ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв’язку
України
25.12.2008  N 1283

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2009 р.
за N 64/16080

                            ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 5-КТ
“Звіт про діяльність оператора
телекомунікаційних мереж кабельного
телевізійного мовлення”

                      1. Загальні положення 

     1.1. Ця  інструкція  розроблена відповідно до Законів України
“Про телекомунікації”,  “Про інформацію”, “Про ліцензування певних
видів  господарської  діяльності”,  поширюється на всіх операторів
(провайдерів)  телекомунікацій,  які  мають  ліцензії  на  надання
послуг кабельного телевізійного мовлення. 

     1.2. Ця інструкція розроблена з метою надання  операторам  та
провайдерам телекомунікацій вичерпної інформації щодо правильності
заповнення форми звітності N 5-КТ “Звіт про  діяльність  оператора
телекомунікаційних  мереж   кабельного   телевізійного   мовлення”
(далі – ФЗ),  однозначного  тлумачення  і  розуміння  термінів  та
сенсу питань, на які необхідно надати відповіді. 

     1.3. У цій інструкції та формі звітності терміни вживаються у
значеннях,  визначених  Законом  України   “Про  телекомунікації”,
Правилами   надання   та  отримання   телекомунікаційних   послуг,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005
N 720, Національним планом нумерації України, затвердженим наказом
Мінтрансзв’язку   від   23.11.2006   N  1105,   зареєстрованим   в
Міністерстві юстиції України  07.12.2006  N 1284/13158, Положенням
про  державне  регулювання  номерного  ресурсу  телекомунікаційної
мережі загального користування України, затвердженим рішенням НКРЗ
від  01.06.2007  N  769,  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції
України   20.06.2007   N  679/13946,   Правилами   взаємоз’єднання
телекомунікаційних  мереж  загального користування,  затвердженими
рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155, зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 27.01.2006 N 71/11945. 

     1.4. Інші  терміни,  що  наведені  в  цій інструкції та формі
звітності, вживаються в такому значенні:
картка      передплаченого      сервісу     для     отримання
телекомунікаційних послуг (картка передплаченого сервісу) –  засіб
платежу  за  телекомунікаційні  послуги  фіксованого  або рухомого
(мобільного)  зв’язку  через  систему  попередніх   платежів,   за
допомогою  якої  з’єднання  може  бути  встановлене  з  будь-якого
кінцевого обладнання;
мультимедійні послуги  –  послуги  із замовлення,  доступу та
отримання відео- та аудіоданих;
інтерактивні сервіси  –  інтерактивні послуги,  які надаються
споживачам  фіксованого  та  мобільного  зв’язку   незалежно   від
технологій, які застосовуються оператором;
телематичні послуги – послуги з доступу та обробки даних щодо
управління  та вимірювання параметрів виконавчих або інших систем,
механізмів, приладів та обладнання;
інформаційний напрямок   –   лінія  зв’язку,  яка  забезпечує
взаємоз’єднання  телекомунікаційних  мереж  двох  операторів   для
пропуску  та/або  маршрутизації  трафіку  та  характеризується  її
пропускною спроможністю в n*E1, або STM1-4, або Ethernet тощо;
завантаження інформаційного  напрямку  –  завантаження  лінії
зв’язку,  яка забезпечує взаємоз’єднання телекомунікаційних  мереж
двох  операторів  у  відсотках відносно її максимальної пропускної
спроможності за звітний період. 

     1.5. Скорочення, які застосовуються у цій інструкції та формі
звітності, вживаються в такому значенні:
V –   кількість   завершених   (термінація)    або    початих
(оригінація) з’єднань
IP – трафік,  отриманий оператором за допомогою IP технологій
(тис.хв.)
TDM –  трафік,  отриманий   оператором   за   допомогою   TDM
технологій (тис.хв.)
ARPU –  середній  щомісячний  дохід   від   продажу   послуг,
розраховуючи на одного абонента
MOU – середній щомісячний трафік на одного абонента
SAC – витрати на обслуговування одного абонента
КТМ – кабельне телевізійне мовлення
Ряд. – рядок будь-якої таблиці форми звітності
Гр. – графа будь-якої таблиці форми звітності 

