ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв’язку
України
25.12.2008  N 1283

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2009 р.
за N 60/16076

                            ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ФМ
“Звіт про діяльність оператора місцевого
фіксованого телефонного зв’язку”

                      1. Загальні положення 

     1.1. Ця інструкція,  розроблена відповідно до Законів України
“Про телекомунікації”,  “Про інформацію”, “Про ліцензування певних
видів  господарської  діяльності”,  поширюється на всіх операторів
(провайдерів)  телекомунікацій,  які  мають  ліцензії  на  надання
послуг місцевого фіксованого телефонного зв’язку. 

     1.2. Ця інструкція  розроблена  з  метою  надання  операторам
(провайдерам)    телекомунікацій    вичерпної    інформації   щодо
правильності  заповнення  форми  звітності  N   1-ФМ   “Звіт   про
діяльність оператора  місцевого  фіксованого  телефонного зв’язку”
(далі  –  ФЗ),   однозначного   тлумачення  і  розуміння  термінів
та сенсу питань, на які необхідно надати відповіді. 

     1.3. У цій інструкції та формі звітності терміни вживаються у
значеннях, визначених  Законом   України   “Про  телекомунікації”,
Правилами   надання   та  отримання   телекомунікаційних   послуг,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005
N 720,   Національним  планом  нумерації   України,   затвердженим
наказом  Мінтрансзв’язку  від  23.11.2006  N 1105,  зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 N 1284/13158, Положенням
про  державне  регулювання  номерного  ресурсу  телекомунікаційної
мережі загального користування України, затвердженим рішенням НКРЗ
від  01.06.2007  N  769,  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції
України   20.06.2007   N  679/13946,   Правилами   взаємоз’єднання
телекомунікаційних  мереж  загального користування,  затвердженими
рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155, зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 27.01.2006 N 71/11945. 

     1.4. Інші  терміни,  що  наведені  в  цій інструкції та формі
звітності, вживаються в такому значенні:
картка передплаченого       сервісу       для       отримання
телекомунікаційних послуг (картка передплаченого сервісу) –  засіб
платежу  за  телекомунікаційні  послуги  фіксованого  або рухомого
(мобільного)  зв’язку  через  систему  попередніх   платежів,   за
допомогою  якої  з’єднання  може  бути  встановлене  з  будь-якого
кінцевого обладнання;
мультимедійні послуги  –  послуги  із замовлення,  доступу та
отримання відео- та аудіоданих;
інтерактивні сервіси  –  інтерактивні послуги,  які надаються
споживачам  фіксованого  та  мобільного  зв’язку   незалежно   від
технологій, які застосовуються оператором;
телематичні послуги – послуги з доступу та обробки даних щодо
управління  та вимірювання параметрів виконавчих або інших систем,
механізмів, приладів та обладнання;
інформаційний напрямок   –   лінія  зв’язку,  яка  забезпечує
взаємоз’єднання  телекомунікаційних  мереж  двох  операторів   для
пропуску  та/або  маршрутизації  трафіку  та  характеризується  її
пропускною спроможністю в n*E1, або STM1-4, або Ethernet тощо;
завантаження інформаційного  напрямку  –  завантаження  лінії
зв’язку,  яка забезпечує взаємоз’єднання телекомунікаційних  мереж
двох  операторів  у  відсотках відносно її максимальної пропускної
спроможності за звітний період. 

     1.5. Скорочення, які застосовуються у цій інструкції та формі
звітності, вживаються в такому значенні:
V –    кількість    завершених   (термінація)   або   початих
(оригінація) з’єднань
IP – трафік,  отриманий оператором за допомогою IP технологій
(тис.хв.)
TDM –  трафік,  отриманий   оператором   за   допомогою   TDM
технологій (тис.хв.)
ARPU –  середній  щомісячний  дохід   від   продажу   послуг,
розраховуючи на одного абонента
MOU – середній щомісячний трафік на одного абонента
SAC – витрати на обслуговування одного абонента
КТМ – кабельне телевізійне мовлення
Ряд. – рядок будь-якої таблиці форми звітності
Гр. – графа будь-якої таблиці форми звітності 

                 2. Загальні вимоги до заповнення
форми звітності 

     2.1. Кожна  комірка  (графа)  форми  звітності має свій номер
(код).  Система  нумерації   комірок   таблиць   форми   звітності
застосовується  для  забезпечення  однозначності  та  унікальності
кожної  комірки,  що  необхідно  для  наочності  та  зручності   у
використанні  даних,  для  запобігання  помилок при їх заповненні,
зчитуванні,  коригуванні та  ін.,  а  також  для  забезпечення  їх
уведення і обробки за допомогою автоматизованої системи. 

     2.2. Коди  комірок  таблиць  форми  звітності  складаються  з
8 знаків (цифрових) і мають технологічний характер.
Рядки та  графи  таблиць форми звітності мають чотирьохзначну
нумерацію. 

                   3. Порядок заповнення форми 

     3.1. Порядок заповнення розділу 1 “Економічні показники”
3.1.1. У  рядку  0401  “кількість  працівників”  зазначається
загальна кількість працюючих за станом на останню дату, що передує
звітному періоду.
Витрати на обслуговування одного абонента телефонного зв’язку
(SAC)  (рядки  0402 – 0404) розраховуються шляхом розподілу витрат
за період на кількість підключених абонентів за цей період.
Середня щомісячна кількість місцевих хвилино-розмов на одного
абонента (MOU) (рядки 0405 – 0407) обчислюється  шляхом  розподілу
загального  числа  хвилин  користування зв’язком у даний період на
середнє число абонентів у цей період і далі на кількість місяців у
періоді. 

