулюється за   |      |
|амплітудою (ураховуючи випадки, коли піднесучі мають     |      |
|кутову модуляцію):                                       |      |
|- двосмугова                                             |  А   |
|- односмугова з повною несучою                           |  Н   |
|- односмугова з послабленою несучою або з                |  R   |
|несучою, яка змінюється                                  |      |
|- односмугова з подавленою несучою                       |  J   |
|- з незалежними боковими смугами                         |  В   |
|- з частково заглушеною однією боковою смугою            |  С   |
|———————————————————+——|
|Випромінювання, у яких головна несуча має кутову         |      |
|модуляцію:                                               |      |
|- частотна модуляція                                     |  F   |
|- фазова модуляція                                       |  G   |
|———————————————————+——|
|Випромінювання, у яких головна несуча має амплітудну або |  D   |
|кутову модуляцію чи одночасно, чи з раніше встановленою  |      |
|послідовністю                                            |      |
|———————————————————+——|
|Імпульсне випромінювання(1) – послідовність              |      |
|немодульованих імпульсів                                 |      |
|Послідовність імпульсів:                                 |      |
|- модульованих за амплітудою                             |  P   |
|- модульованих за шириною або тривалістю                 |  K   |
|- модульованих за положенням або фазою                   |  L   |
|- за яких несуча має кутову модуляцію під час передачі   |  M   |
|імпульсів                                                |      |
|- що складають поєднання вищеперерахованих методів або   |  Q   |
|модульованих іншими методами                             |  V   |
|———————————————————+——|
|Інші випадки, відмінні від раніше перерахованих, коли    |  W   |
|випромінювання складається з основної несучої,           |      |
|модульованої або одночасно, або з раніше установленою    |      |
|послідовністю, поєднання двох чи більше таких методів    |      |
|модуляції: амплітудної, кутової, імпульсної              |      |
|———————————————————+——|
|Інші випадки                                             |  Х   |
——————————————————————

—————
     (1) Випромінювання,  у  яких   головна   несуча   модулюється
безпосередньо  сигналом,  який  закодований  у  квантованій  формі
(наприклад,  імпульсно-кодова  модуляція),   необхідно   позначати
відповідно до випромінювання,  при яких головна несуча модулюється
за амплітудою або має кутову модуляцію.

     4.11.5.2 Другий  символ   позначення   –   характер   сигналу
(сигналів), які модулюють головну несучу.

     Таблиця  10.  Позначення  характеру  сигналу  (сигналів), які
модулюють головну несучу

——————————————————————
|Відсутність модульованого сигналу                         |  0  |
|———————————————————-+—–|
|Один канал, який містить квантовану або цифрову інформацію|  1  |
|без використання модулюючої піднесучої(2)                 |     |
|———————————————————-+—–|
|Один канал, який містить квантовану або цифрову інформацію|  2  |
|з використанням модулюючої піднесучої(2)                  |     |
|———————————————————-+—–|
|Один канал з аналоговою інформацією                       |  3  |
|———————————————————-+—–|
|Два та більше каналів, які містять квантовану або цифрову |  7  |
|інформацію                                                |     |
|———————————————————-+—–|
|Два та більше каналів з аналоговою інформацією            |  8  |
|———————————————————-+—–|
|Складна система з одним або кількома каналами, які містять|  9  |
|квантовану або цифрову інформацію, спільно з одним або    |     |
|кількома каналами, з аналоговою інформацією               |     |
|———————————————————-+—–|
|Інші випадки                                              |  Х  |
——————————————————————

—————
     (2) За винятком часового розподілу каналів.

     4.11.5.3 Третій  символ  позначення  –  тип  інформації,   що
передається(3).

     Таблиця 11. Позначення типу інформації, що передається

——————————————————————
|Відсутність інформації, що передається                   |  N   |
|———————————————————+——|
|Телеграфія для слухового приймання                       |  A   |
|———————————————————+——|
|Телеграфія для автоматичного приймання                   |  B   |
|———————————————————+——|
|Факсиміле                                                |  C   |
|———————————————————+——|
|Передача даних, телеметрія, телеуправління               |  D   |
|———————————————————+——|
|Телефонія (уключаючи звукове радіомовлення)              |  E   |
|———————————————————+——|
|Телебачення (відео)                                      |  F   |
|———————————————————+——|
|Сполучення перерахованих вище типів                      |  W   |
|———————————————————+——|
|Інші випадки                                             |  X   |
——————————————————————

—————
     (3) У даному випадку  слово  “інформація”  не  є  інформацією
постійного,   незмінного   характеру,   подібно   до   тієї,   яка
забезпечується      випромінюваннями      стандартних      частот,
радіолокаторами  з  безперервним  та  імпульсним випромінюванням і
т.ін.

