ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв’язку
України
25.12.2008  N 1283

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2009 р.
за N 63/16079

                            ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 4-МЗ
“Звіт про діяльність оператора мобільного зв’язку”

                      1. Загальні положення 

     1.1. Ця  інструкція  розроблена відповідно до Законів України
“Про телекомунікації”,  “Про інформацію”, “Про ліцензування певних
видів  господарської  діяльності”,  поширюється на всіх операторів
(провайдерів)  телекомунікацій,  які  мають  ліцензії  на  надання
послуг мобільного зв’язку. 

     1.2. Ця інструкція розроблена з метою надання  операторам  та
провайдерам телекомунікацій вичерпної інформації щодо правильності
заповнення форми звітності N 4-МЗ “Звіт про  діяльність  оператора
мобільного  зв’язку”   (далі  –  ФЗ),  однозначного  тлумачення  і
розуміння  термінів  та  сенсу  питань,  на  які  необхідно надати
відповіді. 

     1.3. У цій інструкції та формі звітності терміни вживаються у
значеннях, визначених  Законом   України   “Про  телекомунікації”,
Правилами   надання   та  отримання   телекомунікаційних   послуг,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005
N 720, Національним планом нумерації України, затвердженим наказом
Мінтрансзв’язку   від   23.11.2006   N  1105,   зареєстрованим   в
Міністерстві юстиції України  07.12.2006 N 1284/13158,  Положенням
про  державне  регулювання  номерного  ресурсу  телекомунікаційної
мережі загального користування України, затвердженим рішенням НКРЗ
від  01.06.2007  N  769,  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції
України   20.06.2007   N  679/13946,   Правилами   взаємоз’єднання
телекомунікаційних  мереж  загального користування,  затвердженими
рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155, зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 27.01.2006 N 71/11945. 

     1.4. Інші  терміни,  що  наведені  в  цій інструкції та формі
звітності, вживаються в такому значенні:
картка передплаченого       сервісу       для       отримання
телекомунікаційних послуг (картка передплаченого сервісу) –  засіб
платежу  за  телекомунікаційні  послуги  фіксованого  або рухомого
(мобільного)  зв’язку  через  систему  попередніх   платежів,   за
допомогою  якої  з’єднання  може  бути  встановлене  з  будь-якого
кінцевого обладнання;
мультимедійні послуги  –  послуги  із замовлення,  доступу та
отримання відео- та аудіоданих;
інтерактивні сервіси  –  інтерактивні послуги,  які надаються
споживачам  фіксованого  та  мобільного  зв’язку   незалежно   від
технологій, які застосовуються оператором;
телематичні послуги – послуги з доступу та обробки даних щодо
управління  та вимірювання параметрів виконавчих або інших систем,
механізмів, приладів та обладнання;
інформаційний напрямок   –   лінія  зв’язку,  яка  забезпечує
взаємоз’єднання  телекомунікаційних  мереж  двох  операторів   для
пропуску  та/або  маршрутизації  трафіку  та  характеризується  її
пропускною спроможністю в n*E1, або STM1-4, або Ethernet тощо;
завантаження інформаційного  напрямку  –  завантаження  лінії
зв’язку,  яка забезпечує взаємоз’єднання телекомунікаційних  мереж
двох  операторів  у  відсотках відносно її максимальної пропускної
спроможності за звітний період. 

     1.5. Скорочення, які застосовуються у цій інструкції та формі
звітності, вживаються в такому значенні:
V –   кількість   завершених   (термінація)    або    початих
(оригінація) з’єднань
IP – трафік,  отриманий оператором за допомогою IP технологій
(тис.хв.)
TDM –  трафік,  отриманий   оператором   за   допомогою   TDM
технологій (тис.хв.)
ARPU –  середній  щомісячний  дохід   від   продажу   послуг,
розраховуючи на одного абонента
MOU – середній щомісячний трафік на одного абонента
SAC – витрати на обслуговування одного абонента
КТМ – кабельне телевізійне мовлення
Ряд. – рядок будь-якої таблиці форми звітності
Гр. – графа будь-якої таблиці форми звітності 

                 2. Загальні вимоги до заповнення
форми звітності 

     2.1. Кожна  комірка  (графа)  форми  звітності має свій номер
(код).  Система  нумерації   комірок   таблиць   форми   звітності
застосовується  для  забезпечення  однозначності  та  унікальності
кожної  комірки,  що  необхідно  для  наочності  та  зручності   у
використанні  даних,  для  запобігання  помилок при їх заповненні,
зчитуванні,  коригуванні та  ін.,  а  також  для  забезпечення  їх
уведення і обробки за допомогою автоматизованої системи. 

