ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв’язку
України
25.12.2008  N 1283

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2009 р.
за N 61/16077

                            ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 2-ФГ
“Звіт про діяльність оператора міжміського
фіксованого телефонного зв’язку”

                      1. Загальні положення 

     1.1. Ця інструкція,  розроблена відповідно до Законів України
“Про телекомунікації”,  “Про інформацію”, “Про ліцензування певних
видів господарської  діяльності”,  поширюється  на всіх операторів
(провайдерів)  телекомунікацій,  які  мають  ліцензії  на  надання
послуг міжміського фіксованого телефонного зв’язку. 

     1.2. Ця  інструкція  розроблена з метою надання операторам та
провайдерам телекомунікацій вичерпної інформації щодо правильності
заповнення  форми  звітності N 2-ФГ “Звіт про діяльність оператора
міжміського   фіксованого   телефонного   зв’язку”  (далі  –  ФЗ),
однозначного  тлумачення  і розуміння  термінів  та сенсу  питань,
на які необхідно надати відповіді. 

     1.3. У цій інструкції та формі звітності терміни вживаються у
значеннях,  визначених  Законом  України   “Про  телекомунікації”,
Правилами   надання   та  отримання   телекомунікаційних   послуг,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005
N 720,   Національним  планом  нумерації   України,   затвердженим
наказом  Мінтрансзв’язку  від  23.11.2006  N 1105,  зареєстрованим
в   Міністерстві   юстиції   України   07.12.2006   N  1284/13158,
Положенням    про    державне    регулювання   номерного   ресурсу
телекомунікаційної   мережі   загального   користування   України,
затвердженим  рішенням  НКРЗ від 01.06.2007 N 769,  зареєстрованим
в   Міністерстві   юстиції   України   20.06.2007   N   679/13946,
Правилами  взаємоз’єднання   телекомунікаційних  мереж  загального
користування,  затвердженими  рішенням НКРЗ  від 08.12.2005 N 155,
зареєстрованими   в  Міністерстві   юстиції   України   27.01.2006
N 71/11945. 

     1.4. Інші терміни,  що наведені в  цій  інструкції  та  формі
звітності, вживаються в такому значенні:
картка передплаченого       сервісу       для       отримання
телекомунікаційних  послуг (картка передплаченого сервісу) – засіб
платежу за  телекомунікаційні  послуги  фіксованого  або  рухомого
(мобільного)   зв’язку   через  систему  попередніх  платежів,  за
допомогою  якої  з’єднання  може  бути  встановлене  з  будь-якого
кінцевого обладнання;
мультимедійні послуги – послуги  із  замовлення,  доступу  та
отримання відео- та аудіоданих;
інтерактивні сервіси – інтерактивні  послуги,  які  надаються
споживачам   фіксованого   та  мобільного  зв’язку  незалежно  від
технологій, які застосовуються оператором;
телематичні послуги – послуги з доступу та обробки даних щодо
управління та вимірювання параметрів виконавчих або інших  систем,
механізмів, приладів та обладнання;
інформаційний напрямок  –  лінія  зв’язку,   яка   забезпечує
взаємоз’єднання   телекомунікаційних  мереж  двох  операторів  для
пропуску  та/або  маршрутизації  трафіку  та  характеризується  її
пропускною спроможністю в n*E1, або STM1-4, або Ethernet тощо;
завантаження інформаційного  напрямку  –  завантаження  лінії
зв’язку,  яка  забезпечує взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
двох операторів у відсотках відносно  її  максимальної  пропускної
спроможності за звітний період. 