     4.11.5.4 Використання додаткових характеристик при позначенні
класу  випромінювання  не  є  обов’язковим,  і застосовуються вони
факультативно,  наприклад  при  необхідності  реєстрації   РЕЗ   у
Міжнародному  реєстрі  частот  та  отриманні  міжнародно-правового
захисту.
     4.11.5.5 Четвертий символ позначення – детальні відомості про
сигнал

     Таблиця 12. Позначення детальних відомостей про сигнал

——————————————————————
|Двопозиційний код з різною кількістю елементів чи/або      | A  |
|різної тривалості                                          |    |
|———————————————————–+—-|
|Двопозиційний код з однаковою кількістю елементів та       | B  |
|однаковою тривалістю без виправлення помилок               |    |
|———————————————————–+—-|
|Двопозиційний код з однаковою кількістю елементів та       | C  |
|однаковою тривалістю з виправленням помилок                |    |
|———————————————————–+—-|
|Чотирьохпозиційний код, у якому кожна позиція відображає   | D  |
|елемент сигналу (з одного чи кількох біт)                  |    |
|———————————————————–+—-|
|Багатопозиційний код, у якому кожна позиція відображає     | E  |
|елемент сигналу (з одного чи кількох біт)                  |    |
|———————————————————–+—-|
|Багатопозиційний код, у якому кожна позиція чи комбінація  | F  |
|позицій відображає знак                                    |    |
|———————————————————–+—-|
|Передача звуку радіомовної якості (монофонічна)            | G  |
|———————————————————–+—-|
|Передача звуку радіомовної якості (стереофонічна або       | H  |
|квадрофонічна)                                             |    |
|———————————————————–+—-|
|Передача звуку з прийнятною для комерційного зв’язку якістю| J  |
|(за винятком із використанням інверсії частот чи           |    |
|розщеплення смуги частот та з використанням окремих        |    |
|частотно-модульованих сигналів для управління рівнем       |    |
|демодульованого сигналу)                                   |    |
|———————————————————–+—-|
|Передача звуку з прийнятною для комерційного зв’язку       | K  |
|якістю, із використанням інверсії частот чи розщеплення    |    |
|смуги частот                                               |    |
|———————————————————–+—-|
|Передача звуку з прийнятною для комерційного зв’язку       | L  |
|якістю, із використанням окремих частотно-модульованих     |    |
|сигналів для управління рівнем демодульованого сигналу     |    |
|———————————————————–+—-|
|Монохромний сигнал                                         | M  |
|———————————————————–+—-|
|Кольоровий сигнал                                          | N  |
|———————————————————–+—-|
|Сполучення перерахованих вище сигналів                     | W  |
|———————————————————–+—-|
|Випадки, не перераховані вище                              | X  |
——————————————————————

     4.11.5.6 П’ятий   символ  позначення  –  характер  ущільнення
(розділення каналів).

     Таблиця 13.  Позначення  характеру   ущільнення   (розділення
каналів).

——————————————————————
|Без ущільнення                                           |  N   |
|———————————————————+——|
|Кодове ущільнення (уключаючи методи розширення спектра)  |  C   |
|———————————————————+——|
|Частотне ущільнення                                      |  F   |
|———————————————————+——|
|Ущільнення в часі                                        |  T   |
|———————————————————+——|
|Сполучення частотного та ущільнення в часі               |  W   |
|———————————————————+——|
|Випадки, не перераховані вище                            |  X   |
——————————————————————

Начальник Управління радіочастот                    С.В.Сарапулов

                                      Додаток 1
                                      до п.3.2 Положення про
                                      порядок і форму ведення
                                      реєстру радіоелектронних
                                      засобів та випромінювальних
                                      пристроїв, що можуть
                                      застосовуватися на території
                                      України в смугах радіочастот
                                      загального користування

                              ЗАЯВА
   щодо визначення можливості застосування ___________________
                                            (Тип РЕЗ або ВП)
                      і внесення до Реєстру

