ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв’язку
України
25.12.2008  N 1283

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2009 р.
за N 62/16078

                            ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 3-ФН
“Звіт про діяльність оператора міжнародного
фіксованого телефонного зв’язку”

                      1. Загальні положення 

     1.1. Ця інструкція,  розроблена відповідно до Законів України
“Про телекомунікації”,  “Про інформацію”, “Про ліцензування певних
видів  господарської  діяльності”,  поширюється на всіх операторів
(провайдерів)  телекомунікацій,  які  мають  ліцензії  на  надання
послуг міжнародного фіксованого телефонного зв’язку. 

     1.2. Ця  інструкція  розроблена з метою надання операторам та
провайдерам телекомунікацій вичерпної інформації щодо правильності
заповнення  форми  звітності N 3-ФН “Звіт про діяльність оператора
міжнародного   фіксованого   телефонного  зв’язку”  (далі  –  ФЗ),
однозначного  тлумачення  і розуміння  термінів  та сенсу  питань,
на які необхідно надати відповіді. 

     1.3. У цій інструкції та формі звітності терміни вживаються у
значеннях,  визначених  Законом  України   “Про  телекомунікації”,
Правилами  надання   та   отримання   телекомунікаційних   послуг,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005
N 720, Національним планом нумерації України, затвердженим наказом
Мінтрансзв’язку   від   23.11.2006   N  1105,   зареєстрованим   в
Міністерстві юстиції України  07.12.2006  N 1284/13158, Положенням
про  державне  регулювання  номерного  ресурсу  телекомунікаційної
мережі загального користування України, затвердженим рішенням НКРЗ
від  01.06.2007  N  769,  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції
України   20.06.2007   N  679/13946,   Правилами   взаємоз’єднання
телекомунікаційних мереж  загального  користування,  затвердженими
рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155, зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 27.01.2006 N 71/11945. 

     1.4. Інші терміни,  що наведені в  цій  інструкції  та  формі
звітності, вживаються в такому значенні:
картка передплаченого       сервісу       для       отримання
телекомунікаційних  послуг (картка передплаченого сервісу) – засіб
платежу за  телекомунікаційні  послуги  фіксованого  або  рухомого
(мобільного)   зв’язку   через  систему  попередніх  платежів,  за
допомогою  якої  з’єднання  може  бути  встановлене  з  будь-якого
кінцевого обладнання;
мультимедійні послуги – послуги  із  замовлення,  доступу  та
отримання відео- та аудіоданих;
інтерактивні сервіси – інтерактивні  послуги,  які  надаються
споживачам   фіксованого   та  мобільного  зв’язку  незалежно  від
технологій, які застосовуються оператором;
телематичні послуги – послуги з доступу та обробки даних щодо
управління та вимірювання параметрів виконавчих або інших  систем,
механізмів, приладів та обладнання;
інформаційний напрямок  –  лінія  зв’язку,   яка   забезпечує
взаємоз’єднання   телекомунікаційних  мереж  двох  операторів  для
пропуску  та/або  маршрутизації  трафіку  та  характеризується  її
пропускною спроможністю в n*E1, або STM1-4, або Ethernet тощо;
завантаження інформаційного  напрямку  –  завантаження  лінії
зв’язку,  яка  забезпечує взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
двох операторів у відсотках відносно  її  максимальної  пропускної
спроможності за звітний період. 

     1.5. Скорочення, які застосовуються у цій інструкції та формі
звітності, вживаються в такому значенні:
V –    кількість    завершених   (термінація)   або   початих
(оригінація) з’єднань
IP – трафік,  отриманий оператором за допомогою IP технологій
(тис.хв.)
TDM –   трафік,   отриманий   оператором   за  допомогою  TDM
технологій (тис.хв.)
ARPU –   середній   щомісячний   дохід  від  продажу  послуг,
розраховуючи на одного абонента
MOU – середній щомісячний трафік на одного абонента
SAC – витрати на обслуговування одного абонента
КТМ – кабельне телевізійне мовлення
Ряд. – рядок будь-якої таблиці форми звітності
Гр. – графа будь-якої таблиці форми звітності 

                 2. Загальні вимоги до заповнення
форми звітності 

     2.1. Кожна комірка (графа) форми  звітності  має  свій  номер
(код).   Система   нумерації   комірок   таблиць  форми  звітності
застосовується  для  забезпечення  однозначності  та  унікальності
кожної   комірки,  що  необхідно  для  наочності  та  зручності  у
використанні даних,  для запобігання помилок  при  їх  заповненні,
зчитуванні,  коригуванні  та  ін.,  а  також  для  забезпечення їх
уведення і обробки за допомогою автоматизованої системи. 