     1.5. Скорочення, які застосовуються у цій інструкції та формі
звітності, вживаються в такому значенні:
V –    кількість    завершених   (термінація)   або   початих
(оригінація) з’єднань
IP – трафік,  отриманий оператором за допомогою IP технологій
(тис.хв.)
TDM –   трафік,   отриманий   оператором   за  допомогою  TDM
технологій (тис.хв.)
ARPU –   середній   щомісячний   дохід  від  продажу  послуг,
розраховуючи на одного абонента
MOU – середній щомісячний трафік на одного абонента
SAC – витрати на обслуговування одного абонента
КТМ – кабельне телевізійне мовлення
Ряд. – рядок будь-якої таблиці форми звітності
Гр. – графа будь-якої таблиці форми звітності 

                 2. Загальні вимоги до заповнення
форми звітності 

     2.1. Кожна комірка (графа) форми  звітності  має  свій  номер
(код).   Система   нумерації   комірок   таблиць  форми  звітності
застосовується  для  забезпечення  однозначності  та  унікальності
кожної   комірки,  що  необхідно  для  наочності  та  зручності  у
використанні даних,  для запобігання помилок  при  їх  заповненні,
зчитуванні,  коригуванні  та  ін.,  а  також  для  забезпечення їх
уведення і обробки за допомогою автоматизованої системи. 

     2.2. Коди комірок таблиць форми  звітності  складаються  з  8
знаків (цифрових) і мають технологічний характер.
Рядки та графи таблиць форми звітності  мають  чотирьохзначну
нумерацію. 

                   3. Порядок заповнення форми 

     3.1. Порядок заповнення розділу 1 “Економічні показники”
3.1.1.  У  рядку  0401  “кількість  працівників” зазначається
загальна кількість працюючих за станом на останню дату, що передує
звітному періоду.
Витрати на   обслуговування   одного   абонента   міжміського
телефонного  зв’язку  (SAC)  (рядок  0402)  розраховуються  шляхом
розподілу  витрат  за період на кількість підключених абонентів за
цей період.
Середня щомісячна   кількість   міжміських  тарифо-хвилин  на
одного абонента (MOU) (рядок 0403) обчислюється  шляхом  розподілу
загального  числа  хвилин  користування зв’язком у даний період на
середнє число абонентів у цей період і далі на кількість місяців у
періоді. 

     3.2. Порядок   заповнення   розділу  2  “Кількісні  показники
трафіку оператора”
У графі  1000  в  розрізі  окремих рядків 0501-05nn надається
інформація щодо кожного регіону.
Указується кількість  завершених  (термінація) або розпочатих
(оригінація) з’єднань (гр. 2110, 2210, 2310, 3110, 3210, 3310) для
кожного регіону в розрізі окремих рядків 0501-05nn.
Указується обсяг вхідного, вихідного та транзитного трафіку в
тарифо-хвилинах,  який  отриманий  оператором за допомогою IP (гр.
2120,  2220, 2320, 3120, 3220, 3320) та TDM (гр. 2130, 2230, 2330,
3130, 3230, 3330) технологій для кожного регіону в розрізі окремих
рядків. 

     3.3. Порядок  заповнення   розділу   3   “Показники   надання
додаткових послуг міжміського зв’язку”
У рядку 0601  указується  кількість  переданої  інформації  у
вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж (у ГБ).
Основними послугами з передавання даних є: послуги доступу до
телекомунікаційних  мереж  за  допомогою  постійно  існуючого  або
комутованого з’єднання між двома або більше комплектами обладнання
(багатопунктові  з’єднання),  у  тому  числі  послуги в середовищі
корпоративних мереж.
У рядку  0602  при  визначенні  обсягу наданих мультимедійних
послуг указується кількість наданих послуг у ГБ: відео за запитом,
радіо  і  телебачення  online,  отримання  та  перегляд  аудіо-  і
відеофайлів тощо.
У рядку  0603  при  визначенні наданих інтерактивних сервісів
указується  обсяг  послуг   у   тарифо-хвилинах,   які   надаються
споживачам  фіксованого  зв’язку  незалежно  від  технологій,  які
застосовуються оператором. 