     Від ____________                      N __________________
       (дата)

     1. Заявник __________________________________________________
               (найменування, місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
  прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи)
__________________________________________________________________

     2. Банківські реквізити та ідентифікаційний код (номер) _____
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер
               фізичної особи – платника податків )

     Телефон ______________________       Факс ___________________

     3. Радіотехнологія (-ї), до якої(яких) відноситься РЕЗ або ВП
__________________________________________________________________
  (назва радіотехнології або радіотехнологій відповідно до Плану
          використання радіочастотного ресурсу України)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     Смуги (номінали)  радіочастот,  у  яких  (на   яких)   можуть
застосовуватись РЕЗ або ВП
__________________________________________________________________

     Назва та тип РЕЗ або ВП _____________________________________
__________________________________________________________________

ЗАЯВНИК  ______________________________________
   М.П.                                                   підпис

                                      Додаток 2
                                      до п.3.4 Положення про
                                      порядок і форму ведення
                                      реєстру радіоелектронних
                                      засобів та випромінювальних
                                      пристроїв, що можуть
                                      застосовуватися на території
                                      України в смугах радіочастот
                                      загального користування

                       ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
             щодо можливості застосування РЕЗ або ВП
                       на території України

     Розділ 1
     У цьому  розділі  детально  визначаються призначення,  галузь
застосування,  служба радіозв’язку,  до якої належать заявлені РЕЗ
або ВП.

     Розділ 2
     У цьому   розділі   детально   визначаються   радіотехнології
відповідно  до Плану використання радіочастотного ресурсу України,
яким відповідає (до яких відноситься) РЕЗ або ВП.

     Розділ 3
     У цьому  розділі детально визначаються умови використання РЕЗ
або ВП,  сітка частот,  стисла характеристика параметрів приймання
та випромінювання.

     Розділ 4
     У цьому розділі детально визначаються короткий опис та  схема
організації   системи   радіозв’язку   із  застосуванням  РЕЗ,  що
заявляються.

     Розділ 5
     У цьому  розділі  детально  визначається  міжнародний  досвід
використання аналогічних РЕЗ або ВП.

     Розділ 6
     У цьому   розділі   детально   визначаються   національні  та
міжнародні  стандарти,  рекомендації,  вимогам  яких  відповідають
характеристики РЕЗ або ВП за способом застосування та забезпечення
електромагнітної сумісності.

ЗАЯВНИК  ______________________________________
   М.П.                                                   підпис

                                      Додаток 3
                                      до п.3.4 Положення про
                                      порядок і форму ведення
                                      реєстру радіоелектронних
                                      засобів та випромінювальних
                                      пристроїв, що можуть
                                      застосовуватися на території
                                      України в смугах радіочастот
                                      загального користування

                              КАРТКА ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ РЕЗ або ВП

Додаток 4
до п.2.3 Положення про
порядок і форму ведення
реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних
пристроїв, що можуть
застосовуватися на території
України в смугах радіочастот
загального користування

ФОРМА РЕЄСТРУ
радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв,
які можуть застосовуватися на території України
в смугах радіочастот загального користування

——————————————————————
| N |Назва |Тип РЕЗ|Рішення|Радіо- |При- |Смуги | Клас |При- |
| |РЕЗ |або ВП |НКРЗ |техно- |зна- |радіо- |випро- |мітка|
| |або ВП| |про |логія |чення |частот,|мінюва-| |
| | | |можли- |відпо- |РЕЗ |у яких | ння | |
| | | |вість |відно |або ВП|можуть | | |
| | | |засто- |до Плану| |засто- | | |
| | | |сування|викори- | |совува-| | |
| | | |РЕЗ або|стання | |тися | | |
| | | | ВП |радіо- | |РЕЗ або| | |
| | | |——-|частот- | |ВП | | |
| | | |N |дата|ного | | | | |
| | | | | |ресурсу | | | | |
| | | | | |України | | | | |
|—+——+——-+–+—-+——–+——+——-+——-+—–|
| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|—+——+——-+–+—-+——–+——+——-+——-+—–|
| | | | | | | | | | |
|—+——+——-+–+—-+——–+——+——-+——-+—–|
| | | | | | | | | | |
——————————————————————

Start typing and press Enter to search