     2.2. Коди  комірок  таблиць  форми  звітності  складаються  з
8 знаків (цифрових) і мають технологічний характер.
Рядки та графи таблиць форми звітності  мають  чотирьохзначну
нумерацію. 

                   3. Порядок заповнення форми 

     3.1. Порядок заповнення розділу 1 “Економічні показники”
3.1.1.  У  рядку  0401  “кількість  працівників” зазначається
загальна  кількість  працюючих  станом на останню дату, що передує
звітному періоду.
Витрати на   обслуговування   одного   абонента  міжнародного
телефонного  зв’язку  (SAC)  (рядок  0402)  розраховуються  шляхом
розподілу  витрат  за період на кількість підключених абонентів за
цей період.
Середня щомісячна  кількість  міжнародних  хвилино-розмов  на
одного абонента (MOU) (рядок 0403) обчислюється  шляхом  розподілу
загального  числа  хвилин  користування зв’язком у даний період на
середнє число абонентів у цей період і далі на кількість місяців у
періоді.
Середній щомісячний дохід від надання міжнародних  каналів  в
користування  (рядок  0404)  розраховується шляхом ділення чистого
доходу,  який  оператор  отримує  після  виплати   всіх   податків
відповідно до законодавства, на кількість місяців у періоді. 

     3.2. Порядок   заповнення   розділу  2  “Кількісні  показники
трафіку оператора”
У графі   1000   окремим   рядком   0501  надається  загальна
інформація щодо отриманого, переданого та транзитного міжнародного
трафіку.
Указується загальна  кількість  завершених  (термінація)  або
розпочатих  (оригінація)  міжнародних  з’єднань (гр.  2110,  2210,
2310, 3110, 3210, 3310) окремим рядком 0501.
Указується загальний обсяг вхідного, вихідного та транзитного
міжнародного трафіку в тарифо-хвилинах,  який отриманий оператором
за допомогою IP технологій (гр.  2120,  2220,  2320,  3120,  3220,
3320) та TDM (гр.  2130,  2230,  2330, 3130, 3230, 3330) у розрізі
окремим рядком. 

     3.3. Порядок   заповнення   розділу   3   “Показники  надання
додаткових послуг міжнародного зв’язку”
У рядку  0601  вказується  кількість  переданої  інформації у
вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж (у ГБ).
Основними послугами з передавання даних є: послуги доступу до
телекомунікаційних  мереж  за  допомогою  постійно  існуючого  або
комутованого з’єднання між двома або більше комплектами обладнання
(багатопунктові з’єднання),  у тому  числі  послуги  в  середовищі
корпоративних мереж.
У рядку 0602 при  визначенні  обсягу  наданих  мультимедійних
послуг указується кількість наданих послуг у ГБ: відео за запитом,
радіо  і  телебачення  online,  отримання  та  перегляд  аудіо-  і
відеофайлів тощо.
У рядку 0603 при визначенні  наданих  інтерактивних  сервісів
указується   обсяг   послуг   в   тарифо-хвилинах,  які  надаються
споживачам  фіксованого  та  мобільного  зв’язку   незалежно   від
технологій, які застосовуються оператором. 

     3.4. Порядок  заповнення розділу 4 “Показники транспортної та
комутаційної мереж”
У   графах   0001-n  +  1  (нумерація  граф  чотиризначна)  у
відповідних рядках надається інформація щодо всіх МЦК оператора та
їх  характеристики.  Кількість  граф  дорівнює кількості населених
пунктів (районів), де оператор має МЦК.
У рядку  0701  указується  місто розташування центральної МЦК
оператора, яка підключена до ТМЗК (населений пункт, область).
У рядку 0702 указується тип МЦК.
У рядку   0703   указується   ємність   портів   МЦК   (n*E1,
n*STM1-STM4,  Ethernet),  що  задіяні для взаємоз’єднання з іншими
операторами телекомунікацій.
У рядку  0704 указується адреса розміщення всіх МЦК оператора
(вулиця, номер будинку тощо).
У рядку  0705  указується міжнародний код СКС-7,  що належить
оператору.
У рядку  0706 указується національний код СКС-7,  що належить
оператору.
У рядку   0707   указується   Company   Code   відповідно  до
міжнародних рекомендацій МСЕ ТМ, що належить оператору. 