     3.4. Порядок заповнення розділу 4 “Показники транспортної  та
комутаційної мереж”
У   графах   0001-n  +  1  (нумерація  граф  чотиризначна)  у
відповідних  рядках  надається інформація щодо всіх АМТС оператора
та  їх характеристики. Кількість граф дорівнює кількості населених
пунктів (районів), де оператор надає послуги.
У рядку 0701 указується місто розташування  центральної  АМТС
оператора, яка підключена до ТМЗК (населений пункт, область).
У рядку 0702 вказується тип АМТС.
У рядку   0703   вказується   ємність   портів   АМТС  (n*E1,
n*STM1-STM4, Ethernet).
У рядку 0704 вказується адреса розміщення АМТС (вулиця, номер
будинку тощо).
У рядку  0705  вказується  код пункту сигналізації СКС-7,  що
належить оператору. 

     3.5. Порядок заповнення розділів 5 “Інформаційні напрямки  до
МЦК  операторів фіксованого зв’язку”,  6 “Інформаційні напрямки до
АМТС операторів фіксованого зв’язку”,  7 “Інформаційні напрямки до
MSC мобільних операторів”
У   графах   0001-n  +  1  (нумерація  граф  чотиризначна)  у
відповідних  рядках  указується інформація щодо всіх інформаційних
напрямків,   які   функціонували   у   звітний   період,   та   їх
характеристики.    Кількість    граф    залежить   від   кількості
інформаційних напрямків.
У рядках 0801, 0901, 1001 указуються найменування операторів,
до яких організовано інформаційні напрямки (з  національними  МЦК,
національними  АМТС,  MSC  операторів мобільного зв’язку) від АМТС
оператора, який звітує.
У рядках  0802,  0902,  1002  указуються  місця  розташування
технічних   площадок,    де    є    точки    взаємоз’єднань    між
телекомунікаційними    мережами   операторів   (населений   пункт,
область).
У рядках   0803,   0903,   1003  указується  інформація  щодо
пропускної  спроможності  кожного  інформаційного   напрямку   між
телекомунікаційними мережами операторів, яка надається у кількості
потоків  Е1  (n*E1),  кількості  синхронних  транспортних  модулів
(n*STM1-STM4), швидкості Ethernet портів у МБ.
У рядках  0804,  0904,  1004   указується   інформація   щодо
середнього   завантаження   кожного   інформаційного   напрямку  у
відсотках з урахуванням вхідного  та  вихідного  трафіку  відносно
його максимальної пропускної спроможності за звітний період.
У рядках 0805,  0905,  1005 указуються типи ліній на  кожному
інформаційному напрямку (ВОЛЗ, РРЛ, НССЗ, …).
У рядках  0806,  0906,  1006  указується  загальна   вартість
кожного взаємоз’єднання за звітний період.
У рядках 0807,  0907,  1007  указується  щомісячна  плата  за
взаємоз’єднання за кожний організований інформаційний напрямок. 

     3.6. Порядок   заповнення   розділу  8  “Джерела  міжміського
трафіку”
У графах   1000  та  2000  у  відповідних  рядках  указується
інформація  щодо  обсягу   вихідного   та   вхідного   трафіку   в
тарифо-хвилинах  за попередній період (аналогічний до звітного) та
за звітний період.
У рядках   1101  –  1106  надається  інформація  щодо  обсягу
вихідного трафіку (оригінація)  у  тарифо-хвилинах  відповідно  до
технології, що застосовується за рахунок надання оператором:
– телекомунікаційних послуг від продажу передплачених  карток
IP-телефонії;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
власної TDM-мережі;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
власної IP-мережі;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
TDM-мереж інших операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
IP-мереж інших операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних  послуг  від  обслуговування   абонентів
мереж операторів мобільного зв’язку.
У рядках  1201  –  1203  надається  інформація  щодо   обсягу
вхідного  трафіку  (термінація)  у  тарифо-хвилинах  відповідно до
технології, що застосовується за рахунок надання оператором:
– телекомунікаційних   послуг  від  обслуговування  TDM-мереж
закордонних операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних   послуг   від  обслуговування  IP-мереж
закордонних операторів фіксованого зв’язку;
– телекомунікаційних    послуг   від   обслуговування   мереж
закордонних операторів мобільного зв’язку. 

 Начальник Економічного
управління                                              Т.Ієвлєва

Start typing and press Enter to search