     2.2. Коди  комірок  таблиць  форми  звітності складаються з 8
знаків (цифрових) і мають технологічний характер.
Рядки та  графи  таблиць  форми  звітності мають чотиризначну
нумерацію. 

                   3. Порядок заповнення форми 

     3.1. Порядок заповнення розділу 1 “Економічні показники”
3.1.1. У  рядку  0401  “кількість  працівників”  зазначається
загальна кількість працюючих за станом на останню дату, що передує
звітному періоду.
Витрати на обслуговування одного абонента мобільного  зв’язку
(SAC)  (рядки 0402-0404) розраховуються шляхом розподілу витрат за
період на кількість підключених абонентів за цей період.
Середня щомісячна  кількість тарифо-хвилин на одного абонента
(MOU) (рядки 0405-0407) обчислюється шляхом  розподілу  загального
числа хвилин користування зв’язком у даний період на середнє число
абонентів у цей період і далі на кількість місяців у періоді. 

     3.2. Порядок  заповнення  розділу  2   “Кількісні   показники
абонентської мережі”
У графі 1000 в розрізі  окремих  рядків  0501-05nn  надається
інформація  щодо  розгорнутих абонентських мереж оператора в межах
території АР Крим, однієї області, міст Києва і Севастополя.
Указується кількість   споживачів  телекомунікаційних  послуг
окремо для фізичних осіб (гр.  2111, 2112, 2120, 3111, 3112, 3120)
та юридичних осіб (гр.  2211,  2212,  2220,  3211, 3212, 3220) для
кожної розгорнутої абонентської мережі в  розрізі  окремих  рядків
0501-05nn.
Указується обсяг TDM, IP трафіку в тарифо-хвилинах (гр. 2311,
2312,  3311,  3312)  для  кожної розгорнутої абонентської мережі в
розрізі окремих рядків.
У рядку  05nn+1  указується  загальна сума показників по всіх
розгорнутих абонентських мережах. 

     3.3. Порядок  заповнення   розділу   3   “Показники   надання
додаткових послуг мобільного зв’язку”
У рядку 0601  вказується  кількість  переданої  інформації  у
вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж (у ГБ).
Основними послугами з передавання даних є: послуги доступу до
телекомунікаційних  мереж  за  допомогою  постійно  існуючого  або
комутованого з’єднання між двома або більше комплектами обладнання
(багатопунктові  з’єднання),  у  тому  числі  послуги в середовищі
корпоративних мереж.
У рядку  0602  при  визначенні  обсягу наданих мультимедійних
послуг указується кількість наданих послуг у ГБ: відео за запитом,
радіо  і  телебачення  online,  отримання  та  перегляд  аудіо-  і
відеофайлів тощо.
У рядку  0603  при  визначенні наданих інтерактивних сервісів
указується  обсяг  послуг   в   тарифо-хвилинах,   які   надаються
споживачам   фіксованого   та  мобільного  зв’язку  незалежно  від
технологій, які застосовуються оператором.
У рядку  0604  при  визначенні доступу до Інтернет указується
кількість наданих послуг – доступ до web,  wap,  ftp,  e-mail тощо
ресурсів.
У рядку 0605 указується кількість переданих SMS.
У рядку 0606 указується кількість переданих MMS.
У рядку  0607  при  визначенні  наданих  телематичних  послуг
указується обсяг послуг з доступу та обробки даних щодо управління
та вимірювання параметрів виконавчих або інших систем, механізмів,
приладів та обладнання. 