     3.5. Порядок заповнення  розділів  5  “Інформаційні  напрямки
(міжнародні)”,   6  “Інформаційні  напрямки  з  національними  МЦК
(власними, інших операторів фіксованого зв’язку)”, 7 “Інформаційні
напрямки   з   національними   АМТС  (власними,  інших  операторів
фіксованого зв’язку)”,  8 “Інформаційні напрямки до MSC операторів
мобільного зв’язку”
У   графах   0001-n  +  1  (нумерація  граф  чотиризначна)  у
відповідних  рядках  указується інформація щодо всіх інформаційних
напрямків,   які   функціонували   у   звітний   період,   та   їх
характеристики.    Кількість    граф    залежить   від   кількості
інформаційних напрямків.
У рядках  0801,  0901,  1001,  1101  указуються  найменування
операторів,  до МЦК,  АМТС,  MSC  яких  організовано  інформаційні
напрямки від МЦК оператора, який звітує.
У рядках 0802, 0902, 1002, 1102 указуються місця розташування
технічних   площадок,   де   розміщені  точки  взаємоз’єднань  між
телекомунікаційними   мережами   операторів   (населений    пункт,
область).
У рядках 0803,  0903,  1003,  1103 указується інформація щодо
пропускної   спроможності   кожного  інформаційного  напрямку  між
телекомунікаційними мережами операторів, яка надається у кількості
потоків  Е1  (n*E1),  кількості  синхронних  транспортних  модулів
(n*STM1-STM4), швидкості Ethernet портів у МБ.
У рядках 0804,  0904,  1004,  1104 указується інформація щодо
середнього  завантаження   кожного   інформаційного   напрямку   у
відсотках  з  урахуванням  вхідного  та вихідного трафіку відносно
його максимальної пропускної спроможності.
У рядках  0805,  0905,  1005,  1105  указуються типи ліній на
кожному інформаційному напрямку (ВОЛЗ, РРЛ, НССЗ, …).
У рядках 0806,  0906, 1006, 1106 указується загальна вартість
кожного взаємоз’єднання за звітний період.
У рядках 0807, 0907, 1007, 1107 указується щомісячна плата за
взаємоз’єднання за кожний організований інформаційний напрямок. 

     3.6. Порядок  заповнення  розділу  9  “Джерела   міжнародного
трафіку”
У графах  1000  та  2000  у  відповідних  рядках   указується
інформація  щодо обсягу вихідного та вхідного міжнародного трафіку
в тарифо-хвилинах за попередній період (аналогічний  до  звітного)
та за звітний період.
У рядках  1201  –  1206  надається  інформація  щодо   обсягу
вихідного  трафіку  (оригінація)  у  тарифо-хвилинах відповідно до
технології, що застосовується за рахунок надання оператором:
– телекомунікаційних  послуг від продажу передплачених карток
IP-телефонії;
– телекомунікаційних   послуг  від  обслуговування  абонентів
власної TDM-мережі;
– телекомунікаційних   послуг  від  обслуговування  абонентів
власної IP-мережі;
– телекомунікаційних   послуг  від  обслуговування  абонентів
TDM-мереж інших операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних   послуг  від  обслуговування  абонентів
IP-мереж інших операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних   послуг  від  обслуговування  абонентів
мереж операторів мобільного зв’язку.
У рядках   1301  –  1303  надається  інформація  щодо  обсягу
вхідного трафіку  (термінація)  у  тарифо-хвилинах  відповідно  до
технології, що застосовується за рахунок надання оператором:
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   TDM-мереж
закордонних операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних  послуг  від   обслуговування   IP-мереж
закордонних операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних   послуг   від   обслуговування    мереж
закордонних операторів мобільного зв’язку. 

 Начальник Економічного
управління                                              Т.Ієвлєва

Start typing and press Enter to search