22 вересня Кабiнет Мiнiстрiв України своєю постановою № 1264 затвердив Положення про Державний департамент iз питань зв`язку та iнформатизацiї.

Згiдно з цим документом, Держзв`язку (скорочена назва департаменту) є урядовим органом державного управлiння, який дiє у складi Мiнтрансзв`язку та пiдпорядковується йому.

Серед основних завдань департаменту – участь у реалiзацiї державної полiтики та здiйснення державного управлiння у сферах телекомунiкацiй, iнформатизацiї, користування радiочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв`язку. Крiм цього, Держзв`язку братиме участь у формуваннi Нацiональної програми iнформатизацiї та забезпечуватиме її виконання.

Очолює департамент директор, який призначається на посаду i звiльняється з неї Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням мiнiстра транспорту та зв`язку. Директор за посадою є членом колегiї Мiнтрансзв`язку i має не бiльше трьох заступникiв (у тому числi одного першого), якi призначаються та звiльняються урядом за поданням мiнiстра транспорту та зв`язку, погодженим iз першою особою Держзв`язку.

Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї департаменту, обговорення найважливiших напрямiв його дiяльностi в ньому утворюється колегiя у складi директора (голова колегiї), його заступникiв, у тому числi першого, та керiвникiв структурних пiдроздiлiв. У разi потреби до складу колегiї Держзв`язку можуть входити iншi особи.

Департамент є юридичною особою, має самостiйний баланс i рахунки в органах Державного казначейства.

Start typing and press Enter to search