                 2. Загальні вимоги до заповнення
форми звітності 

     2.1. Кожна  комірка  (графа)  форми  звітності має свій номер
(код).  Система  нумерації   комірок   таблиць   форми   звітності
застосовується  для  забезпечення  однозначності  та  унікальності
кожної  комірки,  що  необхідно  для  наочності  та  зручності   у
використанні  даних,  для  запобігання  помилок при їх заповненні,
зчитуванні,  коригуванні та  ін.,  а  також  для  забезпечення  їх
уведення і обробки за допомогою автоматизованої системи. 

     2.2. Коди  комірок  таблиць  форми  звітності  складаються  з
8 знаків (цифрових) і мають технологічний характер.
Рядки та  графи  таблиць форми звітності мають чотирьохзначну
нумерацію. 

                   3. Порядок заповнення форми 

     3.1. Порядок заповнення розділу 1 “Економічні показники”
3.1.1. У  рядку  0401  “кількість  працівників”  зазначається
загальна кількість працюючих за станом на останню дату, що передує
звітному періоду.
Витрати на   обслуговування   одного   абонента    кабельного
телевізійного  мовлення  (SAC)  (рядки  0402-0406)  розраховуються
шляхом  розподілу  витрат  за  період  на  кількість   підключених
абонентів за цей період. 

     3.2. Порядок      заповнення      розділу     2     “Розвиток
телекомунікаційних мереж КТМ”
У рядку 0501 надається число головних станцій в одиницях.
У рядку   0502   надається   число   головних   станцій,   що
застосовують технології цифрового телевізійного мовлення.
У рядку  0503  надається   кількість   систем   з   приймання
супутникового телебачення.
У рядку  0504  надається  загальна   кількість   телевізійних
програм, що транслюються.
У рядку 0505 надається  кількість  телевізійних  програм,  що
транслюються у форматі цифрового телевізійного мовлення.
У рядку 0506 надається загальна довжина кабельних трас  мереж
КТМ без урахування довжини абонентських вводів (км).
У рядку   0507   указується   довжина   кабельних   трас    з
коаксіального кабелю (км).
У рядку   0508   указується   довжина   кабельних   трас    з
волоконно-оптичного кабелю (км).
У рядку   0509   указується   довжина   кабельних   трас    з
волоконно-коаксіального кабелю (км).
У рядку 0510 указуються  радіотехнології,  що  застосовуються
при розповсюдженні телерадіопрограм.
У рядку  0511   указується,   застосовуються   чи   ні   MMDS
радіотехнології.
У рядку  0512  указується,  застосовуються   чи   ні   МІТРІС
радіотехнології.
У рядках   0513   –    0514    вказується    перелік    інших
радіотехнологій,     що    застосовуються    при    розповсюдженні
телерадіопрограм. 

     3.3. Порядок     заповнення     розділу      3      “Абоненти
телекомунікаційних мереж КТМ”
У рядку 0601 указується загальне число абонентів мереж КТМ.
У рядку 0602 вказується число абонентів, що отримують послуги
цифрового телевізійного мовлення.
У рядку 0603 вказується число абонентів, що отримують послуги
інтерактивного телевізійного мовлення.
У рядку 0604 вказується число абонентів,  що отримують тільки
універсальну програмну послугу.
У рядку  0605 вказується число абонентів,  що приймають до 18
телевізійних програм.
У рядку 0606 указується число абонентів,  що приймають від 18
до 40 телевізійних програм.
У рядку  0607 указується число абонентів,  що приймають понад
40 телевізійних програм.
У рядку   0608  указується  число  абонентів  мереж  КТМ,  що
отримають послугу доступу до мережі Інтернет.
У рядку 0609 указується число абонентів, що отримують послугу
ІР-телефонії з використанням міської нумерації. 

 Начальник Економічного
управління                                              Т.Ієвлєва

Start typing and press Enter to search