     3.2. Порядок   заповнення   розділу  2  “Кількісні  показники
абонентської мережі”
У графі  1000  в  розрізі  окремих рядків 0501-05nn надається
інформація щодо розгорнутих абонентських мереж оператора в кожному
місті, районі.
Указується кількість  споживачів  телекомунікаційних   послуг
окремо для фізичних осіб (гр. 2111, 2112, 3111, 3112) та юридичних
осіб  (гр.  2121,  2122,  3121,  3122)  для   кожної   розгорнутої
абонентської мережі в розрізі окремих рядків 0501-05nn.
Указується обсяг трафіку в тарифо-хвилинах (гр.  2210,  2220,
3210,  3220)  для кожної розгорнутої абонентської мережі в розрізі
окремих рядків.
У рядку  05nn+1  указується загальна сума показників за всіма
розгорнутими абонентськими мережами. 

     3.3. Порядок заповнення  розділу  3  “Технологічні  показники
абонентської мережі”
3.3.1. У  рядках  0601  –  0610  надається   інформація   про
кількість   абонентів   підключених   до   мережі   оператора   із
застосуванням визначених технологій та протоколів.
3.3.2. У   рядках  0611  –  0612  надається  інформація  щодо
кількості  незадоволених  заяв  фізичних  та  юридичних  осіб   на
установку   кінцевого  обладнання  (телефонів),  у  тому  числі  у
сільській місцевості. 

     3.4. Порядок  заповнення   розділу   4   “Показники   надання
додаткових послуг місцевого зв’язку”
У рядку 0701  указується  кількість  переданої  інформації  у
вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж (у ГБ).
Основними послугами з передавання даних є: послуги доступу до
телекомунікаційних  мереж  за  допомогою  постійно  існуючого  або
комутованого з’єднання між двома або більше комплектами обладнання
(багатопунктові  з’єднання),  у  тому  числі  послуги в середовищі
корпоративних мереж.
У рядку  0702  при  визначенні  обсягу наданих мультимедійних
послуг указується кількість наданих послуг у ГБ: відео за запитом,
радіо  і  телебачення  online,  отримання  та  перегляд  аудіо-  і
відеофайлів тощо.
У рядку  0703  при  визначенні наданих інтерактивних сервісів
указується  обсяг  послуг   у   тарифо-хвилинах,   які   надаються
споживачам   фіксованого   та  мобільного  зв’язку  незалежно  від
технологій, які застосовуються оператором. 

     3.5. Порядок заповнення розділу 5 “Показники транспортної  та
комутаційної мереж”
У   графах   0001-n  +  1  (нумерація  граф  чотиризначна)  у
відповідних   рядках   надається  інформація  щодо  всіх  АТС/ОПТС
оператора.  Кількість  граф  дорівнює  кількості міст, районів, де
оператор надає послуги.
У рядку  0801  указується  місто   розташування   центральної
АТС/ОПТС  оператора,  яка  підключена  до  ТМЗК  (населений пункт,
область).
У рядку 0802 указуються тип та ємність в Е1 АТС/ОПТС.
У рядку 0803 вказується адреса розміщення  АТС/ОПТС  (вулиця,
номер будинку тощо).
У рядку  0804  вказується  кількість   виносів,   які   мають
підключення до центральної АТС/ОПТС оператора.
У рядку  0805  указується  технологія  побудови  транспортної
мережі оператора (PDH, SDH, …).
У разі використання декількох технологій  надати  їх  перелік
через кому.
У рядку 0806 вказується код  пункту  сигналізації  СКС-7,  що
належить оператору.
У рядку 0807 вказується співвідношення у відсотках  цифрового
до  аналогового  комутаційного  обладнання  на  телекомунікаційній
мережі оператора. 

     3.6. Порядок заповнення розділів 6 “Інформаційні напрямки  до
АМТС операторів фіксованого зв’язку”,  7 “Інформаційні напрямки до
ОПТС операторів фіксованого зв’язку”,  8 “Інформаційні напрямки до
MSC мобільних операторів”
У   графах   0001-n  +  1  (нумерація  граф  чотиризначна)  у
відповідних  рядках  указуються інформація щодо всіх інформаційних
напрямків,   які   функціонували   у   звітній   період,   та   їх
характеристики.    Кількість    граф    залежить   від   кількості
інформаційних напрямків.
У рядках 0901,  1001, 1101 указуються найменування операторів
(провайдерів),  до  АМТС,   ОПТС,   MSC,   у   яких   організовано
інформаційні напрямки від АТС оператора, який звітує.
У рядках  0902,  1002,  1102  указуються  місця  розташування
технічних   площадок,   де   розміщені  точки  взаємоз’єднань  між
телекомунікаційними   мережами   операторів   (населений    пункт,
область).
У рядках  0903,  1003,  1103   указується   інформація   щодо
пропускної   спроможності   кожного  інформаційного  напрямку  між
телекомунікаційними мережами операторів, яка надається у кількості
потоків  Е1  (n*E1),  кількості  синхронних  транспортних  модулів
(n*STM1-STM4), швидкості Ethernet портів у МБ.
У рядках   0904,   1004,   1104  указується  інформація  щодо
середнього  завантаження   кожного   інформаційного   напрямку   у
відсотках  з  урахуванням  вхідного  та вихідного трафіку відносно
його максимальної пропускної спроможності.
У рядках  0905,  1005,  1105 указуються типи ліній на кожному
інформаційному напрямку (ВОЛЗ, РРЛ, НССЗ).
У рядках   0906,  1006,  1106  указується  загальна  вартість
кожного взаємоз’єднання за звітний період.
У рядках  0907,  1007,  1107  указується  щомісячна  плата за
взаємоз’єднання за кожний організований інформаційний напрямок. 

 Начальник Економічного
управління                                              Т.Ієвлєва

Start typing and press Enter to search