     3.4. Порядок  заповнення розділу 4 “Показники транспортної та
комутаційної мереж”
У   графах   0001-n  +  1  (нумерація  граф  чотиризначна)  у
відповідних рядках  надається  інформація  щодо  всіх  МЦК  і  MSC
оператора   та  їх  характеристики.  Кількість  стовпців  дорівнює
кількості населених пунктів,  де оператор має МЦК та MSC.  У  разі
спільного  або  окремого  розміщення МЦК (ряд.  0702) та MSC (ряд.
0703) інформація подається окремими стовпцями.
У рядку 0701 указуються населений пункт, область розташування
МЦК (MSC) оператора, яка підключена до ТМЗК.
У рядку  0702  вказуються  тип  МЦК  та ємність портів (n*E1,
n*STM1-STM4,  Ethernet),  що задіяні для взаємоз’єднання з  іншими
операторами телекомунікацій.
У рядку 0703 вказуються тип  MSC  та  ємність  портів  (n*E1,
n*STM1-STM4,  Ethernet),  що  задіяні для взаємоз’єднання з іншими
операторами телекомунікацій.
У рядку 0704 вказуються адреси розміщення МЦК (MSC) оператора
(вулиця, номер будинку тощо).
У рядку  0705 указуються кількість базових станцій оператора,
які розміщені та обслуговуються у регіоні (області).
У рядку  0706  указується  технологія  (технології)  побудови
транспортної мережі оператора (PDH, SDH, …). У разі використання
декількох технологій надати їх перелік через кому.
У рядку 0707 указується національний код СКС-7,  що  належить
оператору.
У рядку 0708 указується код MCC+MNC, що належить оператору.
У рядку  0709  указується  співвідношення  у відсотках TDM/IP
трафіку на магістралі. 

     3.5. Порядок заповнення розділів 5 “Інформаційні напрямки  до
АМТС  операторів мобільного зв’язку”,  6 “Інформаційні напрямки до
МЦК операторів мобільного зв’язку”,  7 “Інформаційні  напрямки  до
MSC операторів мобільного зв’язку”
У   графах   0001-n  +  1  (нумерація  граф  чотиризначна)  у
відповідних  рядках  указуються інформація щодо всіх інформаційних
напрямків,   які   функціонували   у   звітний   період,   та   їх
характеристики.    Кількість    граф    залежить   від   кількості
інформаційних напрямків.
У рядках 0801, 0901, 1001 указуються найменування операторів,
до яких організовано інформаційні напрямки (з національними  АМТС,
національними  МЦК,  MSC  операторів  мобільного  зв’язку) від МЦК
оператора.
У рядках  0802,  0902,  1002  вказуються  місця  розташування
технічних площадок,  де містяться  всі  точки  взаємоз’єднань  між
телекомунікаційними    мережами   операторів   (населений   пункт,
область).
У рядках   0803,   0903,   1003  вказується  інформація  щодо
пропускної  спроможності  кожного  інформаційного   напрямку   між
телекомунікаційними мережами операторів, яка надається у кількості
потоків  Е1  (n*E1),  кількості  синхронних  транспортних  модулів
(n*STM1-STM4), швидкості Ethernet портів у МБ.
У рядках  0804,  0904,  1004   вказується   інформація   щодо
середнього   завантаження   кожного   інформаційного   напрямку  у
відсотках з урахуванням вхідного та вихідного  трафіку  щодо  його
максимальної пропускної спроможності.
У рядках 0805,  0905,  1005 указуються типи ліній на  кожному
інформаційному напрямку (ВОЛЗ, РРЛ, НССЗ, …).
У рядках  0806,  0906,  1006  указується  загальна   вартість
кожного взаємоз’єднання за звітний період.
У рядках 0807,  0907,  1007  указується  щомісячна  плата  за
взаємоз’єднання за кожний організований інформаційний напрямок. 

     3.6. Порядок   заповнення   розділу   8  “Джерела  мобільного
трафіку”
У графах   1000  та  2000  у  відповідних  рядках  указується
інформація  щодо  обсягу   вихідного   та   вхідного   трафіку   в
тарифо-хвилинах  за попередній період (аналогічний до звітного) та
за звітний період.
У рядках   1101  –  1106  надається  інформація  щодо  обсягу
вихідного трафіку (оригінація)  в  тарифо-хвилинах  відповідно  до
технології, що застосовується за рахунок надання оператором:
– телекомунікаційних послуг від продажу передплачених  карток
IP-телефонії;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
власної TDM-мережі;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
власної IP-мережі;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
TDM-мереж інших операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
IP-мереж інших операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
мереж операторів мобільного зв’язку.
У рядках  1201  –  1203  надається  інформація  щодо   обсягу
вхідного  трафіку  (термінація)  у  тарифо-хвилинах  відповідно до
технології, що застосовується за рахунок надання оператором:
– телекомунікаційних   послуг  від  обслуговування  TDM-мереж
закордонних операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних   послуг   від  обслуговування  IP-мереж
закордонних операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних    послуг   від   обслуговування   мереж
закордонних операторів мобільного зв’язку. 

 Начальник Економічного
управління                                              Т.Ієвлєва

Start typing and press Enter to search